GMH/ÍNDICE A-Z

300
1063/ 02 / 01
Preito entre o abade Arián e o mosteiro de Celanova, e os habitantes de Solveira, Escornabois e outros lugares na Limia. Estes homes reclamaban as súas terras como inxenuas namentres que o mosteiro presenta probas de que estas propiedades que teñen estes homes eran de mandamento do mosteiro celanovés. Resólvese o preito ante Don Fernando I e o xuíz Velasco Fredenandiz a favor, na maior parte dos casos, de Celanova.

TC, fols. 116v. - 117r.

Reg. en BLANCO LOZANO, P., op. cit., 210.

Era Millesima Cª prima, quotum quod erit ipsas kalendas Februaris, regnante principe Fredenandus et iudex constitutus in illa terra Velasco Fredenandiz. Horta fuit intemptio inter frater Ariani abba de monasterii Cellenove et fratres eius, contra homines de Limia, neptos de Lupario Atilaz et de Aloito Fernandiz et de Vimara Fernandiz, et contra homines de Scornaboves nominibus Vimara Gaudiz et Zemal Seginiz et suas gentes super ipsas suas villas nominatas Sorbaria, Murauzos, Zalonones, Lopaces, Scornaboves. Dicente ille abba et suos fratres quomodo erant illas villas de mandamento et monasterii Cellenove et quomodo steterant in diebus de iudex et comes Menindus Gudisalviz et rex domno Adefonso post parte ipso monasterio superius nominato et servierunt ipsos homines pro illas. Et asserebant ipsos homines et dicebant quomodo erant ingenuas et servierant ubi quesierant et per tale actio fuimus in presentia de ille rex in ripa de Orbigo hic in Palacios et baraliamus istam causam superius nominatam. Et mandavit ille rex ut venisset in ipsa terra ante suo iudice Velasco Fredenandiz et ut dedissent ille abba suas noticias de quantum erat sua veritate in ipsa terra et de ipso monasterio et firmassent illo quinque testimonias de illo monasterio quomodo fecerunt. Et per nominatas ipsas testimonias ille preposito Iegemondus Vimaraz, Alvaro Amigiz, Eita Anaiaz, Pelagio Petriz, Vimara Froilaz, hic in loco predicto sancto Petro de Laraia ante ipso iudice Velasco Fernandiz et ubi fuerunt non modica multorum filii multorum benenatorum. Et iurarunt ipsas villas superius nominatas Sorvaria integra exceptis duos casares in cima de ipsa villa et ganantia que ibidem fecerunt ipsos homines per veritate que abent inde a sakare Murauzos integra, exceptis villa de Porcaria et media de villa de Gutier Vimariz que ibidem ganavit Munnio Beikaz et comparatas de Citi Ketiniz et de Anaia Citiz. Et in villa de Lopaces exceptis villa de Ruderigo Velasquiz et Donno Vimaraz et de Didago Kecilaz, et de Porcaria et ganantia de Ansur Pelaiz quanta fuerit sua veritate illa alia integra, in villa de Scornaboves tota // ab integro, in villa de Villarelio tota ab integro exceptis una de regalengo que ibidem abuerunt per consocrerio. Nos vero superius nominatos, id sumus neptos de Lupario Citiz in persona de mea uxore Gelvira, Eita Ketiniz in persona de mea uxore Gudigeva, sic de suo pater quomodo de mater Iohanne (...)1 Iohanne Lopariz, Fernando Citiz ad mea persona et de meas iermanas, Sesguto Vimariz ad mea persona et de mea uxore Iohanne Vimaraz, Citi Gaviniz nepos de Aloito Fernandiz, Guta Fernandiz, id sunt, Aloito, Sandino, Amigo, Munnio ad meas personas et de nostras germanas Gaudon Pelagiz in persona de nostra mulier Vimara Gaudiz ad persona mea et de mea mulier Citi Francoliniz, Zemal et suas gentes. Nos superius nominati vobis frater Ariani abbas et fratribus vestris monasterii Cellenove per hunc placitum cavens adimplendo compromittimus pro ipsa intemptio que inter nos et vos pro ipsas villas ait si amplius unus ex nobis aut prosperitate nostre ad vobis et posteritati vestre pro ipsas villas vel inmodice inquietare voluerimus, tunc inferat pars nostra partique vestre ipsas villas in duplo vel triplo, et hanc restituat monasterio sancto, et post parte iudex auri talenti uno.

