GMH/ÍNDICE A-Z

123

1419, xullo, 20.
O cirurxián mestre Fernando declara ter recibido os 300 maravedís, importe do seu salario anual.

Viinte dias do mes de juyo. Sabean quantos esta carta viren que eu Maestre Fernando surgiano, outorgo e conosco que reçebi de vos Garçia Rodriges e Johan Dominges de Lyñares, procuradores do Conçello da çidade de Santiago, tresentos moravedis da moeda vella, branqua en tres dineiros, os quaes me eran devydos do selario que teño do dito Conçello en cada hũu anno e os quaes maravedis son do anno pasado e deste anno que anda da feyta desta carta e renunçio a toda eixençon que non diga ende o contrario.  Testemoyas, Vasco fernandes de Piloño e Fernan Montesyño e Pero Afonso, criados de Ruy Martines notario da dita çidade.