GMH/ÍNDICE A-Z

80
1303-1311), maio, 18 (Traslado realizado o 18 de abril de 1329)
sentenza

Sentenza pola que se lle manda a García Pérez, recadador do bispo, que non lles cobre portaxe aos veciños de Ourense, moradores en terras do castelo de Alba e do ribeiro do Miño; inclúese unha carta de Fernando IV, dada en Medina del Campo o 29 de maio de (1302-1305), na que lle manda o mesmo ao bispo don Pedro, ante a queixa do Concello.

ACOu, Escrituras, XII, 45

(Sabean) quantos esta carta viren commo en presença de min Domingo Nunes notario jurado d’Ourense (...) da igleia desse lugar e das testemonyas que adeante son escriptas, Rodrigo Ares ( e Gomes Peres ...) d’Ourense presentaron e feseron leer por min Domingo Nunes notario sobre (dito ...) coengo e vigario geeral do onrrado padre e señor dom Gonçalvo por la (...) d’Ourense huna carta de sentença escripta en purgameo, feyta por Miguel (Perez ...) signal segundo que por ela paresçia (...) seu seelo ennas costas, da qual o tenor atal he:

Don Fernando por la graça de deus (rey de) Castela, de Leon, de Tolledo, de Galiza, de Sevilla, de Cordova, de Murça, de Jhaen, (del) Algarbe et señor de Molina, a vos don Pero por essa miisma graça obispo de Ourense, sa(...) commo a aquel a que quiero bien e en que mucho fio et para quien querria mucha onra e buena ven(tura). Sepades que el conçeio de Ourense se me envyaron querelar e dizen que los viziños e mo(radores ...) ovyeron senpre de huso e de costunbre en tienpo del rey don Alffonso (...) myo padre a que dios perdone, de non pagar portagen delo (...) tierra del castello d’Alva nin por el ribero de Miño, et (...) demanda agora novamente del (...) derecho, et (...) e vos mando que (...) tenpo del rey don Affonso (...) de pagar portagen del su (...) castello d’Alva nin por el ribero de Myño que non (...) demande agora novamiente, et que lle fagades guardar el huso e la costunbre (...) sobre dicho es. Et si lo assy fazer non quisierdes mando al inffante don (...) señor de Cabrera e de Ribera et adelantado mayor por min enel reg(no ...) otro qual quier que y andudier en mio lugar que gelo faga fazer et el e vos non (...). Dada en Midina del Canpo, viinte e nove dias de mayo (...) Martines la fis escrivir por mandado del rey. Apariçio Martines (...).

(...) carta liuda o dito Affonsso Fernandes diso (...) uso e en custunbre (...) ribeiro do Myño e en (...) dizia que novamente o dito Garçia Peres os (...) et pidia a nos que lle mandassemos que lles entregasse seus (...) a Garçia Peres e a todolos outros que daqui endeante a dita (...) Ourense a sobre dita carta que lles nosso señor el rey sobresto dera e os asegu(rase ...) razon da dita portagen avya, de mays dizia que soubessemos de ommes boons e ançiaos que (...) dita portagen deste uso e liberdade, et por eles achariamos çerto que os moradores d’Ourense avyan (...) a dita portagen. Et Garçia Peres rasoou e disso que el recadava a dita portagen e dizia (...) outros que a recadaran ante ca el que tomaran portagen aos moradores d’Ourense do viño (...) razoaron quanto quiseron e concluiron e pediron sentença. Et nos Afonso Gomez e Fernan (...) carta del rei sobre dita que o conçello d’Ourense a sobresta rason, e vista a demanda do dito (...) dos moradores d’Ourense e a resposta do dito Garçia Peres e sabuda a verdade do (...) dita portagen sobre razon do dito uso e liberdade e por outras partes (...) por eles des qoreenta annos e des çinqoeenta e des seseenta a aco que (...) uso e liberdade confirmada dos reys e agardada ata aqui que (...) porla terra do castello d’Alva que non pagassen del portagen (...) aos moradores d’Ourense todolos peñores que por razon da dita portagen lles (...) Garçia Peres e a todolos outros que a dita portaien recadaren que lles non tomen nen peñoren aos moradores (...) demande por razon da portagen do viño que passen porla ponte nen porlo ribeiro do Myño nen porla terra do ca(stelo d’Alva ...) agarde en todo a sobre dita carta del rey e usos e liberdades sobre ditos e lles non passen contra elas en nenhuna maneira (...) agardar, so pena de çen mor. da boa moeda a cada hun, et demays esta sentença fique firme e valedeyra (...) non veña en dulta mandamos a Miguel Peres notario por el rey en Ourense que a esto chamado presente (...) posesse en ela seu nome e seu sinal e a desse ao dito Affonso Fernandes. Dada foy esta sentença en Ou(rense ...) en que pousa o dito Affonso Gomes meirino, dez e oito dias de mayo, era mª cccª quareenta e (... Tests. que a esto) presentes foron Gonçalvo Peres e Affonso Martines scrivaens do dito meirino, Lourenço Domingues capelan, Gregorio ... Eanes dito Virgo, Pero Eanes dito de Canba, Afonso Pego alguazil, Pero Eanes dito Laan, Simon Fernandes (...) do dito meiriño, Pero Domingues e Martin Domingues çapateiros, Estevo Perez, Ares Domingues moradores en Ourense.

