GMH/ÍNDICE A-Z

165
1327, xullo, 5
carta real

Dous capeláns presentan ante Lourenzo Domínguez e Gonzalo Iáñez, xuíces de Ourense, unha carta de Afonso XI (Sevilla, 7 de xuño de 1327) que os exime do pagamento de pedidos.

ACOu, Fábrica II, 643Era de mill e trezentos e seseenta e çinco annos, çinco dias de jullio. Sabeam quantos esta carta virem que en presença de min Lopo Sanches notario jurado en Ourense porla igleia desse lugar e das testemuyas adeante escritas, Garçia Anes capellam teente a capela que ordinou Johan Peres o Calvo escudeiro que foy et Roy Peres capellam teente a capela que ordinou donna Aldonça frayra do moesteiro de Santa Clara d’Allariz, presentaron e fezeron leer por min dito notario ante Lourenço Domingues et Gonçalvo Eanes juyzes d’Ourense huna carta de nosso señor el rey aberta e seellada do seu seelo segundo por ella apareçia, da qual o tenor atal he: Dom Alfonso porla gracia de dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Sivilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve e sñor de Viscaya e de Molina, a vos Gonçalvo Gonçales de Burgos e Johan Vela mios omes, recabdadores por mi delos marcos que me am a dar en las yglesias e confradias del obispado de Orense o a otro qual quier que ovier de recabdar los dichos marcos en renta o en fieldad o en otra manera qual quier, salut e gracia. Sepades que los capellanes del coro dela yglesia de Sant Martino de Orense e los que cantan enla Trinidad se me enbiarom querellar que seyendo ellos capellanes dela dicha yglesia et non teniendo yglesia ninguno dellos de que ayam dizimos nin primiçias nin otros derechos ningunos por que devan pagar marcos de plata segunt que lo yo ordené, e pagando la yglesia de Sant Martino onde ellos cantan e som capellanes su marco de plata segunt que lo yo mandé por mis cartas, que vos que lle demandades a cada unos dellos por las capellanias que ellos tienen senos marcos de plata, et enesto que les fazedes grant tuerto e sin razon, pues que ellos non an otras yglesias nin otros benefiçios de que ayam diezemos nin primiçias nin otros derechos ningunos por que devan pagar marco de plata commo diho es, senon aquellas capellanias que ordenaron los finados en que ca[n]ta missas por sus almas dellos. Et enbiaronme pedir merçet que esto gelo non quisiesse conssintir, et que vos enviasse mandar que gelos non demandassedes, pues que ellos non tenian otras yglesias de que oviessem diezemos nin primiçias nin otros derechos ningunos, senon las dichas capiellas et frutos de algunas heredades que dexarom los omes buenos que cantassen minssas por sus almas. Et yo veyendo que me pedia derecho tovelo por biem. Por que vos mando vista esta mi carta que sy estos capellanes sobre dichos non tienen yglesias de que ayam diesemos nin primiçias nin otros drechos ningunos por que devan pagar marco de plata senon las dichas capiellas en que cantan por las almas delos finados commo dicho es e los frutos delas heredades que y dexaron los omes buenos por que cantassem minssas por sus almas que lles non demandedes los dichos marcos de plata nin los levedes dellos por ninguna manera nin lles prendades nin les tomedes ninguna cosa delo suyo nin dela delas dichas capiellas por esta rason. Et sy alguna cosa le tenedes prendado o tomado por esta rason que gelo entreguedes luego todo, et non fagades ende al por ninguna manera so penna dela my merçet, et si lo assy fazer non quisierdes, mando a dom Gonçalo obispo de Orense e a los juyzes dende o a qual quier dellos que esta mi carta vierem que anparem e defiendam a los dichos capellanes, et que vos non conssientan que levedes dellos los dichos marcos de plata, et non fagan ende al so la dicha penna e de çient mrs. dela moneda nueva a cada uno. Et de commo vos esta mi carta fuer mostrada e vos ellos la conplierdes mando a qual quier notario publico que para esto fuer llamado que de ende a los dichos capellanes o al que por ellos esta carta mostrar testimonio signado con su signo por que yo sepa en commo conplides mio mandado et non faga ende al so la dicha penna. La carta leyda dagela. Dada en Sevilla, siete dias de junio, era de mill e ccclx e çinco años. Yo Alffonso Martinez la fis escrivir por mandado del rey. Rodrigo Martines, Gonçalo Rodrigues, Pero Fernandes, Diego Fernandes, Johan Rodrigues.

A qual carta liuda os ditos Garçia Anes e Roy Peres pedirom e frontaron aos ditos juyses e a cada hun delles que lles conprissem e aguardassem a carta sobre dita e os anparassem e defendessem segundo que nosso señor el rey mandava pela dita sua carta. Et os ditos juyses pedirom dela o trallado e disserom que obedeeçerian aa carta de nosso señor el rey. Et Miguell Peres da Corredoyra notario que disia que collia en Ourense os ditos marcos de plata por Gonçalvo Gonçalves disso que el queria obedeeçer aa carta del rey e que se en couto ou testaçon tiiña posto ou feito por esta rason, que o alçava e o dava por nenhun e que os peñores que tiña tomados por esta rasom que os entregaria logo as seus donos donde os tomara e pedío o trallado da dita carta con meu nomme e con meu signal con esta resposta. Et os ditos capellaens de commo publicaron a dita carta e da resposta dos ditos juyses e de Miguel Peres pedirom a min notario sobre dito publico estormento e eu deilles este, que foy feito en Ourense enna era e dia sobre dito. Testemuyas Gonçalvo Peres Grienses, Martin Geestosa, Pero Maçía, Lourenço Paez çidadaos d’Ourense. Pero da Freyra, Affonso Eanes do Pricorno mercadores, Affonso Eanes notario.

Et eu Lopo Sanchez notario sobre dito que a esto fuy presente e figen escripvir en miña presença puge aq meu nome e meu signal que tal he.

(sinal)