GMH/ÍNDICE A-Z

120

1419, xuño,3.
Afonso da Cana declara ter recibido os 50 maravedís que lle debían.

Tres dias do mes de juyo. Sabean quantos esta carta viren que eu Affonso da Caña, servente do concello da çidade de Santiago, outorgo e connosco que reçeby de vos Garçia Rodriges, procurador do conçello da dita çidade çinqueenta maravedis, branqua en tres dineiros para en pago do que me he devydo do meu selario e vistuario que ey de aver en cada hũu anno do dito conçello onde confeso etc renunçio etc a ley etc. Testemoyas: Lopo Prego, scudeiro de Pero Vermũuz de Montaaõs et Goter Gomes, scripvan e Pero Afonso, criado de Rui Martines, notario.