GMH/ÍNDICE A-Z

43
1306, marzo, 8
Afonso Miguez e outros véndenlles a García Fernández e á súa muller a cuarta parte dunha cortiña en Santa María de Alta por 30 soldos.
 MADRID, AHN, Carp. 1332 A/12, perg. orix., galego, gótica cursiva, 180x114 mm.

Sabiam quantos esta carta viren commo eu Affonso Miguelles por min, et eu Dominga Miguelles por min, et eu Iohan Sengello por mina muler Maria Migueles, et eu Ferrnan Migueles por mina muller Dominga Miguelles et por Marina Miguelles mina cunada, de boo curaçon vendemos a vos Garçia Fernandes et a vossa muller Aldara Eanes, a quarta d'un terreo que ias na vossa cortina a a lagea et ven ferir na carreyra que ven de Marcoe para a yglesia, sub signo de Santa Maria Alta, et reçebemos de vos en preço por esta vençon XXX soldos da moneda del rey don Fernando de que somos ben pagados et entregos. Et obligamos nos et todos nossos bees a vos fasermos senpre esta vençon sobredita de paç.

Feyta a carta de vençon VIIIº dias de março. Era de mill et CCC XLIIIIº anos.

Testemoyas: Miguell Peres de Lamas, Pero Garçia, carniçeyro, Guilelme Martines, çapateiro, testemoyas.

Et eu Aras Affonso, notario publico de Lugo, presente fuy et notey et esta carta en mina presença fis escrivir et puge y meu sinal en testemoyo de verdade.

SIGNO