GMH/ÍNDICE A-Z

195

1473, xuño, 8. Vilamaior-Mondoñedo.
O Cabido da Catedral de Mondoñedo outorgou poder a Gómez García de Gayoso, arcediago de Lugo e xuíz do Foro de Mondoñedo, e a outros para que acudisen ante Pedro Fernández de Camoiras, prebendado da devandita catedral de Lugo, tocante á solución do preito do préstamo de Loiba. Co poder entregáronselles unhas consideracións coa historia do referido preito.
A, papel, con signo notarial, de 185 x 297 mm e prego de dúas follas de 210 x 230 mm. Letra cortesá.

Enno nomme de Deus. Amen. Sepan quantos esta carta de poder et procuraçon viren commo nos el dean et cabildo de la iglesia de Mondonnedo estando juntos en noso cabildo por / canpaa tangida segundo que lo avemos de vso et de custume en presençia de min notario et testigos de justo escriptos para elo chamados et espeçialmente rogados / los benerables sennores dean et canonigos benefiçiados et cabildo sobreditos diseron que non rebocando qualesquer procuradores por ellos fasta aqui feytos et consti/tuydos en la mejor manera via cabsa forma que podemos et de dereito deuemos constituimus criamos nonbramos et solepnemente estabelesçemos et ordenamos / por nosos legitimos sufiçientes et conplidos procuradores autores gestores defensores para lo de juso escripto damos et outorgamos todo noso poder conplido / a los honrrados et discretos varons Gomes Garçia de Gayoso arcediano de Doçon enna iglesia de Lugo juys do Foro enna iglesia de Mondonnedo et Gonçaluo Rodrigues de Parrega the/soreyro enna dita iglesia de Lugo et Aluaro Galuan nuestro concanonigo absentes asy commo sy fosen presentes a todos tres juntamente et a cada hun deles para sy en / solidun en tal maneyra que la condiçon del vnno non seja mayor nin menor que la del outro mays lo que vno de los dichos procuradores començare que el outro lo posa seguir me/diar et deuidamente fenesçer conven a saber para que por los dichos constituentes et en su nonbre podan paresçer et parescan ante el honrrado et discreto varon Pedro Fernandes / das Camoyras beneficiado da dita iglesia de Lugo noso homme boo juys arbitrario por nos tomado et escollido en vn pleyto et contenda que he entre nos et Johan do Porto / clerigo cura de san Jullao de Loyua sobre las dos septimas sen cura do dito benefiçio et para que posan en noso nomme presentarlle çerca delo nosos dereitos et escripturas / segundo que por elas constara et para que posan demandar ao dito sennor Pedro Fernandes noso omme boo tomado que de çerca delo sentença laudo mandamento segundo que achar por dereito et para que çerca / do que asy mandar çerca delo gardando ha orden do conplomiso consyntan enno tal laudo sentença mandamento que çerca delo for dado. Et damos poderio conplido a este ditos nosos procuradores / para que eles ou cada hun deles en noso nomme et lugar posan faser et constituyr vn procurador ou dous ou mays quales et quantos queseren et por ben toberen e para tornar en sy el ofiçio / de la procuraçon mayor et para faser çerca deste negoçio todas aquelas cousas et cada hua delas que nos mesmos fariamos et poderiamos faser presentes seendo et segundo que boos et / legitimos procuradores poden et deuen faser de dereito avnque sejan de aquelas cousas que de dereito deuan requerir espeçial mandado et obligamos et prometemos de aver por firme et vale/deyro todo quanto por los ditos nosos procuradores et por los ditos sustitutos et cada hun deles en noso nomme foren feytos sob obligaçon de nosos bees que para elo obliga/mos asy mobles commo rayses ganados et por ganar et todos los bees da nosa mesa capitular et relebamoslos de toda carga de satisdaçon et fiadoria sub / aquela clausula que es dita en latyn Judicum sisti judicatum solui con todas sus clausulas acostumadas. Et porque esto seja çerto mandamos ao presente notario que fesese / delo hun publico de instrumento et procuraçon ho mays çerto que se podese faser que foy feyto et outorgado dentro do paaço dos Caballeiros que he enna claustra da iglesia da çibda/de de Vylamayor a oyto dias do mes de juyo anno do nasçemento de noso sennor Jesucristo de mill et quatroçentos et setenta et tres anno. Testigos que foron presentes Roy Garçia Coo / suchantre et Juan Yanes et Pedro Barbos et Diego Fernandes de Laurada et outros. Et eu Pedro Ares de Vaamonde canonigo da iiglesia de Mondonnedo et notario publico do sennor obispo / de Mondonnedo enna sua çibdade de Vylamayor et en todas las outras vylas et lugares de todo seu obispado a todo esto que dito he en vn con los ditos testigos presente / foy et asy lo vy et oy et de mandado dos ditos sennores este publico de instrumento escripui et aqui pugi meu nomme et signo acostumado que taes son en testemoyo / de verdade rogado et requerido (Signo). Petrus Arie canonicus et notarius (Rúbrica).
