GMH/ÍNDICE A-Z

431
1384, xullo, 26
poder e avinza

Habendo desacordo ante a avinza subscrita co bispo Pascual GarcÝa, o Concello obtÚn a ratificaciˇn dos veci˝os, que lle outorgan poder, e elÝxense outros catro veci˝os para acudiren a confirmala.

A continuaciˇn o Concello e demais representantes presÚntanlle os capÝtulos ao bispo, o cal lles responde un por un.

ACOu, Libro Grande, 21-23v e 7

Sabeam todos como en presenša de Vasco Martinez notario publico da šidade dĺOurens porlo obispo e porla egleia dese lugar e das testimuynas adeante scriptas, seendo o conšello da dicta šibdade dĺOureens juntados per pregon enna costra de Sam Martino segundo que he de huso e de custume, presentes y Anton Fernandes juys dĺOurens e Afonso Ougea de Villamarin escudeyro e Gonšalo Perez de Noalla e Martin Anes de Gordon e Iohan Ares e Roy Lourenšo e Afonso Gonšales Maldegolado regidores que han de veer fazenda do conšello da dicta šibdade por noso senor obispo e Gonšalo Anes mercador e Pero Paez e Garšia Perez da Fonteyna e Alvar Gonšales Pereyra e Fernan Perez das Tendas e outros moytos omes boons vizinos e moradores da dita šibdade. Et outrosy presente y Gonšalo Perez da Fonteyna notario dĺOureens. Entonše o dicto Gonšalo Perez diso, afrontando aos dictos juyzes e rigidores e ommees boons dizendo que ben sabiam en commo era desconcordia e desaviinša entre ho onrrado padre e senor don Pascoal Garšia por la graša de deus e da sancta igleia de Roma obispo dĺOurens e o dicto conšello sobre šertas cousas que entre elles recrešeran e sobre Castelo Ramyro que o dicto senor obispo fazia por carta del rey. Et despoys da dita desconcordia e desaviinša, que tractaran con o dicto senor obispo boa aviinša e concordia segundo que se contii˝a en certos capitulos que entre eles foram e estavan escriptos, e que despoys que alguus do dicto conšello non devidamente que enbargavan e enbargaran a dicta boa concordia e aviinša, do qual enbargamento podia viir deservišo del rey e do dicto senor obispo e mal e danno aa dicta šibdade e aos vezinos e moradores dela, e por quanto os dictos regedores tii˝an carrega de reger a dicta šibdade a servišio del rey e do dicto senor obispo e a prol e onra da comunidade dela. Por ende que lles pedia e afrontava e requeria asi commo vezino e notario da dicta šibdade que vissen a dicta boa aviinša e concordia que estava tractada ontre o dicto senor obispo e o dicto conšello, e que se vissen que era servišo del rey e do dicto senor obispo e prol e onra da dicta šibdade e dos vezinos e moradores dela que lla fezessen e outorgasen e fezessen e tractasen sobre esto per aquella mellor maneira que entendesen que podese seer mays sen dano da huna parte e da outra, e se o asi fezessen que fariam bem e dereyto e o que devian fazer, senon que protestava por si e por todos aquelles que con el en esto quisessen seer, de querelar deles a noso senor el rey e a suas iustišas e du quer que seu dereyto fose, e que os dictos regedores e omes boons e todos seus beens fossen tiudos e obrigados a todo mal e dano que por esta razon veese e recrešese, e que os dictos senores rey e obispo se tornassen a elles por ello. Et desto en commo o dezia frontava e requeria que pidia ende a min dicto natario huun publico instromento ou mays quantos [fol. 21]

lle conprissen para guarda do seu dereyto.

