GMH/ÍNDICE A-Z

125

1400, marzo, 24. Vilaxoán (Foz).
O Cabido de Mondoñedo aproba a compra realizada polo mestrescola Roi Fernández a Pedro Fernández de Castro (de Louro) das herdades que pertenceran a Diego Pico e, en consecuencia, mandaron que se fixese efectivo o importe da mencionada compra. Os bens radicaban en Foz, Marzán, Vilaxoán, etc.
A, perg., con signo notarial, de 372 x 355 mm. Letra semigótica.

Saban quantos esta viren commo eu Pedro Fernandes de Castro morador enna Conuoca que he enna frigesia de Sante, tutor et guarda et conpridor que son / dos fillos de Diego Pico que Deus perdoe bendo en nomme delles para en senpre a uos Ruy Fernandes mestrescolla de Mendonedo et procurador do cabidoo / da dita iglesia et para o dito cabidoo todas las herdades brauas et manssas casas et cassares jures et pertinenças que ao dito Diego Pico / padre de Lopo et Aluaro perteesçian et perteesçer deuen en qualquer maneira et por qualquer rason enna frigesia de Santiago de Fos do couto / de San Martino des lo rio Acentinno ata o mar en lugar de Marçan et de Viallajuanne et de seus terminos tirando o gaando que esta en / cassa de-Aluaro Marques que foy de Mayor Rodrigues en que mora Afonso Eanes por las quales herdades de uos reçeby por nomme do dito cabido por preço et / conuençon(?) das ditas herdades dous mill et seysçentos et seseenta et seys mor. et quatro coroados de moneda bella a des dineiros o mor. dos quaes me logo fesestes paga aa minna boonntade dos dous mill mor. que pagastes por meu mandado a frey Pedro do Valedouro mestre en teolosia / da orden dos Pregadores en minna presença a quen os eu deuia do conprimento do testamento de Pedro Lopes de Manente et de Sancha Lopes / et do dito Diego Pico por quen vendin as ditas herdades et dos seisçentos et seseenta et seys mor. et quatro coroados fesestes paga a min / que son assy conpridos os sobreditos dous mill seisçentos et seseenta et seys mor. et quatro coroados dos quaes me outorgo por pago et entrego en presença do notario et tetemoyas desta carta et obligo min et meus bees et todos los outros bees do dito Diego Pico ondequer que os / el auia assy en Manente commo ennas ribeiras de Sante et en termino de Ribadeu para faser estes ditos bees et herdades que uos assy / vendo a sauer de pas a todo tenpo. A qual dita vençon dos ditos herdamentos et bees eu faço para conprir as mandas et deuedas do dito Diego Pico / aa aqueles de que el ficou(?) herdeyro et conpridor. Et d-oje este dia tiro a min et a outros do dito Diego Pico et dos ditos seus fillos do jur / et possison et propiedade das ditas herdade et bees et quinon et apodero a uos o dito mestrescolla procurador do dito cabidoo et a quen o seu nomme auer(?) / elles(?) para que fasades deles et de parte deles a quen queserdes et por ben teuerdes et ouuerdes et leuedes et husedes sen [...12] / et outorgamento doutra justiça. Et para esto [...25] de min et dos sobreditos a lee do enganno et do justo preço et do auer non [...10] /tado nen abido nen reçebudo et todas las outras lees et dereitos canonicos et çiuiis que en contrario desto se podesse auer et alegar et / non valan en juyso nen fora del et valla esta carta et quanto se en ella conten et speçialmente renunçio a lee que dis a renuçaçon / geeral non valer. Et demays prometo et obligo a min et meus bees por çerta firme estipulaçon de min et Aluaro [...20] / conpras todas et cada hua dellas conthiudas en este instromento sub penna do dobro et se en [...30] / veeren demandar restituyçon eu obligo todos los outros meus bees que eu ajo a faser por elles ao dito cabidoo [...15] / de tantos et tan boos bees commo estes que lle eu bendo et sub penna de todas las custas et dapnos et interese et rendas dos ditos / bees por min et por todos meus bees gaanados et por gaanar. Et eu odito mestrescolla por nomme de min et do dito cabidoo et para el assy / reçebo a dita bençon dos ditos herdamentos et bees que me uos o dito Pedro Fernandes fasedes en nomme dos sobreditos. Et eu o dito Pedro Fernandes / assy uos outorgo a dita \ vençon / para senpre et porque seia çerto mandouos delo faser hua carta a mays çerta ou mays se conprir a mays / çerta que se poder faser que foy feyta en Villajuane açerca das casas do dito mestrescolla des et noue dias do mes de março / anno do nasçemento de noso Sennor et Saluador Jesucristo de mill et quatroçentos annos. Testemoyas que foron presentes para esto chama/das et espeçialmente rogadas Afonso Gomes arçidiago de Montenegro Frey Pedro mestre en teolosia et Frey Diego seu conpaneyro Ruy Conde / Pedro Merino notarios Lopo de Villarmea Rodrigo de Fasouro ommes do dito archidiago Johan Fernandes d-Aluares Diego de Saa Pedro Caluo Alonso Yanes / seu yrmao moradores en Marçan et outros. Et eu Pedro Ares notario publico jurado dado do bispo de Mendonedo enna çibdade de Villamayor / et en todas las outras villas et lugares de todo o seu bispado a esto que dito he con las ditas testemoyas presente foy et esta carta / de vençon scriui et aqui puge meu nomme et signal que tal he en testemoyo de uerdade rogado et requerido. (Signo).

Anno da nascença de noso Sennor Iesu Cristo de mill et quatroçentos annos dia quarta feira viinte et quatro dias do mes de março seendo este dito dia en cabidoo / enna sancristania nova da iglesia de Mendonedo presentes enton Ruy Lopes archidiago d-Asumara vigario do dean Afonso Gomes archidiago de Montenegro Ruy Fernandes mestrecolla / Diego Peres tehesoureyro Lopo Fernandes bachiller Diego Alonso Alonso de Lugo Lopo Garçia Alonso de Biloalle Alonso Deus Lopo Peres Johan das Figueyras Alonso Yanes pessoas et coengos da dita iglesia estes sobreditos / pessoas et coengos deron et outorgaron por firme et çerta a conpra que o dito mestrescolla fesera a Pedro Fernandes de Louro das herdades que foron de Diego Pico et man/daron faser a paga ao dito Pedro Fernandes. Et o dito Pedro Fernandes que presente estaua disso que lles daua et outorgaua a dita vençon et que obligaua a sy et a seus / bees gaanados et por gaanar asy moueles commo rayses de lles faser senpre a dita vençon de pas et que mandaua delo faser hua carta a mays / çerta que podesse faser non mudando a sustançia. Testemoyas os sobreditos pessoas et coengos. Et eu Johan Ramos coengo et notario da iglesia de Mendonedo a esto que dito / he con las ditas pessoas et coengos presente fuy et esta carta escriui et aqui puge meu signal en testemoyo de uerdade que tal he rogado et requerido. (Signo)

(Reverso):
M. x. n. 80. Compra para el cabildo de unas heredades.