GMH/ÍNDICE A-Z

414
1380, agosto, 7
renuncia

O cóengo Vasco Pérez Mariño, sobriño do bispo Vasco Pérez Mariño, renuncia en favor do cabido, a cambio dunha pensión de mil mrs. anuais, ao seu dereito sobre os coutos de Fisterra e Duio, en compensación dos gastos que o cabido tivo no preito contra Pai Mariño, que os tiña ocupados pola forza.

(No reverso, unha anotación descontextualizada).

ACOu, Escrituras XVIII, 52

(ed. M. Castro / M. Martínez Sueiro, Colección de Documentos del Archivo de la Catedral de Orense, I, 314-318)

Sabbeam quantos esta carta virem commo eu Vaasco Peres Mariño coengo da igleia d’Ourense e fillo de Johan Mariño cavalleiro et de dona Tereyga Paes sua muller, çertificado de todo meu dereito, non costrengudo nen desçebudo nen por algun maao engano (enduz)udo, mays de meu plazer et miña booa propia voontade, consiirando en commo don Vaasco obispo que fuy d’Ourense, yrmaao do dito meu padre Joham Mariño, mandou en seu testamento et sua propia voontade que aa morte de don Pero Suarez seu yrmaao dean que fuy d’Ourense e de don Lourenço Rodrigues seu sobriño deam que fuy d’Ourense et outrosi aa mina morte leyxou et mandou para todo senpre ao cabidoo da dita igleia d’Ourense o seu lugar et couto de Fiinsterra et ho seu lugar et couto de Duyo con todos seus beens, dereitos et perteesceas segundo que mays conpridamente no dito seu testamento he conteudo, os quaes lugares et coutos son sitos enno arçobispado de Santiago, consiirando outrosi en commo os ditos deaans que teveron et posuyron os ditos coutos et logares leyxaron et mandaron ao dito cabidoo moytos logares et beens por suas almas et do dito señor obispo e seus devedores; outrosi veendo et consiirando en commo vos o deam et homees boons do dito cabidoo despendestes por min et en meu nome moytas quantias de moravedis da vossa messa en andar a pleito con Pay Mariño cavalleiro et con sua muller dona Sancha miña yrmaa et Ruy Soga seu fillo, que me tyña tomados e forçados contra miña voontade depoys da morte do dito don Lourenço Rodrigez dean meu tyo os ditos coutos e logares con outros moytos beens et logares que son meus patrimoniaes ata que por sentença definitiva de nosso señor vençestes para min os ditos coutos e logares de Fiinsterra et de Duyo; consiirando outrosi en commo depoys da morte do dito señor obispo os ditos deaans et depoys o dito Pay Mariño nunca pagaron a vos o dito cabidoo mill mrs. de diñeiros brancos que o dito señor obispo meu tyo aa sua morte mandou pagar cada anno porlos ditos seus logares a vos o dito cabidoo sob çertas condyçoens de aniversarios et prosçyçoens que vos cada anno mandou faser segundo enno seu testamento he conteudo, et eu non teño por que vos de et page do tenpo passado os ditos mill mrs. que vos asi devem que montam da morte do dito señor obispo a aco trii[n]ta mill mrs. de diñeiros brancos et mays, nen teño outrosi por que vos pague as custas que vos o dito cabiidoo por min fezestes enno pleito que ouvestes con o dito Pay Mariño sobre os ditos logares e tan ben enna dita sentença definitiva que dos ditos logares et coutos para min gaañastes et gaanastes, as quaes custas que asi enno dito pleito et sentença definitiva fezestes montam ben doze mill moravedis de diñeiros brancos segundo que me delo fezestes çerto. Por ende eu por estas coussas et cada huna delas et seendo outrosi movido de boon espiritu et zello et por soude da miña alma, outrosi por segyr aa voontade do dito señor obispo don Vaasco meu tyo que mandou depoys da miña morte os ditos logares et coutos a vos o dito cabidoo da igleia d’Ourense, eu de mina propia e booa voontade por lo amor de deus et dos ditos senores et meus devedores por esta presente carta eu logo en toda miña vida e depoys de mina morte endeante poño, dou, outorgo e faço pura doaçon para todo senpre a vos (o dito) cabidoo e homees boons do dito cabidoo que agora sodes et a todos vosos subçesores para senpre dos ditos logares et (cou)tos de Fi(insterra) et de Duyo con todos seus bees, perteensçeas et dereitos e dereituras et padroadigos, liberdades e señorios por hu quer que vaan et lles per(teeçan en) qual quer maneira et por qual quer razom segundo que as tyña e pesuya o dito señor obispo don Vaasco et os ditos deaens e lles pert(eesçi)am de (...) qual quer razon, et que vos os homees boons do dito cabidoo façades et conprades en cada un anno aquellas coussas e