GMH/ÍNDICE A-Z

137
1313, decembro, 26
Afonso Fernández véndelle a Aldara Eanes porcións dun casal en Riobó, freguesía de Santa María de Alta, por 50 marabedís.
MADRID, AHN, Carp. 1332 B/22, perg. orix., galego, gótica cursiva, 305x73 mm.

Sabiam quantos esta carta viren commo eu Affonso Ferrnandez morador en Avelayras, de boo curason, vendo a vos Aldara Eanes a meatade d'unna quarta et a meatade de quarta d'outra quarta, do cassal dos Estariigos, que en en Rioboo, sub signo de Santa Maria Alta, et se eu y mays ayo por parte de Marina Miguelles, mays vos vendo su este signo, con todas suas pertenenças et dereyturas peru quer que vaan, a monte et a fonte. Et rezebo de vos en preço por esta vençon sobredita Lª moravedis da oyto soldos o moravedi da moneda del rey don Fernando, a que Deus perdoe, de que me outorgo por ben pagado et entrego, et obligo por min et por todos meus bees a vos faser senpre esta vençon de pas, des oye mays avedea senpre en pas vos et a vossa vos pus vos todo o meu senorio et poderio della seya remuvoudo.

Feyta a carta da vençon XXVI dias de deçenbre, era de mill et CCCLI annos.

Testemoyas: Lopo Martines d'Avelayras; Pedro Peres de Rioboo ts.; Domingo Peres seu fillo; Martin Peres de Berbegeyra ts.

Eu Aras Affonso, notario publico de Lugo, presente foy et notey et escrivi esta carta con mia mao propia et puge y meu sinal en testemoyo de verdade.(+).