Nos superius nominati in hac agnicio vel pacti manus nostras roborem iniecimus.

(1ª columna:) Velasco Fernandiz cfr.- Munio Veikaz cfr.- Vermudo Froilaz cfr.- Nuno Fernandiz cfr.- Menindo Pelaiz cfr.- Menindo Arias cfr.- Pelagio Stofrediz cfr.- Froila Tetoniz cfr.- Prepositus frater Muno cfr.

(2ª columna:) Comi\ti\ssa domna Otrocia cfr.- Nuno Ordoniz cfr.- Vimara Gundesindiz cfr.- Petro Feles cfr.- Gundisalvo Anaiaz cfr.- Velasco Citiz cfr.- Iohanne Naustiz cfr.- Vermudo Eriz cfr.- Arias Eriz cfr.

(3ª columna:) Aloito Godesteoz cfr.- Frater Vimara cfr.- Frater Gundesindo cfr.- Magister Gunterigus cfr.- Magister Argimiro cfr.- Onorigus presbiter cfr.- Almeviz presbiter cfr.- Sandino Egilaz cfr.- Menindo Gundesindiz cfr.

(4ª columna:) Eita ts.- Lodemaro ts.- Bidago ts.- Trasulfo ts.- Onorigo ts.

Ariani abba non mutans.

1 +- 5

Materias

abade; auto xudicial; avinza; avó; canon foral; casas; condesa; crego; esposa; esposo; familia; fidalgo; mandamento; mestre; monxe; mosteiro; neto; ouro; poder; preito; prepósito; presbítero; procuración; querela; reguengo; rei; señor; sentenza; servo; sinatura; talento; testemuña; veciñanza; venda; viaxe; xenealoxía; xuíz; xuramento; xurisdición

Persoas

Afonso V, rei de Galicia e León; Almeo, presbítero; Aloito; Álvaro Amigo; Alvito Fernández; Alvito Godesteiz; Amigo; Anaia Cide; Ansur Páez; Ariano, abade de Celanova; Arias Érez; Cemal; Cemal Sexíndez; Cide Fracolínez; Cide Gavínez; Cide Quédez; Diego Cecílez; Dona Odrocia, condesa; Dono Guimaránez; Eita; Eita Anaia; Eita Quédez; Elvira; Fernando Cide; Fernando I, rei de Galicia e León; Froila Tedónez; Gaudio Páez; Goda Fernández; Gonzalo Anaia; Guímara Fernández; Guímara Fróilaz; Guímara Gáudez; Guímara Gundesíndez; Guímara, monxe; Gundesindo, monxe; Gundixeva; Guterre Guimaránez; Leudemaro; Lupario Atilánez; Lupario Cide; Men Ares; Men González, conde; Men Gundesíndez; Men Páez; mestre Arxemiro; mestre Gunderico; Munio; Munio Beicaz; Munio, prepósito de Celanova; Nuno Fernández; Nuno Ordóñez; Onorico; Onorico, presbítero; Paio Pérez; Pedro Fiz; Pedro Ostofrédez; Roi Vázquez; Sandino; Sandino Éxila; Sisegodo Guimaránez; Trasulfo; Vasco Cide; Vasco Fernández, xuíz do rei; Vermudo Érez; Vermudo Fróilaz; Vidago; Xemundo Guimaránez; Xoán Guimaránez; Xoán López; Xoán Naústez

Outros

Galicia, reino; León, reino; San Salvador de Celanova, mosteiro; Terra de Limia

Lugares

Celanova, San Salvador, mosteiro; Escornabois; Limia, territorio; Lobaces; Mourazos; Órbigo; Palacios; Porqueira, Santa María; San Pedro de Laroá, San Pedro; Solveira; Vilarello; Zalonones