GMH/ÍNDICE A-Z

381
1371, marzo, 17
conta

Conta dos gastos feitos en labrar as terras de Maior PÚrez e MarÝa do Mato e pagar dÚbedas de Gonzalo PÚrez do Mato. EnumÚranse os labores de cultivo da vi˝a e o seu custo, asÝ como o dalgunhas outras cousas, en "cruzados" e "barbudas", dando a equivalencia destas moedas.

ACOu, Escrituras XXI, 17-19

(ed. A. Lˇpez Carreira, ôO traballo da vi˝a nun documento ourensßn do sÚculo XIVö, BoletÝn Auriense 18-19 [1988-89], 163-167)

En presenša de min dito notario os ditos Pero Lourenšo e Estevoon Peres feseron esta conta que se logo adeante sigue, presentes os ditos Estevoon Lourenšo e Johan Ares, do que o dito Estevoon Lourenšo disso que despendera en lavrar as vi˝as e herdamentos que perteenšen aas ditas Moor Peres e Maria do Mato, et en pagar algunas devedas que o dito Gonšalvo Peres do Mato devya, et mandas que mandara, et en outros custos nešesarios que disso que despendera depoys da conta que fora feyta entrelos ditos Estevoon Lourenšo et Gonšalvo Tato, tutor que fora da dita Maria do Mato porlo dito Pero Lourenšo e Martin Gonšalves notarios dĺOurense. Primeyramente deu en conta o dito Estevoon Lourenšo que domingo, des e sete dias do mes de maršo da era de mill e quatrošentos e nove annos, que depoys da conta feyta por Pero Lourenšo e Martin Gonšalves notarios dĺOurense, que entrel e o dito Gonšalvo Tato fora feita en rason da despesa que el fesera que perteenšia a el e a Maria do Mato, que pagara este dia sobre dito por mandado de Gonšalvo Tato a Lourenšo de Mugares di˝eiros de triinta omes de poda, a viinte crusados cada omme que andaran nas vi˝as de Mugares, que montaron seysšentos crusados.

Item mays oyto ommees a liger, a viinte crusados, que montaran clx¬ crusados.

Item diso que depoys desto, sete dias do mes de mayo da era sobre dita, que pagaran a Johan dĺOurantes escodeyro dous mill e quinentos crusados que lle Gonšalvo do Mato devya por huun estormento feyto por Pero Mašia notario dĺOurense, dos quaes perteešia a Maria do Mato na sua meatade mill e dusentos e viinte e šinqo crusados.

Item diso que en este dia que dera a Maria do Mato tres varas de panno para huun pelote, a quatrošentos crusados cada vara, que montaron mill e dusentos crusados. E estes di˝eiros e panno que dera por mandado do dito Gonšalvo Tato.

Item diso mays que pagara en este dito dia a Afonso Testa de Meende di˝eiros de dose ommees de liger que andaran en Meende a liger, a viinte e šinco crusados cada omme, que montavan tresentos crusados.

Eu Gonšalvo Peres notario [fol. 1]Item disso que despoys desto, quinse dias do dito mes de mayo, que pagara ao dito Affonso Testa de Meende di˝eiros de šento e dose ommees de cava que andaran en Meende, a qoreenta crusados cada omme, que montaron quatro mill e dusentos e oytenta crusados.

Item diso que depoys desto, viinte e seys dias do dito mes de mayo, que pagara da cava das vi˝as que foran do chantre Fernan Martines et na vi˝a que fora de Vivian Martines seseenta ommees, a qoreenta crusados cada omme, que montavan dous mill e quatrošentos crusados.

Item diso que lle custaran aliiger estas vi˝as meesmas des ommees, a qoreenta crusados cada omme, que montan quatrošentos crusados.

Item diso que lle custara acavar a vi˝a do Portello vinte e quatro ommees, a qoreenta crusados cada omme, que montavan novešentos e seseenta crusados.

Item diso que meteran en estas vi˝as meesmas a podar triinta omes, a qoreenta crusados cada omme, que montavan mill e dusentos crusados.

Item disso que lle custara affaser a vendimya de Meende, primeyramente que metera a vendimyar oytenta molleres, a viinte crusados cadauna, que montavan mill e seysšentos crusados.

Item diso que dera aos que carregaran o vi˝o ao lagar e aas tinallas quatrošentos crušados.

Item diso que dera aos ommes que esteveron no lagar a tirar o vi˝o šento e viinte crusados.

Item diso que lle custaron quatro fanegas de šenteo para pan para as vendimyadeyras e para os omes que andavan con ellas, a šen crušados cada huna, que son quatrošentos crusados.

Item disso que conprara huun touši˝o e huna perna de vaca, que diso que custou o touši˝o quatrošentos crusados et a perna da vaca tresentos crusados, que montavan setešentos crušados.

Item diso que dera a quen mexeu duas tinallas seseenta e oyto barbudas, que montavan mill e viinte crušados, sen vianda.

