GMH/ÍNDICE A-Z

414
1341, xaneiro, 2. Lugo
Afonso XI ordénalle ao Concello e veciños de Lugo que recoñezan como señor o bispo da cidade.

LUGO: AC, copia notarial coetánea, atado 5.- Tumbillo Nuevo, fol. 108 b) r-108 f) v. Traslado notarial de: 1502-II-16 con referencia ao lib. 10, n.º 47.- CAÑIZARES: pp. 1018-1023 con referencia ao perg. orix., 420x390 mm.

SÁNCHEZ BELDA: Docs..., n.º 1095, p. 463.

En el nombre de Dios amen. Sabean quantos esta carta viren como en presencia de nos Fernand Peres e Roy Ferrandes e Johan Sanches notarios publicos de la cibdat de Lugo, seyendo el onrrado padre e senor don Johan por la gracia de Dios e da santa yglesia de Roma obispo de Lugo en el palacio de las sus casas de Lugo, e seyendo y con el don Fernand Arias dean e las personas e canonigos del cabillo de la su yglesia, e seyendo y el concello de Lugo, juntados por pregon como an de uso e de costume de se juntaren o concello con sus alcalles Ruy Xemenes de Guadalfaiara e Jacome Alfonso de Carvallal e con Pero Lorenzo su procurador, el dito señor obispo fiso leer una carta del muy noble e muyto alto señor don Alfonso por la gracia de Dios rey de Castiella e de Leon escripta en pergamino e seellada con su seello de plomo colgado en filos de seda, el tenor de la qual es este que se sigue:

A continuación insire o documento expedido por Afonso XI: 1340-XI-17, Sevilla. (CD 413).

La qual carta leida o dito concello con seu procurador dixeron que ellos veian la carta e mandado del dicho señor rey e la obedescian como a carta e mandamiento de señor, e querian faser e complir aquello que en ella se contenia segundo les por ella era mandado e a pedimento del dito senor, e por obedescer mandado del rey, e para faser aquello que eran tenudos prometieron de guardar señorio et vasallage al dito senor e a sus sucesores e a la yglesia de Lugo en esta manera. Nos Pero Lorenzo procurador en mio nombre e del dito concello que presente esta, et Arias Ferrandes, e Arias Peres da Crus, e Alfonso Dias, et Fernand Peres da Crus, e Fernand Alfonso do Carvallar, Diego Alfonso, Johan Peres da Boaventura, Diego Moureto, Johan Alfonso, Alfonso Ferrandes mercader, Pero escudero, Fernand Nunes, Jacome Yanes, Alfonso Yanes da rua Miñaa, Alfonso Yanes notario, Johan Coquin, Alfonso de Negral, Alfonso Fernand Merniro, Pero Mouro, Bartolomeu, Pero Vivianes, Pero Aras, Alfonso do Campo, Johan Yanes, Gonzalvo Peres, Domingo Martines, Arias Peres, Alfonso Crespo, Alfonso Rodrigues da rua Miñaa e Fernand Yanes dito Taureujo, e Johan Yanes Calvo alfayate e Fernand Martines alfayate dito Agullas, e Pero Raspallo frenero, Domingo Yanes, Domingo Lochon pelitero, Alfonso Peres dito multa mercado, Pero Alfonso seellero, Domingo Peres odreiro, e Fernand Peres del forno, Johan Vançares, vesinos e moradores en la çibdat de Lugo, en nuestro nombre e de los otros vesinos e moradores en la dicha cibdat e de aquellos que despues de nos vinieren porque achamos e sabemos por previlegios e sentencias de los reyes que fueron de Castiella e de Leon confirmados de nuestro senor el rey don Afonso que agora es, que nos e los que ante de nos vinieron fuimos e somos e devemos seer vasallos de la yglesia de Lugo, et de los obispos que fueron por tiempo, por ende reconoscemos todos e confesamos a vos sobredito señor que sodes nuestro señor e nos vuestros vasallos, e que guardemos a vos e a vuestros sucesores e a la yglesia de Lugo fialdat e vasallage en todas las cosas que de derecho vasallos deven faser a su senor e guardar. Et para esto asi complir e guardar juramos a estos santos evangelios que tañemos corporalmente con nuestras manos, e damos nos Pero Lorenzo procurador sobredito e Afonso Ferrandes e Fernand Nuñes fasemos pleito e omenage en nuestro nome e del dito concello que presente esta, e por su mandado que lo cumplamos e guardemos sempre asi et que nos nin ninguno de nos non venga contra ello en ningun tiempo, et si por ventura, lo que Dios no quiera, nos o alguno de nos contra esto viniese o cayesemos en rebellia o fisesemos felonia contra vos o contra vuestros sucesores o contra vuestra yglesia que seiamos perjuros et que aquel o aquellos que lo fisieren que caya en pena de traison et en las otras penas spirituales e corporales que se en los previlegios de la vuestra yglesia cotienen. Et por que esto sea firme et estable para en todo tiempo, nos el sobredicho concello rogamos a Fernand Peres e Roy Ferrandes e Johan Sanches notarios sobreditos que fisiesen escribir esta carta en publica forma e pusiesen en ella sus signos, e por mayor firmedue seellamosla con nuestro seello de cera colgado.

