GMH/ÍNDICE A-Z

484
1434s/d
O dito Lourenzo Pérez traspasa a devandita leira de viña a Fernando Pérez, morador en Solbeira, coa condición de que cumpra o foro ao Cabido. (fol. 146v)


Feita e dada.

Sabean quantos esta carta de traspasaçon viren como eu Lourenço Peres, morador enna aldea de Seixalvo, por min et en nome de miña moller Eynes Peres que non he presente, por la qual obrigo meus beens etç., por rason que eu teño conprado huna leira \de viña/ que jas enna dita aldea de Seixalvo onde chaman Peyllon, segundo que se conten enna demarqaçoens desta carta desta outra parte conten en esta carta de venda, a qual eu conprey de Dominga Peres, moller que foy de Domingo Vergo, por çerto preço e a non poso manteer e por moytas boas obras e graças que ey reçebidas de vos Fernan Peres, por ende eu dou e traspaso en vos o dito Fernando Peres morador en Sorveyra et en vosa moller Moor Yanes a dita leyra de viña, a qual traspaso en vos por condiçon que façades dela foro de quinta ao cabiidoo da igleia d’Ourense et do al traspasoa en vos para senpre et de disemo a deus et logo todo jur, dereito etç. e por esta presente carta, et obrigo todos meus beens e da dita miña moller de vosla faser saan et de pas etç. et eu o dito Fernando Peres obrigo meus beens de faser o dito foro de quinta ao dito cabido etç. Penna CC .- etç. Tests. Pero Carneiro coengo enna igleia d’Ourense, Afonso Gomes alfayate e Joan Castellaao de Sobrado. (fol. 146v)