GMH/ÍNDICE A-Z

679
1366, outubro, 20. Lugo
Lope Rodríguez outórgalle ao bispo de Lugo as súas propiedades no couto de San Xulián de Caborrecelle e recibe a cambio catro terzas de pan anuais.

LUGO, AC, Tumbillo Nuevo, fol. 115r e v con referencia ao lib. 2º, n.º 141.

CAÑIZARES: p. 1078.

Sabean quantos esta carta viren como eu, Lopo Rodrigues de Paradela, dou et outorgo en esmola et doaçon a vos, lo onrrado senor don frey Pedro Lopes, bispo de Lugo, et a a vosa yglesia de Lugo para sempre por iur de heredade, toda a minna parte et dereito que eu aio et me perteesce et pertenescer deve de patrimonio et de compras et de gananças et d’outra maneira qualesquier eno couto de San Jullao de Reçelle et enos moradores et labradores del, con o padroadigo et apresentamiento que aio et me pertenesce na dita yglesia de San Jullao. Et esta esmola et doaçon sobredita vos fazo de todos os bees et de as yglesias de que eu gaaney et porque me pertenesce, et por muyto ben et merçed que recebi de vos et de vosa yglesia. Et logo por esta presente carta vos pono no iur et posison et propriedade desa esmola et doaçon sobredita que vos dou et dereito endeante, et outorgo que a aiades d’aqui adeante livre et quieta de mi et de minna voz para sempre; et dou-vos poder que por vosa autoridade propria a posades entrar et reçebir, quando quisieredes, por vos ou por outren, pero que reteo en mi en meus dias o huso froyto do padroadigo et a presentaçon que aio na dita yglesia de San Jullao, que conosco que aio de vos et en voso nome; et a minna morte que vos fique libre et desembargado para sempre. Et renuncio et prometo a a boa fe et faço juramento a os santos avangeos, corporalmente taniudos con minnas maos, que nunca contra esta doaçon et esmola sobredita venna por qualquier rason ou excepçon que podese seer de feito ou de dereito et se o quiser faser que non valla, et demais tollo voz et poder a meus fillos, et a outras persoas qualesquier que non posan viir contra esta doaçon et esmola sobredita, que vos eu faço, nen enbargarla en qualquier maneira, et qualquier que contra elo veer ou tentar de viir, aia a minna maldiçon et a de Deus, et seu enbargo non valla.

Et nos, o dito sennor obispo, asi a recebemos et por nos et por nosos sucesores por esta esmola et doaçon que vos, Lopo Rodrigues, facedes a nos et a nosa yglesia, damos-vos cada anno por en todos vosos dias quatro terças de pan que las aiades por lo noso celeyro de Vivelle; et mandamos a qualquier ou qualesquier que o dito celeyro por nos tolleren en renda ou en fialdade, que vos las den et paguen de cada anno ben et conpridamente et nos et nosos sucesores recebirlas emos en conta.

Et que esto seia certo nos, lo dito sennor obispo, et Lopo Rodrigues, sobreditos, rogamos et mandamos a Fernan Garcia, notario publico de Lugo, que fecese desto duas cartas tal hua como outra signadas con seu signal.

As que foron feytas en Lugo, vinte dias de octubre, era de mil et quatroçentos et quatro annos.

Testigos: don Johan Afonso, arçidiago de Deça; don Ruy Gonzales, maestrescola; Gonzalvo Yanes, coengo; Jacome Ferrnandes et Rodrigo Afonso, rasoeiros de Lugo; Pedro Afonso, copero do bispo; Aras Nunnes de [...] et outros testigos.

Eu Fernan Garcia, notario publico de Lugo dado por autoridade do bispo desse lugar, a esto como en cima dito he presente fuy con as ditas testemonias, et de mandado et rogo dos ditos sennor obispo et Lopo Rodrigues esta carta escrivi et puge en ela meu nome et meu signal en testemonio de verdade. (+).