GMH/ÍNDICE A-Z

8
1379, junio, 13. — Santiago

Don Rodrigo de Moscoso, arzobispo de Santiago confirma a doña María de Bendaña, las terrarias de varias feligresías, que por concesión del arzobispo Don Suero Gómez de Toledo habían poseído don Gonzalo Sánchez de Bendaña, su mujer doña Sancha y Roy Sánchez, padres y hermanos respectivamente de la citada María.

B. — Santiago. A.H.D. Leg. 45, fol. 24. Pergamino de 34 x 52 cms. Traslado hecho por el notario Gómez García el 8 de marzo de 1420.
C. — Copia del anterior, hecha por el notario Cristóbal Ramiro, en 1592. En el mismo Legajo, en papel, fol. 27 y 28

Don Rodrigo, por la graça de Deus et da santa Igllesia de Roma, arçobispo de Santiago, capelan mayor del rey, chançeler et notario mayor do regno de Leon, aos moradores et pobradores da meadade da flegresia de Santo Andre de Vea et de toda a flegresia de San Jurjo de Vea et de Santa Maria de Frades et de Santa Maria de Couso et de San Migell de Barquala et dos barrãas de Sinde et de Coyra et de Verjãaos et de Sande, et aos moradores e pobradores das flegresias de Santa Aya de Fondo de Vila et de San Christovõo de don Ledin et de Santa Ougia de Faao et de Santiago de Novefontes et de Santa Aya de Touro et da flegresia de Santiago d'Andrade et da flegresia de Santa Mariña de Çirçis et da terça de Santa Loquaya de Brençãao et da flegresia de San Fiinz de Quion et do barra1 de Salmonte et de toda a flegresia de Santo Estevõo de Pantinovre et da meadade do Barral de Ribadiso da Ponte contra Arçua, soude. Sabede, que doña Maria, filla de Gonçalvo Sanchez de Bendaña e de sua moller dona Sancha, que foron, vẽeo a nos et pedionos merçed, et mostrounos dous titulos feitos por don Gomes, noso anteçesor, arçobispo que foy de Santiago et firmados de seu nome et seellados de seu sello enpendente. per (sic) los quaes tidoons paresçia que lle fezera merçẽe da dita terra segundo que a tevera o dito Gonçalvo Sanches, seu padre, et dona Sancha, sua madre, et segundo que vagaran per morte de seu yrmão Roy Gonçalves, fillo do dito Gonçalvo Sanches, e querelousenos dizendo que seendo ela filla legitima et herdeira do dito Gonçalvo Sanches et sua moller doña Sancha, que algũos que lle ocuparan a dita terra e flegresias, et en esto que reçebia grande agravio et que lle pasavan contra as costituições da nosa Igllesia et contra a merçee que lle fora feita per lo dito arçobispo don Gomes, noso anteçesor. Et nos, por faser ben e merçee aa dita dona Maria, et a rogo do conde don Pedro, queremos e teemos por ben que daqui endeante, ajades a dita doña Maria por terreira das ditas flegresias et medias flegresias, segundo se conten ẽnos ditos tidõos, porque vos disemos et mandamos, en vertude de obidiençia, e so pena descomonio et de çen moravedis da boa moeda et da nosa merçee, que d'aqui endeante ajades a dita dona Maria por terreira das ditas flegresias e lle recudades ben e conpridamente a ela ou a quen ela mandar con todos los señorios, terrarias et perteenças e dereituras, vsadas e custumadas das ditas flegresias e medias flegresias et barrãas, asi como mellor e mas conpridamente recudistes aos ditos seu padre e madre e ymãao et aos outros terreiros que delas foron ata aqui per los tenpos pasados et non a outro nihũu, que asi he nosa merçee. Et mandamos a todos los pertigeiros et oficiaes do noso arçobispado, so pena descomoyon et de nosa merçee, que a poderen e ponan en jur et en maao aa dita dona Maria das ditas flegresia et medias flegresias et barrãas, segundo se na dita carta conten, ou a quen ela mandar, et que a anparen et defendan con a posison delas. Et porque esto seia çerto, mandamos, ende, dar esta nosa carta aa dita doña Maria aberta e seelada de noso sello en que escripvimos noso nome, Dada ẽna nosa çidade de Santiago trese dias de juyo, era de mill e CCCC et dez et septe anos. Rodericus, archiepiscopus compostellanus.
Este he o traslado da dita carta do dito señor don Rodrigo, arçobispo que fuy de Santiago, scripta en papel et firmada de seu nome et seelada enas espaldas de seu seelo pontifical, posto sobre çera vermella. A qual carta non era rasa nen chançelada, nen en algũa parte de si sospeytosa, segundo por ela paresçia. A qual, eu, Gomes Garçia, notario publico jurado de Santiago, por la Iglesia de Santiago, vy e lii, e aqui ben et fielmente fis trasladar de verbo a verbo, a pedimento de Juan de Marroços, en nome de doña Maria de Bendaña, et por mandado et autoridade de Juan Ferrnandes Abril, allcalde da çibdad de Santiago, que diso que dava su autoridade et interponia seu decreto a esto dito traslado, signado de meu signo pera que valuese e fesese fe, tanto como a dita carta original onde quer que pareçese. A qual autoridade dou ẽna dita çibdad, oito dias do mes de março do ano do Naçemento de Noso Sennor Ihesu Christo, de mill et quatroçentos e viinte anos. Testigos, Gomes Rodrigues, bachiller en Decretos, et Bernaldo do Camiño, canbeador, et Juan Gonçalves de Fajeiras, demandador, bezinos da dita çidade. Et aqui en este traslado meu nome et signal ponno, que tal he, en testemoyo de verdade (signum).