Fecha en Lugo dos dias de enero, era de mil e CCC LXX et nove años.

Testigos que foron presentes: Pedro Arias merino mayor en Gallisia; Pero Lopes de Rodero; Vasco Ferrandes de Santiago e otros.

Et eu ruy Fernandes notario publico de Lugo sobredito dado por autoridade do bispo dese mismo lugar, a esto como dito he con Fernan Peres e Johan Sanches notarios e con as testemoyas sobreditas chamado et rogado presente foy, et vi como os sobreditos homes del dito concello feçeron o juramento e omenage sobreditas, e esta carta en mina presençia fise escrivir e puse y meu signal. (+).

Et eu Fernand Peres sobredito publico notario jurado da ciudade de Lugo dado pello bispo dese lugar a esto que sobredito he presente fuy con Ruy Fernandes e con Johan Sanches notarios sobreditos e vi faser os ditos juramento e menage e fis escrivir e puge y meu nome e meu signal. (+).

Et eu Johan Sanches notario publico da ciudat de Lugo dado por autoridat del obispo dese lugar a esto sobredito con los ditos notario presente fuy e puse aqui meu signo en testemoyo de verdat.(+).

Materias

albardeiro; alcalde; alcume; bispo; cabido; cera; chumbo; cóengo; concello; deán; escudeiro; evanxeos; fidalgo; forno; mandamento; meiriño; mercador; mesa bispal; notario; odreiro; pazo; peliqueiro; pena; pergamiño; preito; preitohomenaxe; privilexio; procurador; publicación; rei; rexedor; rúa; seleiro; selo; señor; traslado; vasalo; xastre; xuramento; xurisdición; notario

Persoas

Afonso Crespo; Afonso Díaz; Afonso do Campo; Afonso Eanes da rúa Miñá; Afonso Eanes de Negral; Afonso Eanes, notario; Afonso Fernandez Merniro; Afonso Fernández, mercador; Afonso Pérez dito multa, mercador; Afonso Rodríguez da rúa Miñá; Afonso XI, rei de León e Castela; Ares Fernández; Ares Pérez; Ares Pérez da Cruz; Bartolomeu; Diego Afonso; Diego Mourelo; Domingos Bochón, peliqueiro; Domingos Eanes; Domingos Martínez; Domingos Pérez, odreiro; Fernando Afonso do Carballa; Fernando Ares, deán de Lugo; Fernando Eanes dito Taureuxo; Fernando Martínez dito Agullas, xastre; Fernando Núnez; Fernando Pérez da Cruz; Fernando Pérez do Forno; Gonzalo Pérez; Pedro Afonso, seleiro; Pedro Ares; Pedro Ares, meiriño maior en Galicia; Pedro López de Rodeiro, fidalgo; Pedro Lourenzo; Pedro Mouro; Pedro Raspallo, freeiro; Pedro Vivián; Pedro, escudeiro; Roi Fernández, notario; Roi Ximénez de Guadalaxara, cabaleiro; Vasco Fernández de Santiago; Xácome Afonso de Carballal, cabaleiro; Xácome Eanes; Xoán Afonso; Xoán Coquín; Xoán Eanes; Xoán Eanes Calvo, xastre; Xoán Martínez, bispo de Lugo; Xoán Pérez da Boaventura; Xoán Sánchez, notario; Xoán Vanzares; Fernando Pérez, notario

Outros

Castela, reino; Galicia, reino; Lugo, bispado; Lugo, concello; Lugo, cabido

Lugares

Carballal; Galicia; Guadalaxara; León, reino; Lugo; Roma; Santiago de Compostela; Vilamaior de Negral, San Lourenzo