E logo a esta ora o dicto Anton Fernandes juyz e Vasco Martinez e Domingo dĺErmide e Afonso Ligeyro e Martin de Gordon vizinos da dicta šibdade que estavan presentes diseron que esta meesma afronta e requiremento que fazia o dicto Gonšalo Perez, que essa meesma faziam elles por si e por aquelles que con eles en esto quisessem seer. Et logo os dictos regidores diseron que queriam logo sobre esto aver seu conssello e que darian logo a elo sua resposta. E despoys desto logo a pouca dora os dictos juyz e regidores e omes boons, avendo sobre esto vysto e avido seu consello, diseron que lles prazia de aver boa paz e boa concordia e boon amor con o dicto seu senor obispo, gardandolles el aquelas cousas que ontre elles estavan tractadas, pero que preguntavan a todos los vezinos e moradores da dicta šibdade que, se o dicto senor obispo lles quisese outorgar aquellas meršees e grašas que lle aviam demandado, se queriam aver con o dicto seu senor obispo boa paz e boa concordia segundo fora tractada, e elles responderon todos que sy, pero que queriam que de ontre si fosem tomados quatro omes boons para que en huun con os dictos regidores tractassem e firmassem a dicta concordia. Et logo todos en huun acordo deputaron quatro omes boons dontre si, aos quaes deron logo seu livre e conprido poder, conven saber a Gonšalo Eanes das Tendas e a Garšia Perez da Fonteyna e Pero Paez e Garšia Fernandes da Praša, que fossen logo con o dicto juys e regidores a tractar e outorgar, prometer e firmar as dictas aviinšas e concordia e capitulos que ontre o dicto senor obispo e elles foran tractados. Et outrosy todos en huun acordo deron poder aos dictos Afonso Ougea e Roy Lourenšo que por si e polos outros todos tractassem con o dicto senor obispo as dictas aviinšas e capitulos e pleytesias, e elas tractadas por los dictos Affonso Ougea e Roy Lourenšo, que os outros regedores e ommees boons, he a saber os dictos Gonšalo Anes e Pero Paez e Garšia Perez e Garšia Fernandes, que o firmassem por stipulašon solenpne e iuramentos e firmezas, aquellas que a elles ou aa mayor parte delles ben vistas fossem, para o qual lles deron livre e conprido poder, e para que ennas almas dos vezinos e moradores do dicto conšello podessen iurar as dictas cousas e todo aquello que porllos dictos Afonso Ougea e Roy Lourenšo fosse tractado con o dicto senor obispo sobre esta razon outorgaron e prometeron de o aver por firme e por estavel para sempre todo quanto por los dictos juys, regedores e Gonšalo Anes e Pero Paez e Garšia Perez e Garšia Fernandez ou a mayor parte delles sobre esta razom fosse tractado, outorgado, firmado, iurado e prometudo, sub obligašon de todos os beens do dicto conšello que para ello obligaron. E desto en commo pasou os dictos juyses, regedores e omes boons pidiron a min dicto Vaasco Martinez notario que lles desse ende testimunyo. Testimuyas Gonšalo Perez Sardina notario dĺOurens e Fernand Affonso da Torre e Migeel Perez e Iohan Gomez e Gonšalo Seixalvo carnišeiros e Garšia Yanes e Lourenšo Perez aparelladores. [fol. 21v]

Despoys desto logo este dicto dia, quarta feyra, viinte e seis dias do mes de jullio do anno do našemento do nosso senor Jhesu Cristo de mil e trezentos e oyteenta e quatro annos, em presenša de nos Fernan Rodriguez notario publico del rey enna sua corte e en todos los seus regnos e de nos Gonšalo Perez da Fonteyna e Vasco Martinez notarios publicos dĺOurens polo bispo e pola egleia dese lugar e das testimuyas adeante escriptas, os dictos Affonso Ougea e Roy Lourenšo por lo poder sobre dicto, avendo visto e tractado con o dicto senor obispo, estando y presentes os dictos regedores e Pero Paez e Garšia Perez e Garšia Fernandes ennos paašos do curral do dicto senor obispo que estan enna dicta šibdade enno seu vergeu dos dictos paašos, et avendo tractado sobre las cousas de juso scriptas, presentaron e fezeron leer por nos os dictos notarios, presente o dicto senor obispo e os dictos regidores e omes boons, huna escriptura em maneira de capitulos escripta en papel, da qual o tenor he este que se logo adeant segue. Et o dicto senor obispo respondendo a cada capitulo escrivÝo de sua propria maao en fin de cada huun destes capitulos a resposta que a cada huun delles dava enna maneira que se segue:

Senor estas son as cousas que o conšello desta vossa šidade dĺOurens vos pedem por meršee que llas outorguedes e pešades por meršee a nosso senor el rey que as confirme por vos e por vossos sucšessores.

