GMH/ÍNDICE A-Z

040
1457

-40-

Este dja, mes e ano4 sobreditos. Comoc eu, Pero Santos, morador ẽno dito porto de Rriãjo, / por rrasõ que María Oanes de Traua, moradora en Santa Vaya do Araño, mãdou por / seu testamẽto a Gonçaluo Fortes, seu sobriño, fillo de Diego d'Outeyro, morador en Sã Saluador / de Taragoño, casas e casares e vjnas e chantados4 e outras rraýses, a mõtes / e a fontes, cõ súas aguas4 corrẽtes e vertẽtes, donde que(e)r que vã, que a ela pertesçíã / ẽna freigresja de Sã Saluador de Taragoño, por bos de Pumar de Munj[ño]118, dos quaes / ditos bees deixou por seu testamẽto por gardador deles a mj, dito Pero dos Santos, fasta / que119 o dito moço chegase aos XVIIIJº anos4 e que despoys que llos dese / e entregase; por ende4 outorgo e coñosco que desde oy, dito dja, dou e entrego ao / dito Gonçaluo Fortes os ditos bẽes e los traspaso e poño en el e ẽno jur e posesiõ / deles para que sejã seus para faser deles o que quiser e por ben touer, como4 de súa / cousa propia, libre e desẽbargada, por quanto o dito moço pasa ja dos ditos / XVIIJº anos4; outrosí outorgo e coñosco que, por quanto a dita María Oanes por seu testa/mẽto mãdou a mj, o dito Pero dos Santos, casas, casares, vjnas, herdades e chãtados / e outros herdamentos a mõtes e a fontes, que le perteesçíã por bos de Ferrnand Ares, / a donde que(e)r que forẽ ẽna fregresja de Sã Saluador de Taragoño, que de súa propia / libre võtade le plasja de as deixar e traspasar e deixou e traspasou e dou / en pura dõaçón ao dito Gonçaluo Fortes, para que sejã seus para trocar, cãbiar e ẽna/genar e faser deles e en eles como4 de súa cousa propia, libre e desẽbar/gada, e le ponja e puso ẽno jur e posesiõ de todo ello. Outorgou / carta forte e firme de rreleixaçõ e doaçõ qual paresçer4 signada4 de / meu signo4. Testigos: Afonso de Valeyró[n]120, escudeyro de Leýño, e Jon Rrodriges da Torre e Jon / Durã, moradores ẽna frigresja de Rriãjo.

Feyta para / Diego d'Outeyro, / seu padre, / que a leuou.

_______

4. Leva un trazo sobre a palabra.
118. Está escrito munj.
119. Antes está riscado XVIIJº anos, este cun trazo sobreposto.
120. Está escrito valeyro.