GMH/ÍNDICE A-Z

45

1417, xuño, 11.  
Dáse conta da carta que o arcebispo dirixe ó Concello o 1 de xuño, prohibindo o quebrantamento dos canos que levan a auga á fonte da praza do Campo, e o seu desvío a hortas e casas.
O Concello ordena ós procuradores dean a Martín Serpe e Alvaro Gil 200 maravedís para trae-la auga e a pedra á fonte do Campo.

Onse dias do mes de juyo. Sabean todos que seendo o conçello, alcalles et regidores jurados et omes bõos da çidade de Santiago juntando enno sobrado da notaria de min Rui Martines, notario da dita çidade por crida de anafil segundo an de uso et de costume, presentes ende, Fernan Ares Xarpa et Pero Yanes Abraldes, alcalles enna dita çidade et Fernan Gonçalves do Preguntoiro et Martin Serpe et Juan Ares da Caña, Martin Galos, Afonso Fernandes Abril, regidores jurados enna dita çidade et en presença de min o dito Rui Martines, notario et das testemoyas ajuso escriptas paraesçeu (...) ende Alvaro Gil, canbeador, vesiño da dita çidade et presentou et feso leer por min o dito notario en presença dos sobreditos hũa carta de noso señor o arçobispo de Santiago don Lopo de Mendoça escripta en papel et firmada de seu nome et seelada ennas espaldas con seu seelo posto sobre çera colorada et da qual dita carta o thenor he este que se sige:”Nos el arçobispo de Santiago fazemos saber a vos el conçejo, alcalles et omes buenos da la nuestra çibdad de Santiago, que a nos fue fecha relaçion en como algunos veziños et moradores desta dicha nuestra çibdad quebrantan los canos del agua que viene para la pila que esta en la Rua do Canpo de la dicha nuestra cibdad et que la echan et desvian por sus huertas et por otras partes por manera que la dicha agua non viene conplidamente a la dicha pila segund avia de venir et nos queriendo çerca dello prover de remedio convenible, mandamos dar esta nuestra carta para vos sobre la dicha rason por la qual defendemos et mandamos a vos los sobredichos et a qualquier de vos que de aqui adelante non quebrantedes los dichos canos nin tomedes la dicha agua nin la echedes nin desviedes por vuestras casasl, heredades et huertas nin por otras algunas por manera que la dicha agua venga derechamente por los //
(Fol. 19 vº)
canos que agora estan fechos et ayan libremente su curso para venyr a la dicha pila et non fagades ende al so penna de perder las casas o heredades o huertas por donde la asi lançardes et faziendo vos o qualquier de os el contrario de lo sobredicho que por ese mesme fecho ayudes perdido lo que dicho es et sean confiscadas por ese mesmo fecho para los muros et repartimiento de la açerca desa dicha nuestra cibdad las casas et heredades et huertas en que asi tirardes et sacardes la dicha agua contra este dicho nuestro defendemiento et porque a vos los sobredichos sea notorio este defendimiento por nos fecho porque despues non podades alegar ynorançia mandamos so penna de la nuestra merçed a los alcalles desa dicha nuestra cibdad que lo fagan asi pregonar publicamente delante escrivano publico por las plaças et mercados acostunbrados et los unos nin los otros non fagades ende al so las dichas pennas. Dada en la dicha nuestra çibdad de Santiago el primero dia de junio, anno Domini MºCCCCº deçimo septimo. Lupus, archiepiscopus conppostellanus.
A qual carta presentada et liuda por min o dito notario, o dito Alvaro Gil pedeu et requireu a o dito conçello, justiças et jurados que conprisen a dita carta do dito señor arçobispo en todo et por todo segundo que se en ela contiinan et en conprindoa que mandasen a pregoar o contiudo enna dita carta por las plaças et mercados acostumados desta dita çidade et o dito conçello, alcalles et regidores sobreditos diseron que obedesçian a dita carta do dito señor arçobispo con aquela reverençia que devian et que eran prestes de a conprir en todo et por todo serviço que se en ela contiinan et en conprindoa mandaron a Domingo Longo, servente et pregoeiro do conçello da dita çidade, que presente estava, que pregoase altas voses con anafil tangido todas las contiudas enna dita carta por las praças et mercados da dita çidade et que dese o dito pregon en presença de min o dito notario porque eu delo fesese fe quando mester fose publico et notorio para que despois non se podese alegar inorançia. Et desto en como pasou, o dito Alvaro Gil pedeu a min o dito notario testemoyo signado para o mostrar a o dito señor arçobispo. Esto fuy enno dito lugar, dia et mes et anno susoditos. Testemoyas que a esto foron presentes Fernan Rodriges de Betanços, bachiller en decretos, coengo enna iglesia de Santiago et Afonso Yanes d’Espagna et Gonçalvo de Covas et Nuno Vinagre et Vaasco Peres Cabeça, vesiños da dita çidade.
Predito. O dito alcalles et regidores sobreditos, mandaron a Bernald Yanes do Camiño et Gil Peres seus procuradores que de quaesquer maravedis que por lo dito conçello recabdaran ou avian de recabdar que desen ende a Martin Serpe et a Alvaro Gil dusentos maravedis, contando blanqua a tres dineiros para ajuda de trager a agoa a a pia do canpo et que mandavan que lles fose reçebido en conta, os ditos maravedis. Testemoyas os sobreditos.