GMH/ÍNDICE A-Z

420
1382, xullo, 3
preito-homenaxe

Preito-homenaxe do Concello ao bispo Pascual García.

ACOu, Libro Grande, 19v-20v
(ed. M. Castro / M. Martínez Sueiro, Colección de Documentos del Archivo de la Catedral de Orense, I, 326-328)

Era de mill e quatroçientos e veynt años, tres dias del mes de jullio, en presençia de nos Alfonso Perez chantre de Orens e Roy Gonçales de Tapia notarios por lauctoridat apostolical e Ferrant Rodriguez de Oviedo notario publico por nuestro senor el rey en su corte e en todos los sus regnos e Martin Gonçales e Gonçalo Perez notarios publicos de Orense porla eglesia e por el obispo desta çibdat e delos testigos adelante scriptos, seyendo el onrrado padre e senor don Pasqual por la gracia de dios e dela sancta eglesia de Roma obispo de Orens enla dicha çibdat de Orens enel su palaçio llamado el Corral, enel palaçio travieso del, que está junto con la eglesia de Sancta Maria Madre, e el dean e el cabillo dela dicha eglesia de Orens, seyendo y presentes ante el Martin Yanes de Gordon e Estevan Lorenço e Iohan Arias e Roy Lorenço e Alfonso Gonçales Maldegollado e Gonçalo Perez de Noalla e Iohan Perez mercador e Roy de Montes regidores que han de veer fazienda del conçejo de Orens por el dicho obispo, e Gonçalo Yanes delas Tiendas e Anton Fernandes (de) los Blancos e Gonçalo Perez Seixalvo e Gonçalo [fol. 19v]

Vasquez e Garçi Paez e Garçi Perez dela Fontaina e Alfonso Carvon e Gomez Mosquero e Gomez Perez notario e Miguell Perez carniçeiro e otros muchos vezinos e moradores enla dicha çibdat, llamados a conçeio por pregon del pregonero segund lo han de huso e de costunbre. Entonçe el dicho senor obispo dixo alos dichos omes buenos que biem sabiam en commo la iuridisçion, mero e mixto imperio dela dicha çibdat era e es suyo e dela eglesia de Orens, segund era notorio asi por privilegios dela dicha eglesia commo por la prescripta e usada costunbre que fuera gardada en razon dela dicha iuridisçiom enla dicha çibdat de tanto tienpo aca que non es memoria de omes en contrario. Et otrosi que sabiam que nuestro senor el rey don Iohan desenbargara ala eglesia de Orens e a el en su nonbr[e] la juridisçion e todo el senorio, mixto e mero imperio dela dicha çibdat de Orens segund que la meior e mas conplidamente ovieran los otros sus anteçesores obispos que fueran de Orens, segund paresçia por una carta del dicho senor rey, las quales les fueran publicadas. Por ende que pidia alos dichos omes buenos que lo reçebiessen por su senor e lo obedesçiesen enel senorio e juridisçion dela dicha çibdat a el e ala dicha su eglesia de Orens, segund que de derecho eran tenidos e avian fecho pleito a sus anteçessores, faziendo luego pleito e omenage a el que amassem e gardassen en todo serviçio e prod e onra del dicho senor obispo e dela dicha su eglesia de Orens, et fuesen a el e ala dicha su eglesia leales vasallos servientes e obedientes e gardassen e amassem serviçio e prod e onra del dicho nuestro senor el rey don Iohan e del infante don Enrique su fijo, e otrosi faziendo para esto todos iura que lo conpliesen e gardasen todo asy. Et luego todos e cada uno delos dichos omes buenos por si e en nombre del dicho conçeio dixieron que les plazia de reçibir e reçibiam al dicho senor obispo por su senor natural, e queriam e prometian gardar en todo serviçio del dicho senor rey e del infante su fijo, et otrosy de seer al dicho senor obispo e ala dicha su eglesia leales vassallos servientes e obedientes e de gardar en todo e por todo serviçio e prod e onra del dicho senor obispo e dela dicha su eglesia de Orens. Et para lo conplir e agardar todo asi fizieron pleito e omenage en la mano de Diego Goterrez d[e] Fermosa escudero de Pero Ruyz Sarmiento que estava present una, dos e tres vezes segund fuero de Castiella, e otrosy fezieron iuramiento en un libro de sanctos evangelios que corporalmente con sus manos tanieron, por el qual juramiento e pleito e omenage prometieron e iuraron delo conplir e gardar en todo asy e de non yr nin pasar contra ello por si nin por otro en algund tienpo nin en alguna manera. E luego el dicho senor obispo fizo iuramiento alos sanctos evangelios que delant si tenia en hun libro, poniendo la mano en sus pechos sagrados de guardar al dicho conçeio e ala dicha çibdat todos sus buenos usos e bue- [fol. 20]

