GMH/ÍNDICE A-Z

257
1330. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndanlle ao arcediago de Dozón a administración de marzo por 310 marabedís anuais e outras condicións.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 68r.

Era de mill et CCC et LXVIIIº [...]. Sabeam quantos esta carta viren commo nos don Fernan Arias, dayam [de Lugo, et o cabidoo] dese mismo lugar, seendo juntados no tesouro por campaa tanguda segundo he huso et [custume], arredamos a vos don Pedro Royz, archidiago de Deçon, amistraçon do mes de março, asy commo he husso et costume das outras rendas do cabidoo, por en toda vossa vida. Et avedesnos de dar por ella cada ano treçentos et dez maravedis, da moeda branca del rey don Fernando, que façen oito soldos o moravedi; et avedellos de pagar commo se deven de pagar as outras amistraçoes da yglesia de Lugo; et avedes de teer a mas dar IIIIº paes a o coengo et hun quartillon de vinno et CXXIIIIº maravedis da sobreposta; et non devedes a descontar grando nen geada nen rouba nen toma, salvo de rey ou d’infante ou de ricome que tenna o condado, ou de meirino mayor del rey. Et eu, archidiago sobredito, obrigo min et todos meus beens de pagar et comprir commo sobredito e, et demais douvos por fiador a Johan Ferrnandes, raçoeiro, el presente et outorgante.

Testemoyas: don Fernan Aras, dayam, don Dyego Ferrnandes, archidiago de Neira; don Fernan de Deus, chantres, o chantres d’Armentia, o thesoreyro, Lopo Rodrigues, Aras Pellaes, Afonso Gomes, Alvar Dias, Fernan Afonso, coengos.

Eu Jacome Eanes, notario publico de Lugo, a todo esto presente foy et a rogo do dayam et cabidoo sobredito esta carta escrivi et puge en ella meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade. (+).