Honrrado sennor Pedro Fernandes das Camoyras benefiçiado enna iglesia de Lugo nos el dean et cabildo de la iglesia / de Mondonnedo por nos ou por noso procurador vos presentamos este instrumento et carta de conplimiso / que es fecho entre nos et Johan do Porto clerigo cura de la iglesia parrochial de sant Giao de / Loyba sobre rason de las duas septimas sen cura de la dita iglesia et para que claramente / conste a vos el dicho Pedro Fernandes el nuestro derecho damos et presentamos ante vos este informatorio / con las escripturas segentes para que por ellas vos el dicho Pedro Fernandes podades seer mejor / instruido et enformado de nuestro derecho.
Primeyramente:
Presentamos hun indulto et bula conçesa al dean et cabildo de la iglesia de Mondonnedo por el / santo Padre Nicolao quinto de gloriosa memoria para que se podesen a esta nuestra mesa capitu/lar anexar todos et qualesquer benefiçios synples seruideros prestamos et prestameyras(?) / fasta en contya de quatroçentas libras segund que por el propio original / que ante vos presentamos bulado et plomado vereys. (Na marxe) Indulto.
Fallares que por el dicho indulto foy dado poder a don Alfonso de Segura obispo que foy desta / iglesia para que pudiese faser las tales anexaçiones et fulminar proçeso sobre el dito / indulto segundo que por el thenor del et el proçeso sobre el fulminado vereys el qual / ante vos prsentamos. (Na marxe) Proçeso.
Fallares que non seendo inchida nin cunplida la suma et copia contenida en el dicho / indulto et proçeso sobre el fulminado que el dito sennor obispo exsecutor et juys apos/tolico susodicho vnio et anexo a la mesa capitular de la iglesia de Mondonnedo / las dos septimas partes de la dita iglesia de sant Giao de Loyua vacantes por / morte et fyn de Vasco Fernandes canonigo que foy de la iglesia de Ourense et benefiçiado de las / ditas duas septimas de sant Giao de Loyua. (Na marxe) Anexaçion por el proçeso fecha.
Fallares mays que por vigor del dito indulto et proçeso sobre el fulminado et por el the/nor de la clausola “Post quarum quidem” etc. por Gonçaluo Peres de Laurada canonigo que foy enna iglesia de / Mondonnedo et procurador del dean et cabildo et benefiçiado de la dita iglesia açepto las ditas / duas septimas de sant Giao de Loyua por morte et fyn del dicho Vasco Fernandes la qual / dicha açeptaçion ante vos presentamos firmada et signada de escriuano publico. (Na marxe) Açeptaçion.
Iten fallares que el dito Gonçaluo Peres susodicho despues de fehca la dicha açeptaçion personalmente / fue a la dicha iglesia de sant Giao de Loyua et por \vigor/ de la dicha açeptaçion aprehendio et tomo / la posison uel quasi de las ditas duas septimas vacantes por el dicho Vasco Fernandes segund que nootoria/mente consta por este instrumento de posison que ante vos presentamos por noso procurador. (Na marxe) Posison.
Iten fallares que despoys de seer asy aprehendida la dicha posison por el dicho nuestro procurador / de las dichas duas septimas que nos el dicho dean et cabildo de la iglesia de Mondonnedo / paçificamente poseamos las ditas duas septimas por espaçio de dous et tres / annos et masy tenpo et despues biolentemente Jacome de Lamas con outros conplices / suyos et con fabor de Alonso de Lanços nos desbollo de la nuestra posison por força la / qual dita posison despues recuperamos et contynuamos nuestra posison cogendo los / frutos et rentas de las ditas duas septimas por Johan Fernandes Penna nuestro ren/deyro que dellas foy por espaçio de quatro ou çinquo annos et mays tenpo.
Iten Fernando Basanta arçediano de Abeandos en esta dita iglesia de Lugo et nunçio que se dizia / seer de la santa See apostolica dio carta de edito en el çibdade de Santiago a petiçon / de Johan do Porto clerigo cura de la dita iglesia de sant Giao de Loyua et procurador / que se dixo de Johan de Madrid canonigo que foy de la iglesia de Mondonnedo et pedio / seerle anexadas a la dita sua cura las ditas duas septimas pertesçentes / a nosoutros sobre lo que el dicho Fernando Basanta presente Roy Vasques noso procurador dio / esta carta firmada de su nombre et seelada con su sello a nuestra petiçion a que nin/guno non nos amobese de la dita nosa posison sen premeyros sermos çitados / et chamados et conbençidos por dereito la qual dita carta con la leutura en las espaldas ante vos presentamos la qual foy dada en la çibdade de Santiago primeiro dia / de julio del anno de mill et quatroçentos et setenta (sic) et sete. (Na marxe) Carta de Fernando Basanta.
