GMH/ÍNDICE A-Z

67

1418, febreiro, 28  
O Concello estando presentes os homes bos, confirma ter recibido dos procuradores de 1416-1417, que sumaban 44.792 maravedís.
O Concello, coa presencia dos homes bos elixidos para o presente ano, dá conta de que este ano había de servir ó arcebispo con 25.000 maravedís e ademais había de paga-los marcos e xantar do Rei, os marcos do arcebispo e paga-los seus salarios ás xusticias, notarios e serventes do Concello Acórdase face-lo correspondente repartimento e comezar a recadalo.
O Concello dáse por satisfeito do recadado polos procuradores do mesmo, nas vilas de Pontevedra, Padrón, Noia e Muros para pagar e prosegui-lo preito que tiñan cos de Pontedeume, Ferrol e Vilalba.

(Fol. 31)
Lũus viinte et oyto dias do mes de fevreiro, este dito dia sendo o conçello, alcalles et regidores, jurados et homes bõos da çidade de Santiago juntados enno sobrado da notaria de min Ruy Martines, notario publico da dita çidade por crida de anafil segundo que ham de usso et de costume, presentes ende Johan Aras da Cana a Martin Galos, alcalles enna dita çidade e Martin Serpe, Fernan Gonçales do Preguntoiro, Gomes Rodriges, bachiller en Decretos, Afonso Fernandes Abril, Alvaro Afonso Juliate, regidores, jurados enna dita çidade et presentes outrosi Juan Garcia de Vilarente et Migell Rodriges do Vilar, canbeadores et Johan Duran, mercador, os quaes o dito Conçello, alcalles et regidores jurados eligiron este dito anno para que por parte dos mercadores et dos outros ofiçios et cumunidade da dita çidade estevesen con os ditos alcalles et regidores et procurasen con os ditos alcalles et regidores et procuradores a as posturas et derramamentos de quaesquer contias de maravedis que enna dita çidade se ouvesen de dar et coller et repartir este dito anno et ao thomar das contas et en presença de min o dito Roy Martines, notario et das testemoyas ynfra escriptas. Logo enton, o dito Conçello, alcalles et regidores et homes bõos sobreditos diseron que por quanto eles avian de servyr este dito anno a noso señor o arçobispo de Santiago don Lope de Mendoça con viinte et çinco mill maravedis de moeda vella, contando branca a tres dineiros et outrosy avian de pagar os marquos et jantar que noso señor el rey ha en cada hũu anno em esta dita çidade et os marquos que o dito señor arçobispo ha eso mẽesmo de aver et outrosi para pagar o selario que han de aver este dito anno as justiças e notarios et os serventes do dito conçello et para outros custos neçesarios que avian de cunplir et por quanto a o presente non tĩinan maravedis algũos por donde conprisen as cousas sobreditas, salvo se as repartisen ennos veziños da dita çidade. Por ende para cunprir et pagar as cousas sobreditas, que acordavan e acordaron que se repartisen et derramasen en esta dita çidade hũa renda de contia de triinta mill maravedis de moeda vella, contando branca a tres dineiros et que mandavan e mandaron a Pero Leyteiro et a Alvaro Gil procuradores do dito conçello que presentes estavan que comesçasen logo a coller et recabdar a dita rrenda por los ynfintos porque se collera et recabdara o anno pasado de mill e quatroçentos et dez e sete annos, outra rrenda de outra tanta contia como esta que agora mandavan coller, pero que querian que si algũos das colaçõos da dita çidade entendera que fora agraveada enno dito repartimento et quisese enmendar seu ynfinto que o podese fazer et que mandavan a min notario que dese copia dos ditos ynfintos a aquelas //
(Fol. 31 vº)
colaçõos que os quisesen sacar et que lles davan termino doje a oyto dias primeiros segentes a que trouxesen corregidos et enmendados os ditos ynfinitos et non os tragendo corregidos e enmendados enno dito termino que dende endeante non os podesen enmendar et que mandavan que se collesen os ditos maravedis por los ditos ynfintos do dito anno pasado segundo de suso avian mandado; et outrosy que mandavan aos ditos alcalles que costringesen et apremiasen a todas las personas veziños da çidade que estavan encanavados et avian de pagar enna dita renda para que pagasen aos ditos procuradores as contias de maravedis en que cada ũu era repartido et lle coubese de pagar por los ditos ynfintos por maneira que os ditos procuradores cobrasen os ditos maravedis o mais en breve que seeren podese para os dar e pagar a aquel que o ouvese de aver en nome do dito señor arçobispo et para pagar as outras cousas susoditas que o dito Conçello devia et avia de pagar este dito anno. Esto fuy enno dito lugar, dia, mes e anno susoditos. Testemoyas que foron presentes, Pero Afonso, notario da dita çidade e Vaasco Peres Abril, Juan da Cana, Juan Ares do Vilar, Rui Lourenço, criado de Alvaro Gil, Jacome Gomes, canbeador, vesiños da dita çidade.
Preditos.- O dito Conçello, alcalles e regidores sobreditos outorgaron et connosçeron que eran entregos e ben pagados de Bernald Eanes do Camiño e de Gil Peres, canbeadores, procuradores que foron do dito Conçello o anno pasado de noso Señor Ihesu Christo de mill e quatroçentos e dez e septe annos de quatro mill e duzentos maravedis, branqua en çinquo dineiros, que eles en nome do dito Conçello reçeberan dos Conçellos das vilas de Pontevedra e Padron e Noya e Muros, os quaes moravedis foron repartidos aos ditos Conçellos por carta de noso señor o arçobispo de Santiago don Lope e lles coubo pagar para prosigimento do pleito que os sobreditos Conçellos e eso mesmo este dito Conçello avyan enna corte de noso señor el rey con os Conçellos das vilas de Pontedeume e Ferrol e Vilalva, que son de Nuno Freire d’Andrade et os quaes moravedis os ditos Bernald Yanes e Gil Peres reçeberan en esta guisa; do dito Conçello de Pontevedra mill e oytoçeentos moravedis e do dito Conçello de Padron duzentos moravedis por quanto avyan paga do outros duzentos moravedis enno siguimento do dito pleito, os quaes lles foran descontados dos dos quatroçentos moravedis que lles coubo pagar por lo dito repartimento e que reçeberan do dito Conçello de Noya mill e treçentos moravedis e do dito Conçello de Muro noveçentos moravedis e asy eran conpridos os ditos quatro mill e duzentos moravedis da dita moeda branqua en çinco dineiros, e dos quaes moravedis diseron que se outorgavan por pagos segundo susodito he, por quanto diseron que os sobreditos Bernald Eanes e Gil Peres os avya pagos por seu mandado a Pero Leiteiro, procurador que agora era do dito Conçello a que renunçiavan a toda eixençon que non disesen ende o contrario e que davan e deron por livres e quitos dos ditos maravedis aos sobreditos Bernald Eanes e Gil Peres e a suas vozes para sempre. E outrosy que obligaran os bẽes do dito conçello para faser deles quitos a os sobreditos e a cada ũu deles. Testemoyas, os sobreditos. Feyta e dada a o Bernald Yanes.