GMH/ÍNDICE A-Z

31
1433, maio, 31

María Peres recoñece que debe a Ares Garcia de Rajoo, mercader de Pontevedra, 12 milleiros de sardiña arencada, pola que xa recibiu o precio acordado. Promete entregalos antes de mediado o mes de novembro.

(f. 14 v)

O postromeiro dia do mes de mayo. Sabean todos que eu Maria Peres, filla de Pero Ares, mareante, morador ẽna villa de Pontevedra, que soo presente, confeso et outorgo que devo et ey de dar et pagar a vos Ares Garçia de Rajoo, mercador, vesiño da dita villa, que sodes presente, dose millares de sardiña arenquada, boa et merchante, et tal que seja de dar et de tomar de mercador a mercador, por los quaes ditos dose millares da dita sardiña arenquada, eu de vos resçeby toda a contia de maravedis porque vos los ouve et ey de dar et pagar en presença deste notario et testemoyas et de que me outorgo etc. et renunçio etc. et se o diser etc, et os quaes ditos dose millares da dita sardina arenquada os prometo et outorgo de pagar sequa et apurada etc., doje ata medeado o mes de novenbro primeiro etc. so pena de vos pagar a como baliere en Valença ou en Barçelona ou en Sevilla etc, en Jenuva.

Ts: Juan Afonso Ferron Apata, et Fernando Lopez, alfayate, et Pero de Millan, çapateiro.