Que vos nen vossos sucšessores que non enbarguedes as rendas del rey aos |‌‌aos‌| vezinos desta šibdade quando as quiseren arendar nen nos ameašedes nen lles fašades por elo maa obra. Respondeo o dicto senor obispo e disso que nunca o contrario fezera e que lle plazia.

Outrosi que non apremeedes os vezinos e moradores desta vossa šibdade que vos fien as dictas rendas del rey contra sua voontade. A esto respondeo o dicto senor obispo que nunca o contrario fezera e que lle prazia.

Outrosi que nos non ponades en esta šibdade meyrino nen algazil salvo os iuizes de seu foro, e a esto respondeo o dicto senor obispo que mandava que se guarde en este articulo o que se guardou e deveo guardar en tenpo dos obispos don Gonšalo e don Vaasco e don Alvaro e seus antecšessores.

Outrosi que os non ma[n]daredes prender a vizino nen a morador leygo desta šibdade nen levar a vosas priioens nen a vossas fortalezas e caršeres a outre salvo aos juyzes que vos poserdes en esta šibdade que prendam os omes leygos da sua iuridišon e os lancen na cadea do conšello e que fašan delles dereyto, e que os juizes e os andadores desta šibdade que guardem os presos e que non levem a carceragem dos vezinos desta šibdade. A esto respondeo o dicto senor obispo que lle plazia, salvo se os dictos juyzes fossem negligentes en fazer iustiša, [fol. 22]

eno qual caso diso que mandaria fazer a outros juyzes que el porria de seu foro, e tiraria os que negligentes fossem en fazer iustiša e dereyto, salvo outrosi caso de crimen lege magestatis.

Outrosi que os non desapoderedes das cadeas e priioens do conšello. Et a esto respondeu o dicto senor obispo que lle prazia.

Outrosi que o conšello que vos dÚ cada anno por primeyro dia de janeyro tres cobros de dous omes boons do conšello cada cobro, en escripto sub seu seello, e que vos que ponades destes dous omes por iuyzes quaes quiserdes por cada huun anno, e que estes fašan iustiša por vos e que estes iuyzes que non seiam paniguados dos obispos nen das pesoas do cabidoo nen regedroes. A esto respondeu o dicto senor obispo e diso que lle prazia.

Outrosi en razon das penas da camara del rey que as demandedes e facades demandar por ante os iuizes desta cidade se porla ventura as quiserdes demandar, e que seiam oidos sobre elo e venšidos segundo que se conten enno ordenamento de noso senor el rey. A esto respondeu o dicto senor obispo e disso que lle plazia.

Outrosi non ponades nen mandedes fazer ao dicto conšello alguas cousas que nunca ouveron de fazer de huso nen de custume nen son teudos de fazer de dereyto nen lles ponades sobre elo pena alguna nen lla levedes. A esto respondeu o dicto senor obispo et diso que este caso que guardaria seus boons usos e boos custumes que deva de dereito guardar.

Outrosi que non mandedes dar pousadas en casa dos vezinos e moradores do conšello aos vosos escudeiros e paniguados e ofišiaes, salvo se vos veerdes de Castella para estar enna dicta vossa šibdade de morada ou se vos novamente alguun omme que tam agina non posades apousentar, enno qual caso por huun mes solamente mandaredes dar pousadas a vosso pousador con huun dos iuyzes do conšello, et dende adeante mandasedes lles catar suas pusadas aa sua custa ou aa vosa, nen lles mandedes nen consintades tomar os panos e suas bestias contra suas voentades, salvo en vosa nešesidade se ouverdes mester as bestias. A esto diso o dicto senor obispo que lle plazia.