Et eu Migueel (Perez ...) Ourense que a todo esto presente fuy e por mandado do dito Affonso Gomes meirino e Fernan (...) signal y puge que tal e.

A qual sentença lyuda, os ditos Rodrigo Ares e Gomes Peres (...) d’Ourense pediron ao dito vigario que mandasse a min Domingo Anes notario sobre dito (...) dita sentença assignada do meu signal para se acorreren dela (...) vila d’Ourense quando lle conprisse commo fosse (...) a todos e se (...) dela perderian seu dereyto. Et enton o dito vigario visto en commo a dita sentença era (...) çidade d’Ourense, mandou a min Domingo Anes notario sobre dito et deume outoridade que desse o tralado da (...) ao dito conçello e juyzes e aos moradores da çidade d’Ourense e a cada huun deles que ma pedissen (...) dez e oyto dias dabril, era mª cccª lxviiª annos. Testemoyas que a esto presentes foron Johan (...) Pero Eanes notario desse lugar, Johan Fernandes reytor da igleia de San Çibrao de Trioens, Lourenço Rodrigues (...) en Moreiras, Gonçalvo Eanes reytor da igleia de Velle, Johan Garçia clerigo do coro, Johan Domingues alfayate (...)

(...) notario jurado d’Ourense porlo bispo e porla igleia dese lugar (...) sobre dito he e en myna presença o fige escrivir e (...) puge que tal he por mandado e outoridade do dito (...) coengo que o pedío en nome do cabidoo d’Ourense.

(sinal)

Materias

adiantado; alcume; alimentos; arquivo; auto xudicial; bispo; cabaleiro; cabido; capelán; cóengo; comercio; concello; coro; crego; deán; escribán; familia; fidalgo; fillo; fortaleza; indagación; infante; marabedí; meiriño; pai; párroco; pena; pergamiño; ponte; portaxe; preito; prenda; publicación; querela; recadador; rei; río; secretario; selo; sentenza; tributos; veciñanza; vigairo; viño; xastre; xuíz; xurisdición; zapateiro; notario

Persoas

Afonso Fernández; Afonso Gómez, meiriño; Afonso Martínez, escribán; Afonso Pego, alguacil; Afonso XI, rei de León e Castela; Aparicio Martínez; Ares Domínguez; Domingos Eáns, notario; Estevo Pérez; Fernando IV, rei de León e Castela; Filipe de Castela, infante; García Pérez; Gómez Pérez; Gonzalo Eáns, párroco; Gonzalo Pérez de Novoa, bispo de Ourense; Gonzalo Pérez, escribán; Lourenzo Domínguez, capelán; Lourenzo Rodríguez; Martiño Domínguez, zapateiro; Miguel Pérez, notario; Pedro Domínguez, zapateiro; Pedro Eáns de Novoa, bispo de Ourense; Pedro Eáns dito de Camba; Pedro Eáns, dito Lá; Pedro Eáns, notario; Roi Ares; Roi Ares; Simón Fernández; Xoán Domínguez, xastre; Xoán Fernández, párroco; Xoán García, crego do coro de Ourense; Xoán Martínez, escribán do rei; Domingos Núnez, notario

Outros

Galicia, reino; Castela, reino; Ourense, bispado; Ourense, cabido; Ourense, concello

Lugares

Alba, castelo; Algarve, reino; Cabreira, comarca; Camba; Castela, reino; Córdoba; Galicia; León, reino; Medina do Campo; Miño, río; Molina de Aragón; Moreiras, Santa Marta; Murcia; Ourense; Sevilla; Toledo, reino; Triós, San Cibrao; Velle, Santa Marta; Xaén