Eu Gonšalvo Peres notario [fol. 1v]

Item diso e deu en conta que lle custara carreto de viinte e šinqo moyos de vi˝o e de conposta que ouvo, a oyto barbudas cada moyo, que diso que montaron tres mill crusados.

Item diso e deu en conta que metera a vendimyar nas vi˝as da Loo˝a que foron do chantre et a vi˝a da Chave, viinte e quatro molleres, a viinte crusados cada huna, que montavan quatrošentos e oytenta crusados.

Item diso e deu en conta que ouvo en estas vi˝as triinta e seys šestos de huvas e de conposta. Et que custara o carreto tres barbudas cada šesto, que montaron šento e oyto barbudas, que montaron en crusados mill e seysšentos e viinte crusados.

Item diso e deu en conta que pagara do carreto das huvas que acaesšeu ao senorio destas vi˝as, de seys šestos que diso que lle dellas acaesšera, dusentos e seteenta crusados.

Item diso e deu en conta que lle custaron ferros para o muy˝o da Area, sen o que os muy˝os custaron acorreger, que ha de viir en verdade do monlleiro, quatrošentos crusados.

Item diso e deu en conta que lle custaron dous ferros para o muyno de Domingo Dias, sen o que custaron aadubar e correger, quatrošentos crusados.

Item diso e deu en conta que lle custara huun ferro para o muy˝o da Torre, sen o que custara aadubar, quatrošentos crusados.

Item diso e deu en conta que lle custara huun ferro para o muyno do Gradil, sen o que custara aadubar, que ha de viir en verdade dos monlleyros e carpenteyros, šento e seseenta crusados.

Item diso e deu en conta que lle custara affaser a vendimya de Moreiras e de Mugares sen carreto dusentas barbudas, que montan tres mill crusados.

Item diso e deu en conta que conprara dose šestos, a seseenta crusados cada šesto, que montavan seysšentos e viinte crusados.

Item diso e deu en conta que tevera a lavar as cubas huun lavador dose dias, a seys barbudas cada dia, que montavan ennos ditos dose dias que diso que montavan en crusados, a quinse cada barbuda, novešentos crusados.

EItem diso e deu en conta que pagara porla dita Maria do Mato de huna talla en que ela fora posta dos šen mill crusados que foy para Pero Sarmento, seysšentos crusados.

Eu Gonšalvo Peres notario [fol. 2]Item diso e deu en conta que pagara mays porla dita Maria do Mato de outra talla en que ela fora posta das šinqo mill barbudas que foy para o dito Pero Sarmento, qoreenta e šinqo barbudas, que son en crusados šento e šincoenta crusados.

Item diso e deu en conta que dera a Pero Lourenšo et a Martin Gonšalves notarios dĺOurense porlo afan que tomaron en faser dita conta entrel e o dito Gonšalvo Tato, quinentos crusados, dos quaes os acaesšeu aa dita Maria do Mato na sua meatade dusentos e šincoenta crusados.

Item diso e deu en conta que dera ao dito Pero Sarmento por tal que lle gardase o vi˝o seu e da dita Maria do Mato das conpanas de Pero Manrrique e das suas huun marco e meo de prata, que diso que montara tres mill crusados, dos quaes os acaesšeu aa dita Maria do Mato na sua meatade mill e quinentos crusados.

Soma que monta toda esta despesa viinte e sete mill e tresentos e seteenta crusados. Et ha o dito Estevoon Lourenšo de mostrar carta de pago commo pagou os ditos dous mill e quinentos crusados a Johan dĺOurantes.

Soma que monta todo o que o dito Estevoon Lourenšo rešebeu, de que perteeše aa dita Maria do Mato a meatade, tres mill e quinentas e onse barbudas. Et acaesšeu aa dita Maria do Mato na sua meatade segundo dito he mill e setešentas e šincoeenta e šinqo barbudas e media, que montan estas mill e setešentas e šincoenta e šinqo barbudas e media en crusados, a seys crusados cada barbuda, des mill e quinentos e triinta e tres crusados. Et partidos os ditos viinte e sete mill e tresentos e seteenta crusados que monta a dita despesa, fica que deve a dita Maria do Mato ao dito Estevoon Lourenšo da sua meatade da dita despesa trese mill e dusentos e oyteenta e šinqo crusados. Et descontando dos ditos trese mill e seysšentos e oytenta e šinco crusados que a dita Maria do Mato deve ao dito Estevoon Lourenšo da dita despesa os ditos des mill e quinentos e triinta e tres crusados que o dito Estevoon Lourenšo deve aa dita Maria do Mato da dita rešepta, fica que deve a dita Maria do Mato ao dito Estevoon Lourenšo tres mill e

Eu Gonšalvo Peres notario [fol. 2v]

et šento e šincoeenta e dous crusados. Et o dito Estevoon Lourenšo ha de mostrar a dita carta de pago en commo pagou ao dito Johan dĺOurantes os ditos dous mill e quinentos crusados. Et aqui non vay contado a dita cuba de vi˝o que leva dose moyos de lagar, que fica para se partir entre anbos de por medio. Et outrosy fica para se partir entre anbos de por medio os ditos seys pošaes de vi˝o que ouvo na dita vi˝a do camarlengo e en Mugares que se asedou. Et contados os ditos tres mill e šento e šincoenta e dous crusados en barbudas, a seys crusados cada barbuda, montan en barbudas quinentas e viinte e šinqo barbudas e dous crusados.

