GMH/ÍNDICE A-Z

185

1422, maio, 22
O alcalde Juan Fernández Abril toma xuramento a Fernan Juliate, polo cargo de mordomo para o que fora nomeado.

(Fol. 96 vº)
Enno anno do nasçemento de Nose Señor Ihesu Christo de mill e quatroçentos e viinte e dous anno, martes triinta dias do mes de juyo, este dito dia seendo o Conçello, alcalles, regidores, jurados e homes bõos da çidade de Santiago, e os vigarios das confrarias da dita çidade, juntados por crida de anafil enna caustra do moesteiro de Saant Paayo d’Antealtares da dita çidade, segundo que han de usso e de costume, presentes ende Rui Sanches de Moscosso,  cavaleiro, veziño da dita çidade e Juan Fernandes Abril e Jacome Martines, alcalles e Fernan Gonçales do Preguntoiro e Martin Galos e Martin Serpe e Juan Aras da Cana e Afonso Fernandes Abril e Gomes Rodriges, bachiller en Decretos, jurados e regidores da dita çidade e en presença de min Fernan Yanes, notario publico de noso señor el Rey enna sua Corte e en todos los seus regnos e escusador por Rui Martines, notario publico jurado da dita çidade e dos testemoyas adeante scriptos, enton paresçeu enno dito conçello Garçia da Fraga, home do dito Rui Sanches et presentou e fezo leer hũa carta do muy noble e esclaresçido señor noso señor el Rey Don Juan, que Deus manteña e mande viver e regnar por moytos tenpos e boos, escripta en papel e firmada de seu nome e seelada con seu seelo da poridade posto sobre çera colorada, da qual o thenor dela de verbo a verbo he este que se sigue: Don Juan, por la graçia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira e señor de Bizcaya e de Molina; a todos los conçejos, alcalles, alguaziles, cavalleros e escuderos e homes buenos de la çibdad de Santiago, e de todas las villas e logares de su arçobispado e a qualquier o qualesquier de vos, a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico Salud e graçia. Sepades que a mi es fecho entender que el arçobispo de Santiago sen mi liçençia e mandado, e non lo podiendo nin deviendo fazer, demanda pedidos e otros pechos extraordinarios a los legos mis subditos e naturales, vezinos e moradores desa dicha çibdad de Santiago e de las villas e logares de su arçobispado de mass e allende de los dichos ordinarios que ende le pertenesçen, e porque llevar de los mis subditos e naturales los tales pedidos e pechos extraordinarios sen mi liçencia e mandado e non lo podiendo nin deviendo fazer seria e es mi deserviçio e dapño e dispoblaçon de la dicha çibdad e villas e logares del dicho arçobispado, ca por la dicha rason e cabsa podria ser e serian despechados e agraviados los dichos mis subditos e naturales e se menoscabarian para la dicha ciudad e su arçobispado las mis rentas e pechos e derechos e otrosi me non podrian pagar los pedidos e monedas quando es mi merçed de las mandar reparar e cojer e pagar e me servir dellas en los mis regnos e señorios para las cosas que cunplen a mi serviçio e defendimiento e bien e procomun de los dichos mis regnos e señorios e porque a mi como rey e señor perteesçe defender e anparar a los mis subditos e naturales que no sean suprengados e agraveados e despechados nin les sean demandados los tales pedidos e pechos extraordinarios ni otras exacciones iliçitas e injustas, e por otras rasones que a ello me mueven que cunplan a mi serviçio e a bien e paz e sosiego de los dichos mis regnos e señorios queriendo prover e proveyendo sobre ello de remedio convenible mande dar esta mi carta para vos por la qual vos mando e defiendo a todos e a cada uno de vos que non dedes nin pagedes nin consintades dar nin pagar al dicho arçobispo nin a otros por el cosa alguna de los tales pedidos e exaçiones e pechos extraordinarios que asi diz que sen mi liçençia e mandado que el dicho arçobispo ha demandado e demandara a los legos desa dicha çibdad e villas e logares del dicho arçobispado de mas nin allende a los derechos ordinarios que ende oviere de aver e que lo asi fagades e cunplades non enbargante qualesquier cartas e mandamientos quel dicho arçobispo o otro por el vos ayan fecho e feziere contra lo contenido en esta mi carta. E por esta mi carta mando al mi Adelantado Mayor del Regno de Gallizia o al su logarteniente e a todos los cavalleros e escuderos mis vasallos del dicho regno de Gallizia e a qualquier a qualesquier dellos que non consientan al dicho arçobispo nin a otro por el que demande nin llieve desta dicha çibdad e villas e logares de su arçobispado sen mi liçençia e mandado los tales pedidos e pechos extraordinarios que asi diz que ha mandado e manda repartir e pagar el dicho arçobispo, como dicho es e los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçet e de diez mill maravedis a cada uno para la mi Camara demas de las otras penas en que caen aquellos que son rebelles e desobidientes 50...
 

50 Faltan as follas seguintes terminando deste xeito o libro.