GMH/ÍNDICE A-Z

70
1308, decembro, 3

María Rodríguez e as súas irmás véndenlles a García Fernández e á súa muller a sexta parte do casal de Matelo, en Santa María de Alta, e o igrexario que lles corresponde nesta igrexa, por 75 marabedís.

MADRID, AHN, Carp. 1332 A/25, perg. orix., galego, gótica cursiva, 183x143 mm.

Sabiam quantos esta carta viren commo eu Maria Rodrigues con outorgamento de meu marido, Iohan Paez, que esta presente, et eu Marina Rodriguez por min, et eu Gonçalvo Rodrigues por min, hirmaos, fillos que fomos de Ruy Garçia et d'Onega Peres, de boo curaçon et de boa voontade mandamos a vos Garçia Fernandez de Santa Maria Alta, et a vossa muler Aldara Eanes, a sesta parte do cassal de Matello, que foy do noso avoo don Garçia Suares, sub signo de Santa Maria Alta, con todas suas pertenenças et dereyturas peru quer que vaa, a monte et a fonte, et huna oytava et terça de çeveyra et tres soldos et medeo de dineiros que nos avemos en esa yglesia sobredita de Santa Maria Alta cada anno, et reteemos para nos o padroadigo d'apresentar que vos non vendemos y. Et reçebemos de vos en preço por esta vençon sobredita treçentos et LXXV moravedis a XI dineiros minus terça d'un por cada moravedi, da moneda del rey don Fernando de que somos ben pagados et entregos, et obligamos todos nossos bees a vos fasermos sempre esta vençon sobredita de pas, des oye mays avedea senpre en pas vos et a vossa voz pus vos o nosso senorio removoudo et o poder.

Feyta a carta de vençon tres dias de decembre, era de mill et CCC XLVI annos.

Testemoyas: Domingo Ferrnandez de Santa Maria Alta, Ferrnan Eanes de Sastello, Affonso Peres d'Orvaçae escudeyro, Pedro Perez de Areda, ts.; Maria Eanes de Sagade ts., Iohan Peres moulleyro ts.

Et eu Aras Afonso, publico notario de Lugo, presente foy et notey et esta carta escrivi con mia mao propia, et puge y meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade.

SIGNO