Outrosi non ponades juyzes clerigos que oušan e livrem os pleitos con os juyzes leygos, salvo vosos vigarios que livren os pleitos ecclesiasticos que se an de livrar de dereito e sempre foy acustumado. A esto respondeu o dicto senor obispo que se guarde o que guardou en tenpo dos obispos don Vaasco, don Alvaro e don Gonšalo e seus antešessores e se deve guardar de dereito.

Outrosi desque os ofišiaes foren por vos postos enna dicta šibdade que os non tiredes salvo por seus merešementos se os elles fezeren. A esto respondeu o dicto senor obispo que lle plazia.

Outrosi que non defenderedes aos notarios que non den testimuyo tam ben contra vos commo contra outros das cousas que por elles passaren con vosa resposta ou de aquelles contra quen ho ouveren de dar. A esto respondeu o dicto senor obispo que [fol. 22v]

numca llo defendera nen no querria deus, mays ante lles manda que o dem.

Outrosi que non enbarguedes ao conšello os seus offišios e dereytos e suas cousas de que estam en huso de fazer e de levar. A esto respondeu o dicto senor obispo que non lles enbargara o que he seu delles de dereito.

Outrosi non nos pasaredes nen yredes contra nosos aforamentos que teemos aforados de vos e dos outros obispos que foron vosos anteccesores e por seus vigarios e vosos. A esto respondeu o dicto senor obispo que os aforamentos feytos por el ou por los obispos seus antecšesores que queria guardarlos, pero que os que fezeron seus vigarios ou procuradors ou os vigarios ou procuradores dos obispos seus antecšesores que o poina en maao de dous omes boos que el daria e outros dous quaes dese o dicto conšello, e estes que o livren segundo dereyto e segundo sua ben vista, pero que seia guardada huna sentenša que foy dada ontre o bispo don Afonso e o conšello.

Outrosi senor seia vosa meršee que en razon das maas paranšas se alguus non lavram commo deveram, que non queirades yr pus elo nen lles lo demandar. A esto respondeu o dicto senor obispo que o livren os dictos omes boos segundo ben visto lles seerß.

Outrosi os sacrilegios que seia vosa meršee se algun en elles caeu ata aqui de nos los quitardes, e de aqui endeante se algun y caer que llelos mandedes demandar perant vosos vigarios. A esto respondeu o dicto senor obispo que lle prazia.

Outrosi que nos non demandedes as custas do castelo que en el fezestes e fezerdes outorgando el rey que o fašades. A esto respondeu que se el rey mandase fazer o dicto castello que lle plazia.

Outrosi senor que non mandedes penorar aos ommees e bestias que vam desta šibdade por lena, tragendoa elles sen amo e non cortando arvores que levem froyto. A esto respondeu o dicto senor obispo que lle plazia de graša.

Outrosi senor que seia vosa meršee de perdoardes de boo curašon todo odio e mal querenša e sana que avedes ata aqui, asi en spešial commo en geeral, de todos os vizinos e moradores desta šibdade. E a esto respondeu o dicto senor obispo que lle prazia. E diso que todalas cousas outorgava por fazer bem e meršee ao concello da dicta šibdade, salvo en todo e por todo o senorio, mero e mixto imperio e iuridisšion que el e a dicta sua egleia dĺOurens an enna dicta šibdade dĺOurens.

A qual escriptura presentada e liuda, o dicto senor obispo por si e por todos seus sušesores e os dictos juiz e outrosi Bernal Guitar dela Guerra juyz da dicta šibdade que y present estava e os dictos regedores e omes boos por si e en nomme do dicto conšello da dicta šibdade diseron que outorgava e outorgaron en todo e por todo a dicta escriptura e capitulos e que consentiam en ella segundo que en ela era escripto e contiudo, e por ende que poys o dicto senor obispo esta meršees lles avia feito, que por si e en nome do dicto conšello diziam que lles prazia e [fol. 23]

consentiam que o dicto senor obispo fezese seu castello, para o qual elles por si nen por outro publica nen ascondudamente non lle darian estorvo alguun, e por que a dicta escriptura e capitulos fossem mays firmes que tam bem o dicto senor obispo commo o dicto conšello que enviarian logo seus procuradores con suas cartas ao dicto senor rey para que llo outorgasse e confirmasse segundo que se en el contii˝a.

