GMH/ÍNDICE A-Z

054
1457

(19V)

-54-

Foro.

En Triães da freigresja de Sã Cristoual d'Auãqeiro, des días de julljo, ano4 dito161. Como4 eu, Jon París, / canónjgo4 de Sãtiago, morador en Rriãjo, en nome4 do Collejo de Sã Espíritus de Santiago, / aforo a vós, Ares de Triães, e a vosa moller, Eluyra Ares, que estades presẽtes, / e a vosas boses e herdeyros para senpre jamays, cõbén a saber: as des / marjas de herdade da Nogeyra que jasẽ dentro dos baçelos da seara / que entesta da hũa parte do vendaual ẽna congostra que vay para / la Rribeyra, e da parte do nordés entesta ẽna vjna que vós teedes a/forada de Sã Payo. Jtem outras tres margas de herdade do Cardal que jasẽ / dentro da dita chousa, que jasẽ a par da vjna que vós teedes de Sã Payo, /  da parte do mar, e allende delas escontra o mar jas a leyra das Barre/gãas e de Gonçaluo de Triñaas. Jtem máys[162], a herdade do Tallo Grande que jas / trasla vjna de pjneyro de Pay Rromeu escontra o vendaual sóbrela rriba / do mar, as quaes ditas herdades así marcadas vos aforo para senpre jamais, / para que as prãtedes e ponades de vjna e cõ cõdiçõ que as dedes postas / e prãtadas de oje en dous anos4 conpridos segujẽtes, e que me dedes / de foro en cada ano4 para senpre jamays vós e vosas boses e a mj / e aas mjñas en vosas vjdas o quinto do vjno á dorna, e despoys / de vosas vjdas, que vosas boses e herdeyros dẽ a mj e aas mjñas / de foro en cada ano4 o quarto do vjno á dorna, forro e quito de toda / costa, e que me chamedes para vendimjar e dedes de comer a mj ou / a que(e)n por mj lo for a rreçeber o dja que se partyr, e avedes de choer / as ditas bjnas e podar e cauar e sopoer e esfollar e dar bõos labo/res segũdo a vjna pertẽesçe dar bõos labores e rreparo; oblígome4 / de vos faser çerto [e]163 sao este foro por mj e por meus bees e porlos bees / do dito Collejo de Sã Espíritus, e de nõ boslo quitar por máys nẽ por menos / nẽ al tãto que outro por ello me dé, so pena4 de J M morauidís vellos. E eu, / o dito Ares de Trinaes, e eu, a dita Eluyra Ares, así rreçebemos as ditas / herdades e foro para o conprir e pagar164, por nós e por nosas / boses para senpre jamays, a vós, o dito Jon París, e ás ditas bosas / boses e herdeiros segũdo e ẽna maneyra que dita he, so a dita pena4 / dos ditos mjll morauidís, do qual nós, las ditas partes, outorgamos dúas / cartas de foro fortes e firmes qual parescerẽ signadas do presente / notario, para cada hũu de nós outros a súa, feytas en hũu thenor4, / cõ poder a las justiçias e rrenũçiaçõ de todas leys, et çétera. Testigos que forõ presẽtes: / Sueyro Yanes, capelã de Moyrame, e Pero do Outeyro de Rriãjo e / Pero Çitoula, morador en Beejo. //

________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
161. Des días de julljo, ano dito está sobre a liña; ano leva un trazo por riba.
162. Despois está riscado o.
163. Falta a conxunción.
164. Despois está riscado segũdo dito he
.