GMH/ÍNDICE A-Z

1128
1459, marzo, 14. Lugo

O vigairo lucense con poder do bispo (incl˙e carta de poder: 1447-VIII-24 CD n║ 1075) afˇralles a Lopo Caneiras e a seis voces unha parte da herdade chamada Costa do Bano prˇxima a Lugo, por renda anual do sÚtimo das uvas mailo dezmo ˇ Cabido.

MADRID, AHN, Carp. 1333 B/12, perg. orix., galego, cortesß, 315 x 420 mm.
   

In Dei nomine amen. Sabean quantos esta carta de foro viren como eu Gonšalvo Peres de Carvallido, aršediano de Sarrea qua ora soo en a iglesia de Lugo vicario et provysor general en a dita iglesia et obispado de Lugo por lo onrrado padre et senor don Garšia de Vaamonde, por la devinal grašia Obispo da dita iglesia et obispado, oydor do Consello del Rey noso senor, por poderio que teno do dito meu senor Obispo para o a juso escripto o tenor do qual he seguente:

segue a continuaciˇn a carta de poder: 1447-VIII-24 (CD n║ 1075).

et por quanto de grandes tempos et anos a esta parte jasen en ermo et en canpo toda a erdade chamada a Costa do Bano, cabo desta dita šiudade, que en outros tenpos soya seer provada de vinas, segundo que a dita Costa vay et se departe en esta maneyra: comešase en a parede vella que esta a alende o regeyro da agoa que corre do lugar de Maagoe para a agoa do rio Mino, chamado o reigeyro de Cabo da Fonte da Sartan, como sobe para o dito lugar de Maagoe, et da parte de šima vay topar en huna leira de erdade que ora he de Estevoo Nunes de Onbreyro, et correse a caron da dita leira en a parte de šima por la lomba da Costa Grande, chamada a Vina, acaron de outra leira de erdade que esso mesmo he da dita Costa, a qual Afonso Vasques de Vaamonde, sobrino do dito senor Obispo, ha de aver en foro se a quiser plantar de vina, et ben topar de longo a o casaron do lagar que esta primeiro en a entrada da dita Costa Grande quando ban da šiudade para o Bano et dešende por lo valado que vay traslo dito lugar para vayxo fasta topar en o camino publico que vay da Porta Minaa para a Ponte de Lugo, onde chaman os Barreyros, et da parte de baixo corre a dita agra por la congosta que vay para a veyga da Ponte et como pasa por šima da dita veyga por lo valado vello et por šima dos Pelameos et de Fargos fasta topar en o quanto da dita parede a alende o dito rigeyro da Fonte da Sartan, segundo que a dita agra vay limitada de todo arredor en duas Costas a huna chamada a Costa Pequena de sobre Bano, et a outra junta con ella chamada a Costa Grande, que sove mais arriva, con seus dous formaes de casas et lagares que en ella estan et con a entrada para ella que vay da porta do Postigo da dita šiudade a dereito para la outra erdade de šima, que tanben he da dita Costa, para entrar. Et a a dita Costa et agra eu, o dito aršediano, veendo et entendendo que esto he proveyto et onrra do dito senor Obispo et de sua iglesia et de seus sušesores fige da dita agra, segundo que de suso esta limitada, con suas entradas et saydas foro a vos Lopo Caneyras et a outros vosos šertos conpaneyros et paršiales convosco, segundo que cada un ten seu foro et ha de teer de parte que lle coubo, para que labrasedes et plantasedes as ditas Costas anbas de vinas et as partisedes entre vos por adras et por vara et por forte, et a cada un de vos dy et outorgey et fige et mandey dar particolarmente seu foro da partilla et quinon et quinoes, que a cada un couvese da dita agra, os quaes foros vos fige et fago et outorgey et outorgo en a forma et maneira de suso et de juso escripta, asy que por quanto ja entre vos, o dito Lopo Caneyras, et vosos conpaneyros et consortes son feitas as ditas partillas et devedido por marquos et limites o que a cada un coubo por adra por vara et por forte, da qual partilla a vos couveron en a Costa Pequena de sobre lo Bano hun leyro que jas en brašo con outro de Roy Teixeyro et Pedro de Mašaos da huna parte, et da outra parte jas en brašo con outro leiro de Lope de Vaamonde, et fere en a parte de šima en a cortina de Estevoo Nunes dĺOnbreiro, et en baixo en o camino que vay do Bano para Maagoe; et outro leiro en a dita Costa Pequena que jas en brašo con outro de [...] de Castelo, bestilleyro, da huna parte, et da outra parte jas en brašo con outro leiro de Gomes Vasques, canonigo, et da parte de šima fere en o valado da leira de Estevoo Nunes dĺOnbreiro, et da parte de baixo fere en o camino que vay do Bano para Maagoe, et eso meesmo vos coubo outro leiro en a Costa Grande que jas en brašo con outro de Fernan Yanes de San Jullao, clerigo, et da outra parte jas en brašo con outro leiro de [...] de Castelo, bestilleiro, et da parte de šima fere en o valado da leira que ora ten Afonso Vaasques, et en baixo fere en a veiga do Bano; as quaes ditas leiras de erdade segundo jasen et de suso son limitadas con todas suas entradas et saydas et agoas estantes et correntes et jures et pertenenšas eu, o dito aršediano et provisor en o dito nome do dito senor Obispo et de sua iglesia a quen perteesšen as ditas erdades et leiras dellas, as dou et outorgo a foro et a šenso a vos, o dito Lopo Caneyras, et a outras seys personas depus de vos, huna qual vos nomeardes en vosa vida ou a o tenpo de voso finamento et non seendo nomeada que seia quen erdar et sušeder en vosos bees de dereito ou en a mayor parte delles, et asi sušesive de grado en grado as outras šinquo personas, huna por la outra sejan nomeadas, ou erdeiras de seus bees, fasta o numero de todas ellas seer conprido et acabado, et se por la ventura vos ou alguno de vosos dešendentes nomeardes persona alguna por foreira do dito foro, asi de voso linage como de fora del, et a tal persona que asi for nomeada por la ventura for inabel et incapaz por algun defeuto en tal maneira que segundo dereito canonico et ševil non posa sušeder de dereito en o dito foro o qual a vos et a vosos dešendentes seria grabe cousa et estrana segundo boa razon non sušeder en o dito foro aquel a que o vos ou elles leixasedes pois que en elo avedes de travallar et gastar en o faser de novo, eu quiro et outorgo por min et por lo dito senor Obispo et sua iglesia et seus sušesores que non usen nen se aproveyten do tal dereito contra as ditas persona ou personas aunque en ella ou en ellas aja o tal defeuto, nen por ello o senor Obispo nen sua iglesia et sušesores o non posan rešeber o se o quiseren fazer et refutar as taes persona ou personas por la tal inabilidde que non valla ante que se torne este dito foro et seja persona del o mays propinco parente ou erdeiro boso et das ditas persona ou personas en cuio tenpo acaesšese, que seian persona que o labre et procure ben por si ou por outro. O qual dito foro vos dou et fago como dito he et a tal pleito et condišion que vos, o dito Lopo Caneyras, da feita desta carta fasta quatro anos conplidos ponades et plantedes as ditas leyras de vinas et as šarredes ben en a parte que a vos cabe et as mantenades labradas et šarradas et reparadas como por mingua de laborio et reparamento se non vaan a perdišon, et diades vos et as ditas seys personas de foro et šenso a o dito senor Obispo et sua iglesia et seus sušesores, de cada ano, pagando ho dezimo de todo a o cabidoo da dita iglesia a quen perteesše, o septimo das uvas et vino que Deus der en as ditas vinas partido por los šestos en a dita vina ou a a vica do lagar que vos mays quiser [...], et si por la ventura por discurso de tenpo et por lo non levar a natureza da terra ende non ouver vino et outra novidade ende labrardes, que eso meesmo diades o septimo do que Deus der en a dita erdade a o dito senor Obispo et a sua iglesia, et si por la ventura vos ou vosas personas desšendentes quiserdes vender, ou supynorar, este dito foro que requirades a o senor Obispo que fore o a seu vicario et se o quiseren que por lo justo prešio lles seia dado.