Et logo esta ora os dictos juyzes, regedores e ommees boons fezeron juramento aos sanctos evangeos que corporalmente tanjeron con suas maao, e pelo dicto juramento prometeron e outorgarom de conprir e aguardar ao dicto senor obispo en todo e por todo todos seus privilegios e sentenšas e liberdades e os husos e custumes que el e a dicta sua egleia an, e omen[a]gees que aviam feytas a el e aos outros obispos seus antešessores, e de lles obedeešer a el e a seus sušesores en todo e por todo commo a seus senores naturaes enno senorio e iuridišon da dicta šibdade segundo mellor e mays conpridamente obedeesšeron aos outros obispos seus antecšessores que a iudidisšon da dicta šibdade dĺOurens toveron, e que nunca yrßm nen pasarßn contra elo nen contra parte delo en alguun tenpo por alguna razon.

Outrosi renonšiaron a huna apelašon e escriptura que aviam feyta do dicto senor obispo este dicto mes de jullio da era sobre dicta entrelo coro e o altar da eygleia cathedral de Sam Martino segundo que a dicta apalašon pasara e fora publicada e estava escripta por Martin Gonšalez e Afonso Guiša notarios dĺOurense e deronna por nihuna.

Outrosi iuraron que en caso que os dictos seus procuradores tragam cartas del rey en que mande que se non faša o dicto castelo que non husarßm delas nen procurarßm outras nen nas enviaran gaanar, mays que aiudarßn ao dicto senor obispo con cartas e en todas las outras maneiras que poderen por que o dicto castello se faša, pero que non an de aiudar aa custa do dicto castello con dineyros nen con outra serventarÝa.

Outrosi o dicto senor obispo deu por nenhuun o enprazamento que este outro dia fez en este dicto mes aos dictos juyzes regidores do dicto conšello en razon da custa do dicto castello, segundo que o dicto enprazamento foy feyto por min dicto Fernan Rodriguez notario.

Et outrosi deu por non liida huna carta que contra o dicto conšello fez leer por min dicto Fernan Rodrigez notario, en que lles mandara que mostrasem as cartas dos aforamentos, pero que diso que daria suas cartas contra os do dicto conšello por que lles mandaria que mostrasem en todo o mes dagosto as dictas cartas dos dictos afforamentos aos ommees boons aviidores sobre dictos que fosen tomados entre elles e que elles fosen tiudos a llas mostrar en todo o dicto mes, e elles asi o consintiron.

Et logo o dicto senor obispo por si e por seus sušesores fez juramento, poendo a maao enos seus peytos sagrados teendo os sanctos evangeos deante, de gardar ao dicto conšello seus boos usos e custumes, segundo o jurou outra vez quando rešebeu a omenagen do dicto conšello. [fol. 23v]

Outrosi os dictos juyzes, regedores e omes boons diseron que perdoavan e perdoaron logo ao dicto senor obispo todos agravios, males e noios e sen razoens e querelas, se as elles ata aqui an do dicto senor obispo e de todos los seus ommees e famyliares e paniguados.

Et outrosi o dicto senor obispo asi perdoou ao dicto conšello e vizinos e moradores del segundo que he escripto enno capitulo de suso contiudo que fala desta razom.

