GMH/ÍNDICE A-Z

D246
1459, xuño, 13
A dita Tareixa González arrenda durante nove anos ao seu irmán Gonzalo do Outeiro os ditos bens recibidos do seu pai, por vinte mrs. e con condición de pagar el os foros correspondentes. (fol. 69v)

Feita e dada.

En este día e por estes tests. a dita Tareija Gonçalves arrendou ao dito Fernando do Outeiro seu yrmaao todoslos beens, beens reises et viñas e arvores (...) et cortynas que ela e lle perteesçen de dereito por por parte de seu padre Gonçalvo do Outeiro, os quaes bens /(...)\ lle arrendou desta Santa Oufemea primeira que ven ata nove annos novydades alçadas tan solamente et mays non, con estas condiços, que os pare e labre ben de todoslos labores etç. et page os foros aos senorios et de et page de cada huun anno en pas et en salvo a dita Tareija Gonçalves sua yrmaa viinte mrs. vellos branca en tres dños. por cada día de San Martiño, et do al que os aja de desemo a deus, obligou seus beens dellos faser saaos (et) de pas et o dito Fernando do Outeiro (...) seus beens etç. penna dosentos (...) etç. et que se os ganar de (...) seja para a dita sua yrmaa (...).