GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da Terra de Rianxo e Postmarcos

170
1457

(4R)

-170-568

E despois desto, en Treuoõço, da dita feigresja, VJ djas do dito mes, ano dito. / Alberte de Vilela, cura da dita feigresía, jurou en maos do dito abade e / porlas órdees que avía rreçebjdo, et çétera. Testigos: Ferrnand Rromeu e Vasco Gonçalues e Gonçaluo Mariño de Noya4, et çétera. O qual diso que para o juramẽto que feyto / avía que leuou da dita grãja de Saar çertas pedras de grãa / para hũu portal de hũa casa que fiso dentro da vjña de Yllã, / que tẽ por foro do dito moesteyro.

Jtem diso que leuara da dita grãja, estãdo / presente Fernando de Sauardes, caseyro da dita grãja, húa meã de lagar / vella para hũa mesa que puso ẽna dita casa de lagar.

Jtem diso / que leuou máis da dita grãja hũa táuoa serradjsa de que fiso / hũa talloa de mesa.

Jtem diso máis que leuara de dentro da grãja / de Saar, estando presente Martjn de Dorrõ, hũu cume de castaño de des / cóuodos, pouco máis o menos4.

Jtem diso que de qualque(e)r furta de súa / orta, ljmas e larãjas e todas fruytas, que pasãdo porla súa / orta senpre leuauã delo.

Jtem que cortou e corta e leuou e leua / de súas deuesas da dita grãja para rreparaçõ das vjnas que / do dito moesteyro teẽ.

Jtem diso que Sã Justo presentaua a metade de todo / o benefiçio de Sã Viçenço4 de Sispoõ, e que presenta Sã Payo a outra / metade4 de todo o benefiçio; e que dá da súa parte da medja cura / a Sã Payo VIJ morauidís e J coroado; e que a parte de Sã Justo nũ]ca lle / pagou nẽ veu pagar a seu anteçesor, Gonçaluo Mjgelles, de que(e)n / foy criado, cousa nj]gũa por rrasõ de presentaçõ.

Jtem diso que / era clérigo sen cura da sesta parte de toda a egleia de Sã Pedro de / Tállara, de que he a presentaçõ de Sã Justo, pero que nũca pagou / padroádego nẽ lle foy demãdado nẽ sabe que o nũca de allý / leuase.

Jtem diso que teẽ hũa casa tellada, jũto cõ a [e]gleia564, de foro do moesteyro de Sã Justo, por pensõ de X morauidís cada hũu ano4, segundo que o / mostrara porlo foro, e eso mjsmo a vjna de Yllã570 cõ súas / dereyturas, segundo se cõtén ẽno foro de que lle deue o dito foro da dita casa / dos ditos X morauidís do tenpo que lle nõ mostrara571 alua de pago.

Jtem diso / que entẽdía que o dito moesteyro avía ẽno seu572 souto de Valmayor a573 terçia parte de sete / castineyras da chantada vella, segũdo que oýo diser a Jon Rrodriges de / Pumares, que está bjuo ao presente, de que(e)n se pode enformar máis / do feyto da verdade ẽno térmjno desta carta e por virtude dela. E esto diso cõ protestaçõ que se máis se lle acordase de o deser e decrarar / ao dito dõ abade por ante mj, dito notario.

Alberte de / Bilela, clérigo574. //

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
568. Nas marxes superior e inferior da nota hai varios trazos verticais que non parecen anular nada.
569. Está escrito aglia cun trazo por riba.
570. Despois está riscado segundo.
571. Está escrito mostar cun sinal de abreviación por riba.
572. Seu está entreliñado.
573. Está escrito sobre unha palabra que non se le.
574. Sinatura con dúas rúbricas laterais
.