Et desto en commo pasou o dicto senor obispo por si e porla dicta sua egleia, et os dictos juyzes, regedores e ommees boos por si e en nome do dicto conšello pidiron a nos dictos notarios senllos publicos instromentos ou mays os que lle conprisem para garda de seu dereito. Testigos que a esto todo foron presentes Afonso Vaasquez de Vaamonde cavaleyro, don Vasco Perez meestrescola e don Ferrant Perez abbade da Triindade na egleia dĺOurens e Gonšalo Martinez de Montalegre e Iohan de Requeixo e Afonso Carvon moradores en Oureens e outros. [fol. 7]

Materias

abade; alguacil; altar; andador; aparellador; apelaciˇn; arbitraxe; ßrbore; arrendamento; audiencia diocesana; avinza; besta; bispado; bispo; cabaleiro; cabido; cßmara; canon foral; capÝtulo; cßrcere; carniceiro; catedral; claustro; cobrados; concello; confirmaciˇn; construciˇn; coro; Curral do Bispo; dereito; embargo; emprazamento; escritura; escudeiro; estatuto; evanxeos; excomu˝ˇn; familiar; fianza; fidalgo; fisco; fortaleza; homes bos; labores; lei; le˝a; meiri˝o; mercador; mercÚ; mesa bispal; mestrescola; mosteiro; nomeamento; panos; papel; pazo; pedidos; pedimento; pena; perdˇn; poder; pousadas; preito; preito homenaxe; prenda; preso; prisiˇn; procuraciˇn; procurador; protesta; provisor; publicaciˇn; rei; renuncia; requirimento; rexedor; selo; se˝or; sentenza; servizos; traslado; tributos; viaxe; vigairo; violencia; xardÝn; xuÝz; xuramento; xurisdiciˇn; xustiza; notario

Persoas

Afonso Carbˇn, mercador; Afonso Eßns Guiza, notario; Afonso Gonzßlez Maldegolado, rexedor de Ourense; Afonso Lixeiro; Afonso Ouxea de VilamarÝn, escudeiro; Afonso Vßzquez de Baamonde, cabaleiro; Afonso X, rei de Leˇn e Castela; ┴lvaro Gonzßlez Pereira, rexedor de Ourense; ┴lvaro PÚrez de Biedma, bispo de Ourense; Antˇn Fernßndez dos Brancos, xuÝz de Ourense; Bernal Guitar da Guerra, xuÝz de Ourense; Domingos de Ermide; Fernando Afonso da Torre, carniceiro; Fernando PÚrez das Tendas, rexedor de Ourense; Fernando PÚrez, abade da Trindade de Ourense; Fernando RodrÝguez, notario; GarcÝa Eßns, aparellador; GarcÝa Fernßndez da Praza, mercador e rexedor de Ourense; GarcÝa PÚrez da FontaÝ˝a, rexedor de Ourense; Gonzalo Daza e Osorio, bispo de Ourense; Gonzalo Eßns das Tendas, mercador e rexedor de Ourense; Gonzalo Eßns, mercador e rexedor de Ourense; Gonzalo MartÝnez de Montealegre, mercador; Gonzalo PÚrez da FontaÝ˝a, notario; Gonzalo PÚrez de Noalla, rexedor de Ourense; Gonzalo PÚrez de Novoa, bispo de Ourense; Gonzalo PÚrez, dito Sardi˝a, notario; Gonzalo Seixalbo, carniceiro; Lourenzo PÚrez, aparellador; Marti˝o Eßns de Gordˇn, rexedor de Ourense; Marti˝o Gonzßlez, notario de Ourense; Miguel PÚrez, carniceiro; Pascual GarcÝa, bispo de Ourense; Pedro Pßez, rexedor de Ourense; Roi Lourenzo, rexedor de Ourense; Vasco PÚrez Corbacho, mestrescola de Ourense; Vasco PÚrez Mari˝o, bispo de Ourense; Xoßn Ares, rexedor de Ourense; Xoßn de Requeixo; Xoßn Gˇmez, carniceiro; Vasco MartÝnez, notario

Outros

Castela, reino; Ourense, cabido; Ourense, concello; SantÝsima Trindade de Ourense, abadÝa; Ourense, bispado

Lugares

Baamonde; Gordˇn; Montealegre, monte; Noalla; Ourense; Requeixo; VilamarÝn