cada huna de(las ...) diser o dito señor obispo por los ditos seus coutos et logares. Et por esta pressente carta eu de meu plazer et de miña livre e pro(pia voontade) tollo et amovo logo de min en (toda) miña vida et de todos meus herees et de toda miña voz para senpre todo señorio, propiadade, voz (...) dereito, demanda, jur et posesion que eu hey (en) qual quer maneyra et por qual quer razon enno dito logar et couto de Fiinsterra et eno couto de Duyo et en cada hun deles et en todos seus beens et dereitos et perteenscias et en cada hun deles et passo et poño todos estes logares et coutos con todos seus beens et perteensçeas et dereitos et jures, propiadades et señorios, padroadigos et liberdades por hu quer vaan en vos o dito cabidoo da dita igleia d’Ourense e homees boons do dito cabidoo et en vossos subçesores para todo senpre, et por esta carta vos poño et entrego ena posesion dos ditos logares et de todos los outros dereitos que a min perteenscen en elles çertificado de meu dereito que nunca contra esto que dito he vaa nen diga delo o contrario por min nen por outro en juyzo nen fora de juyzo, et se ende o contrario fezer ou disser que me non valla, et outrosi aa ley que diz que o home livre non possa faser doaçon de quanto á, a como quer que outros tan boons beens et logares ajo de que me tem forçado et enxerdado o dito Pay Mariño et miña yrmaa dona Sancha sua muller et o dito Ruy Soga, et a todo dereito escripto et non escripto et a toda ley maniçepal et a todo statuto que contra esta doaçon et demitiçon que faço possa seer, que me non ajude deles nin miña voz nen meus herdeiros en algun tenpo. Et se o contrario fezermos quero et outorgo expresamente que nos non valla nen sejamos sobre elo oydos en juyzo nen fora de juyzo. Outrosi renunçio expresamente que nunca revoge esta doaçon et dimitiçon que faço dos ditos logares et coutos a vos o dito cabidoo segundo dito he, aynda que vos o dito cabidoo d’Ourense ou algun de vos o dito cabidoo sejades engratos contra min ou me façades alguna de aquelas cousas por que se doaçon possa et deva revogar feyta ontre vyvos ou por razon de morte. Et nos Garçia Rodrigues deam da dita igleia d’Ourense et os homees boos do cabidoo da dita igleia que somos presentes ena caustra nova de Sam Martiño por canpaa tanguda segundo que he de huso e custume capitullantes et cappitullo cellebrantes para esto por nos et por nossos subçessores do dito cabidoo asi resçebemos para senpre de vos o dito Vaasco Peres Mariño coengo a dita doaçon e dimitiçon que nos fazedes dos ditos logares et coutos con todas suas perteensçeas et dereitos segundo et enna maneira que aqui por vos he dito et razoado et sob as condiçoens que os ditos coutos et logares aa vossa morte porlo dito señor obispo don Vaasco nos foron dados et mandados. Et por quanto vos o dito Vaasco Peres en esto que dito he sodes movudo de boo zello e spiritu et por que sodes de boo logar et estades asi forçado do voso patrimonio et dos ditos logares et coutos porlo dito Pay Mariño e sua muller et seu fillo Ruy Soga, prometemos et outorgamos de vos dar et pagar cada ano en paz et en salvo porlos beens da nossa messa en toda vosa vida depoys que ouvermos a posesom dos ditos logares et coutos mill mrs. de diñeiros brancos longos para ajuda de vosso manteemento et honra. Et prometemos et outorgamos aa boa fe que non vaamos contra esto por nos nen por outro en juyzo nen fora del sob obligaçon dos ditos nossos beens que vos para ello expresamente obrigamos. Et por que esto seja çerto nos nos o dito cabidoo et vos o dito Vaasco Peres rogamos ao notario adeante escripto que fezesse ende esta carta sobre esto todo que dito he, a mays forte et mays firme que se podese fazer sobre esta rason. Feyta a carta en Ourense, sete dias de agosto, era de mill quatroçentos xviii annos. Tests. que a esto presentes foron Rodrigo Affonso, Fernan Matheu, Martin Geestosa et Gomez Guerra raçoeiros d’Ourense et Gonçalvo Martinez porteiro do dito cabidoo e outros.

Et eu Garçia Diaz notario publico et chançeller da igleia e çidade d’Ourense porla dita igleia que a esto chamado e roguado con as ditas tests. presente foy e en mina presença o fiz scripvir et meu nome e signal aqui fiz en test. de verdade que tal he.

(sinal)

[reverso] Tests. Vasco Lopes e Gil Fernandes e Fernan de Calva e Fernan de Mirron escudeiro de don Alvar de San Pan(...) e outros.