GMH/ÍNDICE A-Z

276
1331, febreiro, 15. Lugo

O Cabido de Lugo afóralles a Gonzalo Sánchez, á súa muller e a unha voz dous casais en Somoza de Lemos, un en San Xulián da Veiga e o outro en Santalla de Bardaos e Santa María de Xián, por 35 marabedís anuais.

MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 69r.

Era de mill et CCC et [LX et] nove annos, XV dias de freveyro. Sabeam quantos esta carta viren, commo en presença de min Roy Fernandes, notario publico de Lugo, et das testemoyas subscriptas, espeçialmente para esto chamadas et rogadas, estando enno coro da iglesia cathedral de Santa Maria de Lugo, estando y don Fernam Aras, dayam da dita iglesia, et huna peça dos homees boos do cabidoo d’ella, conven a saber: don Diego Ferrnandes, archidiago de Neyra, et don Pedro Royz, archidiago de Dezon, et Andres Peres, chantre d’Armenta, et Aras Pellaes, et Alvar Diaz, coengos desa miisma iglesia, feçeron vervo, a Gonçalvo Sanches de Riba de Neyra, et a sua muller Mayor Lopes, por en todos seus dias d’ambos et dous, et de huna pessoa qual o pustrimeyro de cada hun d’elles nomear a tenpo de seu finamento, de dous cassares que son enna Sumoça de Lemos, dos quaes hun destes casares he chamado o casal de Veyga, que he sub signo de Sant Iullao de Veyga, et o outro he chamado de Vermun, que he sub signo de Santa Ala de Bardaos et de Santa Maria de Giae; os quaes ditos casares lle avervaron con todas suas dereyturas et pertenenças, a monte e a fonte, per ut quer que vaa. Et os ditos Gonçalvo Sanches et Mayor Lopes ou aquella pessoa que o pustrumeyro delles nomear a o tempo de seu finamento ha a dar et pagar, cada anno, en renda destes casares sobreditos, triinta et çico moravedis, d’oyto soldos o moravedi, d’esta moneda blanca del rey don Fernando, en salvo en Lugo a o dito cabidoo, ou aquel que os ouver a recadar por el, a meatade destes moravedis por kalendas mayas, et a outra meatade por cada Natal. Et demays han a lavrar et parar ben as herdades destes casares, et apostar et endereçar as cassas d’elles, et manteer-las en boo estado. Et a morte dos ditos Gonçalvo Sanches et Mayor Lopes et d’aquella pessoa que for nomeada, a o tempo da morte do pustrumeyro d’elles han de ficar livres et quitos et desenbargados os ditos casares a a iglesia de Lugo con todos los boos paramentos que y foren feytos. Et logo o dito Gonçalvo Sanches asy reçebeu os ditos casares dos ditos dayam et homes boos sobreditos, et obligou si et todos seus bees de comprir estas cousas sobreditas et cada huna d’ellas, et de pagar os ditos XXXV moravedis a os praços segundo commo dito he. Et para o asy comprir deu por fiador a Roy Vaasques de Sonar, clerigo da dita [yglesia], el presente et outorgantese por fiador. Et de commo esto passou por ante min, notario sobredito, o dito dayam et coengos et homes boos sobreditos, et Gonçalvo Sanches, rogaronme que feçese ende duas cartas tal huna commo outra, et dese a cada huna das partes a sua.

Que foy feyta era et dias sobreditos.

Testemoyas: Andres Peres et Diego Peres de Betote, clerigos do coro de Lugo; Nuno Pellaez, [...] Martines, escudeyro do bispo; et Françisco Guillelmes, sanchristan ts., et outros.

Et eu Roy Ferrnandes, notario sobredito, a esto commo dito he presente foy et a rogo destas [partes] sobreditas escrivi desto duas cartas tal huna commo outra. (+).