nas costunbres segund meior e mas conplidamente les fueron gardados en tienpo delos otros obispos sus anteçesores. E desto en commo pasó el dicho senor obispo por si e los dichos omes buenos por la dicha cibdat pedieron a nos los dichos notarios hun publico instromento o mas quantos le conpliesen para garda de su derecho e dela dicha eglesia. Esto fue fecho en Orens enel dicho Corral enel dia e mes e era sobre dichos. Testigos que a esto fueron presentes don Garcia Rodrigez dean dela eglesia de Orens e don Alfonso Anes arçidiano de Buval e don Vasco Perez mestrescola de Orens e don Gonçalo Yanes thesorero e Martin de Montes e Duran Lorenço e Gonçalo Martinez canonigos de Orens e Gonçalo Sanchez e Gil Sanchez e Alfonso Sanchez escuderos del dicho senor obispo e otros. [fol. 20v]

Materias

adiantado; alcume; arcediago; bispo; cabaleiro; cabido; carniceiro; cóengo; concello; Curral do Bispo; deán; deán; desembargo; dignidades; escudeiro; evanxeos; fidalgo; fillo; homes bos; igrexa; infante; libro; lingua; mercador; mestrescola; notaría; notario; notario apostólico; pazo; posesión; preito homenaxe; privilexio; publicación; reguengo; rei; rei; rexedor; señor; tesoureiro; traslado; vasalo; veciñanza; xuíz; xuramento; xurisdición; chantre

Persoas

Afonso Carbón, mercador; Afonso Eáns, arcediago de Búbal; Afonso González Maldegolado, rexedor de Ourense; Afonso Sánchez, escudeiro; Antón Fernández dos Brancos; Diego Gutérrez de Fermosa, escudeiro; Durán Lourenzo, cóengo de Ourense; Estevo Lourenzo, rexedor de Ourense; Fernando Rodríguez de Oviedo, notario; García Pérez da Fontaíña, notario; García Rodríguez, deán de Ourense; Gómez Mosqueiro; Gómez Pérez, notario; Gonzalo Eáns das Tendas, mercador e rexedor de Ourense; Gonzalo Eáns, tesoureiro de Ourense; Gonzalo Pérez de Noalla, rexedor de Ourense; Gonzalo Pérez de Seixalbo, notario; Gonzalo Pérez, notario; Gonzalo Sánchez, escudeiro; Gonzalo Vázquez; Henrique III, rei de Castela; Martiño Eáns de Gordón, rexedor de Ourense; Martiño González, notario; Martiño Pérez, dito Montes, cóengo de Ourense; Miguel Pérez, carniceiro; Pascual García, bispo de Ourense; Pedro Ruíz Sarmiento, adiantado en Galicia; Roi de Montes, rexedor de Ourense; Roi González de Tapia, notario apostólico; Roi Lourenzo, rexedor de Ourense; Vasco Pérez Corbacho, mestrescola; Xoán Ares, rexedor de Ourense; Xoán I, rei de Castela; Xoán Pérez, mercador e rexedor de Ourense; Afonso Ares, chantre de Ourense

Outros

Castela, reino; Galicia, reino; Ourense, bispado; Ourense, concello; Ourense, cabido

Lugares

Gordón; Ourense; Oviedo; Tapia