GMH/ÍNDICE A-Z

046
1457

-46-

Vẽta.

Este día, mes e ano4, ẽno dito Rriãjo. Como4 eu, Ferrnand Carrao, morador ẽna freigresja / de Sã Saluador de Taragoño, vendo a vós, Pero Mjgés d'Ourolo130, por juro de herdade para senpre jamays4, / para vender, enpenar, trocar e ca[n]biar131, çinco marjas de herdade, que jasẽ ẽno agro / do Outeyro, a sóbrela fonte4 d'Ourolo, que jas jũto cõ o marco que se parte de / Jon de Camaño, que vay da hũa parte de longo sóbrela vjna de Jon d'Ourolo / e da outra parte vay dar ẽno rrego da vjna de Pumar de Munjño, as quaes / eu ove de Diego d'Outeyro por venta132 que dellas me fiso133; as / quaes ditas marjas vendo a vós, Pero Mjgés d'Ourolo, alfayate4, morador en Orolo, / por preço e cõtía de çent4 morauidís vellos, de que me outorgo por cõtẽto e bẽ pagado, / por quanto os rreçebý logo en diñeyros cõtados en presença do notario desta carta e testigos; / obligo4 a mj, e a todos meus bees de vos faser çertos e sãas e desẽbar/gadas as ditas marjas de herdade de qualque(e)r persona4 que as veña / contrariãdo, so pena do dobro da dita cõtía; déyxome do jur e posesiõ / da dita herdade, e desde aq poño e apodero ẽno jur e posesiõ della / a vós, o dito Pero Mjgés e a vosas boses e herdeyros; dou poder a quaesque(e)r / justiçias4 e rrenũçio todas leys134. Carta firme, et çétera. Testigos: Pero da Egleia / e Ares de Barrãtes, moradores en Rriãjo, e Rroý d'Ermjde, morador en Vialo.

________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
130. Pero Mjgés d'Ourolo está entreliñado.
131. Está escrito cabiar.
132. Venta está escrito sobre a palabra conpra que está riscada.
133. Despois está riscado véndovos.
134. Leva un trazo por riba. Despois está riscada a abreviatura de et çétera.