GMH/ÍNDICE A-Z

157
1457

-157-533

E despoys desto, ẽna granja de Saar, IIIJº djas do dito mes e ano534, pareçerõ535 Pero Paas4, e Estéuõo de Njn[e]536, e Lopo4 de Sespoõ, e Ares de Vellas, e Lopo4 d'Agujleyro, e Rroý de Mõtaos, / e Ferrnand Munjs de Deyra, e Gomes de Sespoõ, e Ferrnand Vjdal / e Rroý d'Agrelo. Testigos: Jon Bõo e Rroý Gago e Martjn de Dorrõ.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
533. Esta nota está riscada con tres trazos verticais; correspóndese coa nº 161.
534. IIIJº dj;as do dito mes e ano está sobre a liña; ano leva un trazo por riba.
535. Está escrito pareçero] con abreviatura de re sobre o p, coma se inicialmente se comezase a trazar outra palabra.
536. Leva un trazo por riba e o papel está rompido no extremo.