GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos da Catedral de Lugo. Século XV

1407
1499, novembro, 9 sábado. Lugo

O Cabido de Lugo afóralles ó clérigo Pedro Fernández e a dúas voces o lugar da Portariza en San Vicenzo da Pobra de Brollón, por renda anual de cen pares de brancas, vinte pares por luctuosa e outras obrigacións.

MADRID, AHN, Carp. 1338 nº 5, perg. orix., galego, cortesá, 300 x 250 mm.

Sepan quantos esta carta de foro vieren como nos el dean, personas canonigos et benefiçiados de la iglesia de Lugo, de que ayuso se fara mençion, seendo juntos en nuestro cabildo dentro en el coro de la dicha iglesia a la salida de la missa da terçia, segund que a la vezes lo avemos de uso et custunbre, avendo primeramente nuestro consejo et matura deliberaçion, et viendo et entendiendo que fazemos nuestro provecho et de nuestros sucçesores, et de consintimiento et otorgamiento del venerable Pedro Fernandez de las Camoyras, bachiller en decretos et arçediano de Sarrea en la dicha iglesia, nuestro hermano et conpanero, administrador de la administraçion de Santa Alla de Rey, por nos el dicho dean et cabildo de la dicha iglesia aforamos et damos en foro a vos Pedro Fernandes de Lama Iglesia, clerigo de la dicha administraçion, que presente estades, et a outras duas personas despois de vos, huna qual vos nomeardes a o tenpo de voso pasamiento et a outra qual nomear aquela persona que por vos for nomeada, et non seendo nomeada que seja persona que de dereito herdar vosos beens ou a mayor parte deles. Conben a saber que vos aforamos o noso lugar et herdades, formaes et arbores a monte et a fonte, chamado da Portariza, que he sito et locado en a feligresia de San Viçenço de Proba de Broollon, con todo lo a el pertenesçente et pertenesçer deviente en qualquer manera et por qualquer razon, segund que todo he sito en a dita feligresia, a tal pleito et condiçion que de oy dia de la data desta carta fasta quatro anos primeros seguientes fagades huna boa casa de parede et lousada, en o dito lugar, que seja tal que posa ben morar en ela un labrador, segund custume da terra. Et demays si algund gasto ou pleito ouver et se recresçer en sacar o dito lugar de maos et poder de quen lo tever usurpado que seja todo a custas de vos, o dito Pedro Fernandez, et que o non deyxedes de sacar por mingoa de o pleitear. Et demays que labraredes ou faredes labrar been as ditas herdades et as sacaredes de campo donde quer que jouberen de maneira que se non baan a canpo por mingoa de as labrar, nin a dita casa que asi fezerdes se vaa a perdiçion por mingoa de boo paramento. Et avedes de dar et pagar por lo dito lugar de foro vos et as ditas personas, en cada un ano, por dia de San Martino de nobenbre a o dito Pedro Fernandez, bachiller et administrador, ou a seu arçipreste et a os outros administradores que despois del foren, çent pares de blancas, blanca vella en tres dineiros, da moeda usual que por tenpo se correr et agora corre, et non pagando este dito foro por dous anos que por ese mesmo feyto o pergades; et seredes serbente et ovediente a la dicha iglesia de Lugo et al dicho adaministrador et a los outros administradores, que por tenpo foren de la dicha administraçion. Et pagaredes a voso pasamento et de cada huna das ditas personas, que soçederen despois de vos en o dito foro, viinte pares de blancas de loytosa da dicta moeda a o dito administrador, ou a seu arçipreste. Et outrosi con condiçion que cada huna das ditas persoas, que suçederen en o dito foro, seja tiuda et obligada do dia que en el suçeder por foreyra et persona fasta triinta dias primeyros seguientes de se presentar ante nos, o dito cabildo et administrador, et nos mostre como en el suçede et del he persona et foreiro, so pena de o perder. Et a o finamento da postrimeyra persona, que suçeder en o dito foro, que o dito lugar, casas et herdades et arbores queden libres et quitas et desenbargadas con todos los boos paramentos que en el foren feytos a dita iglesia de Lugo et administraçion de Santa Alla de Rey et a los administradores que por tenpo della foren.

Et eu o dito Pedro Fernandez, clerigo, que presente estou, por min et por las ditas personas despois de myn asi reçebo de vos, o dito cabildo, et administrador este dito foro, segund et por la via, modo et maneira et con las dichas condiçiones, et obligo a myn et a meus beens, ecclesiasticos et seglares, et das ditas personas de teermos, conplirmos et guardarmos en todo et por todo, segund et por la forma et maneira que dito he.