Nota: Se hizo la copia compulsada para presentar en el pleito que sostenía, en la Chancillería de Valladolid en 1592, el arzobispo don Juan de San Clemente con Rodrigo Suárez de Reino y sus consortes en ciertas feligresías y cotos en tierra de Vesa y Tabeirós.

Materias

mandamento; bacharel; cabaleiro; chancelaría; chanceler; constitución; decretos; embargo; escudeiro; esposa; esposo; estatuto; excomuñón; familia; feudo; fidalgo; filla; fillo; freguesía; irmá; irmán; marabedí; mercé; mesa arcebispal; muller; nai; notario maior; pai; pedimento; pena; pertegueiro; preito homenaxe; rei; selo; terraria; título; traslado; vasalo; violencia; xurisdición; capelán

Persoas

Bernal do Camiño, cambiador; Cristovo Ramiro, notario; Dona Sancha; Gómez García, notario; Gómez Manrique, arcebispo de Santiago de Compostela; Gómez Rodríguez, bacharel en decretos; Gonzalo Sánchez de Bendaña, fidalgo; María de Bendaña, filla de Gonzalo Sánchez de Bendaña; Pedro Enríquez, conde de Trastámara; Roi González, fidalgo e fillo de Gonzalo Sánchez de Bendaña; Xoán de Marrozos; Xoán Fernández Abril, alcalde de Santiago de Compostela; Xoán González de Faxeiras, demandador; Roi Sánchez de Moscoso, arcebispo de Santiago de Compostela

Outros

León, reino; Santiago de Compostela, concello; Santiago de Compostela, arcebispado

Lugares

Andeade, Santiago; Arzúa; Barcala, San Miguel; Bendaña; Branzá, Santa Locaia; Circes, Santa Mariña; Couso, Santa María; Coyra; Dombodán, San Cristovo; Fondo de Vila, Santa Aya; León, reino; Marrozos, Santa Mariña; Novefontes, Santiago; Pantiñobre, Santo Estevo; Quión, San Fiz; Ribadiso; Roma; Salmonte, barral; Sande, barral; Santiago de Compostela; Santiago de Compostela, arquidiocese; Sinde, barral; Tabeirós, terra, antiga xurisdición; Touro, Santa Aya; Valladolid; Vea, San Xurxo; Vea, Santo André; Vea, terra, antiga xurisdición; Verjãaos, barral