GMH/ÍNDICE A-Z

D78
1459, abril, 13
Polo roubo duns zapatos, Xoán de Chantada é condenado a azoutes e permanecer na picota ata a hora da audiencia. (fol. 27v)

Joan de Chantada.

En este día, audiençia das vesperas, os ditos alcalldes en presença de Joan de Chantada mandaron por sua sentença defenetyva que por quan to furtara os ditos pares de çapatos que fose açoutado dela porta do carçare fasta a picota et donde estevese con as maaos atadas ata que sesen enna audiençia. Test. Gomes Yanes notario, Afonso Fernandes, Joan de Santiago.