Iten preentamos ante vos el dito Pedro Fernandes de Camoyras nuestro arbitro para que mejor / et mays claramente vejades nuestro dereito et pertenesçer a nuestra mesa capitular / las ditas duas septimas de sant Giao de Loyua esta renunçiaçon et çesion / que fiso en nuestro fabor el dicho Johan de Madrid por lo qual non podio dar lugar / commo parte que non era de renunçiar las ditas duas septimas en fabor del dito / Johan do Porto para que fosen vnidas et anexadas a la dita sua cura de sant / Giao de Loyua por quanto a nos ja pertenesçia por vertude del dito indulto et seeren / vnidas et anexas a la mesa capitular de la iglesia et cabildo de Mondonnedo por lo / qual el dito Fernando Basanta no podo vnir a las ditas duas septimas partes a la dita / cura por el dito Johan de Madrid non le conpeter ja dereito a ellas nin eso mismo el / dito Fernando Basanta non tener poder de las anexar et vnir poys que ja eran de la nuestra / mesa capitular et a ella enexadas et vnidas segundo dicho es. (Na marxe) Cesion et renunçiaçion de Juan de Madrid.
Iten fallares que despues de todo lo susodicho el dito Johan do Porto despues de to/das las cousas susodichas en el mes de agosto del anno de mill et quatroçentos et sesenta et siete nos arrendo por quatro annos las ditas nuestras duas septimas sen / cura de sant Giao de Loyua onde el es cura et capelan por çerta contia de mor. / de cada hun anno segund que paresçe por este instrumento publico de arrendamento / que ante vos presentamos por lo qual confesou et confesa nos el dean et cabildo de la / iglesia de Mondonnedo seermos poseedores en nonbre de nuestra mesa capitular et a ela / pertenesçerles por rason de la dicha vnion et anexaçion et açeptaçion que fesemos por / el dicho nuestro procurador segundo que de arriba ya ba relatado. (Na marxe) Arriendo de Juan do Porto.
Por los quales apontuaçiones et enformaçion et relaçiones de arriba por nos fechas / et por los estamentos de cada hua delas por dereito a la nuestra mesa capitular pertenesçen / et deuen pertenesçer las ditas duas septimas sen cura de sant Giao de Loyua et / non al dicho Johan do Porto clerigo cura de la dicha iglesia. Por ende encarregando la conçiençia / de vos el dito Pedro Fernandes nuestro onbre bueno vos rogamos et pedimos que exsaminando / nuestro derecho por los instrumentos que sobre ello ante vos presentamos et jusgues las / ditas duas septimas a quen de dereito pertenesçen seer segundo el thenor et forma del conplimiso.
Et porque lo que es dicho en fyn de toda cousa muy mejor se encomenda a la memoira por / ende nos el dito dean et cabildo alegando mays de nuestro dereito vos disimos que sy el dito Juan do / Porto nuestro aversario ante vos presentare alguna anexaçion ou prouision seerlle fecha para / la dicha su cura por el dicho Fernando Basanta nunçio apostolico que se dixo disimos / que seendo por vos ben mirado el poder que dixo a el serlle conçeso por la santa See apostolica / dizimos que por vigor del el dito Fernando Basanta non pudu vnir nin anexar las ditas / duas septimas a la dita cura por las cabsas sigentes: la vna por quanto al tienpo / que del quiso vsar en este reymo de Galisia del dito poder a el conçeso era ya rebocadado / por regla de cançelaria fecha por el santo Padre Paulo que comiença “Iten reuocauit quascunque / facultates concesas” etc. lo outro puesto que el dicho Fernando Basanta / non fora rebocado por la dicha regla de cançelaria segundo que de arriba dicho es el por vigor / del poder que dise a el seer conçeso por la santa See apostolica non se estendia saluo aquellos benefiçios que lauan los leygos por interpositas personas coroças ou de aquellos beneficios que / a clerigo alguno era injustamente aquerido con tanto que lo renunçiase en sus manos / nos el dicho dean et cabildo non renunçiamos las dichas duas septimas partes sen cura / nin las teniamos por injusto titulo aquridas por las quaes cabsas et rasones el dicho / Fernand Basanta puesto que nunçio apostolico fora segundo que non era non podio vnir nin / anexar las ditas \nuestras/ duas septimas a la cura de sant Giao de Loyua et si algua anexa/çion ou vnion fiso fue de fecho et non de derecho.

(Reverso):
Enformaçion et relaçion de todo el derecho por que deben pertenesçer al cabildo de Mondonnedo las duas septimas sen cura de sant Giao de Loyba.