Et eu, o dito Lopo Caneyras, por min et por las ditas seys personas depoys de min asi reševo o dito foro por lo modo et maneira et condišiones susoditas, et obligo a min et a todos meus bees et das ditas personas, ecclesiasticos et seglares avidos et por aver, de plantar as ditas vinas et de eu et ellas depoys de min teermos et conpriros et pagarmos et atendermos todo o susodito.

Et eu, o dito aršediano et provisor, asi vos lo dou fago et outorgo, et rogo et pido a os senores dayan et Obispo da dita iglesia que den a elo seu consentimento et asenso cada et quando que lles lo demandardes, et obligo a min et a meus bees et a os bees do dito senor Obispo et de sua mesa de vos defender et amparar con este dito foro a todo tenpo et de vos lo teer et gardar et atender, como susodito he, durante vos et as ditas seys personas depus bos. En testemoyo do qual nos as ditas partes rogamos et mandamos a o notario juso escripto que faša delo duas cartas de foro en un tenor huna para vos, o dito Lopo Caneyras, et vosas personas et outra para o dito senor Obispo et sua iglesia, et as de signadas de seu signo as vezes que conprir, et a vosa que seia firmada de meu notario et seellada con ho seello do dito senor Obispo.

Que foy feyto et outorgado en a dita šibdade de Lugo en os paašeos do dito senor Obispo, quatorze dias do mes de maršo, ano do nasšemento de noso senor Jhesu Christo de mill et quatrošentos et šinquenta et nobe anos.

Testemoyas que foron presentes chamados et rogados: Vaasco de Vaamonde, escudeyro, sobrino do dito senor Obispo; et Juan Afonso [...], et Afonso DĺAgrelo, notario, et Diego dĺAspae, vezino da dita šiudade; et Roy Gomes de Cospeyto, clerigo do coro da dita iglesia de Lugo; et Afonso Fernandes Morete, azemeleyro do dito senor Obispo; et Gomes de Villamoure, et outros.

Et eu Afonso Lopes Manon, notario publico da šiudade et obispado de Lugo por la autoridade do senor Obispo et iglesia dese lugar, a todo ho sobredito con as ditas testemoyas presente foy et con o dito aršediano, provisor que aqui firmou de seu nome et seelou con ho seelo do dito senor Obispo, et esta carta de foro por outro en mina presenša fis scripvir, et enxiri en ela ho traslado do poder do dito senor Obispo o qual eu vi et lii et conšertey con ho propio original, et aqui puje meu signo et nome acostumado en testemoyo de verdade que tal he.