Et depoys desto, sabbado, onse dias do mes de desenbro da era sobre dita, en presenša de min dito notario e das testemuyas adeante escriptas, ante o dito aršidiago e vigario parešeron o dito Estevoon Lourenšo et os ditos Pero Lourenšo notario et Estevoon Peres Caldellas, et logo o dito Estevoon Lourenšo pediu ao dito vicario que preguntase aos ditos Pero Lourenšo et Estevoon Peres que porlo dito juramento que avyan feito lle disesen verdade se avyan ben e verdadeyramente feyta a dita conta e sen enganno de cadauna das ditas partes. Et o dito vigario preguntou aos ditos Pero Lourenšo e Estevoon Peres se feseran e tomaran a dita conta ben e verdadeiramente e sen nihuun enganno ou se entendian en ella erro ou mascoto alguun a alguna das ditas partes. Et os ditos Pero Lourenšo e Estevoon Peres diseron porlo dito juramento que feseran que elles que tomaran et rešeberan a dita conta entre os sobre ditos ben e verdadeyramente e sen nihuun enganno, o mellor que elles poderan e souberan segundo ... (paresšia) seu escripto ante o dito vigario por min dito notario, et que ... que a dita (conta) fose sua de cadauun delles, que elles non feseran nen faran sobrelo mays, et que a davan por ben feyta e acabada. Et logo o dito vigario, visto o dito juramento que avya rešebudo dos ditos Pero Lourenšo e Estevoon Peres sobresta dita rason, et vista a dita conta que antel parešeu, et visto en

Eu Gonšalvo Peres notario [fol. 3]

commo han os ditos Pero Lourenšo e Estevoon Peres e a deron por ben feyta e acabada verdadeiramente e sen ninhuun enganno porlo dito juramento que avyan feyto, de seu ofišio diso que dava e deu a dita conta por fiirme e por valledeira daqui endeante para senpre, et mandou a min dito notario que a dese feyta signada de meu signal ao dito Estevoon Lourenšo para garda de seu dereito. Testemuyas que presentes foron Garšia Dias e Rodrigo Alvares coengos dĺOurense, Martin Gonšalves e Roy Gonšalves notarios dĺOurense, Lourenšo da Chanša moradores en Ourense e outros.

Et eu Goncalvo Peres notario sobre dito que a esto que sobre dito he presente foy et en mi˝a presenša ho fis escripvyr et [m]eu nomme e signal aqui puge que tal he.

(sinal) [fol. 3v]

Materias

alimentos; arcediago; audiencia diocesana; auto xudicial; barbuda; barbuda; bispado; cabaleiro; cabido; camarlengo; canon foral; carne; carpinteiro; centeo; cesto; chantre; cˇengo; comercio; compa˝Ýa; construciˇn; conta; contador; cruzado; cumpridor; cu˝ada; cu˝ado; dÚbeda; dÚbeda; dignidades; diocese; escritura; escudeiro; familia; familia; ferro; fertilizante; fidalgo; filla; gando; herdanza; irmß; labores; lagar; medidas; menor; moza; mui˝eiro; muÝ˝o; muller; olarÝa; orfa; pagamento; pai; pan; panos; prata; prenda; prezo; provisor; roupa; sentenza; sogro; testamenteiro; testamento; testamento; titor; titorÝa; tonel; touci˝o; transporte; tributos; uva; vaca; vacante; vendima; vigairo; vi˝a; vi˝o; xastre; xenro; xornal; xuramento; notario

Persoas

Gonzalo PÚrez do Mato; Afonso Testa de Mende; Domingos DÝaz; Estevo Lourenzo, mercador; Estevo PÚrez; Estevo PÚrez de Caldelas; Fernando MartÝnez, chantre de Ourense; GarcÝa DÝaz, cˇengo de Ourense; Gonzalo PÚrez, notario; Gonzalo Tato; Lourenzo da Chanza; Lourenzo de Mugares; Maior PÚrez e MarÝa do Mato; MarÝa do Mato; Marti˝o Gonzßlez, notario; Marti˝o Gonzßlez, notario; Pedro MacÝas, notario de Ourense; Pedro Manrique; Pedro RuÝz Sarmiento, cabaleiro; Roi ┴lvarez, cˇengo de Ourense; Roi Gonzßlez, notario; Vivißn MartÝnez; Xoßn Ares; Xoßn de Ourantes, escudeiro; Xoßn RodrÝguez, arcediago de Castela; Pedro Lourenzo, notario

Outros

Ourense, bispado; Ourense, diocese; Portugal, reino; Ourense, cabido

Lugares

Area, muݽo; Gradil; Lonia; Mato, O; Mende; Moreiras, Santa Marta; Mugares; Ourense; Portelo; Torre, A