GMH/ÍNDICE A-Z

25

1417, febreiro, 17.
Pedro Afonso, servente do Concello, declara ter recibido 90 maravedís por razón do vestiario de 1416.
Martín Serpe, xurado de Santiago, recoñece ter recibido do Concello 300 maravedís que lle pertencían como alcalde que fora en 1416 e por razón do salario do tercio dunha renda que se repartiu na cidade e que eu ajudey a coller.
Pedro Afonso, servente do Concello, declara ter recibido 90 maravedís por razón do vestiario de 1416.
O Concello acorda repartir e derramar unha renda de 30 mil maravedís, para o servicio do arcebispo, marcos e xantar do rei, e salario das Xustizas e serventes do Concello e que polas colacións se fixeran as observacións que considerasen oportunas para evitar agravios.
O Concello, cumprindo o ordenado polo arcebispo Don Lope de Mendoza, elixe seis homes bos para que estivesen presentes por parte da comunidade no reparto e derrama de rendas.
Orde do Concello para que as persoas que vendesen aceite debíano facer polas medidas sinaladas, que obraban en poder do prateiro Juan González.

Des et sete dias do mes de fevereiro. Sabean todos que eu Martin Serpe jurado da çidade de Santiago outorgo et connosco que reçeby de vos Gil Peres, procurador do conçello da dita çidade de Santiago tresentos maravedis, branqua a tres dineiros os quaes maravedis eu ouve de aver asi como alcallde que fuy da dita çidade este anno primeiro pasado por rason do selario do terço de hũa renda que se reparteu enna dita cidade o dito anno pasado a qual eu ajudey a coller et dos quaes ditos maravedis me outorgo por entrego et ben pagado et renunçio a toda eixençon que non diga ende o contrario et a a ley etc. Et eu o dito Gil Peres asy o reçebo. Testemoyas que a esto foron presentes Pero Fernandes de Trivaldes coengo enna iglesia de Santiago et Alonso Peres et Fernan Montesiño, criados do notario adiante escripto.
Predito. Sabean todos que eu Pero Afonso servente do conçello da çidade de Santiago, outorgo et connosco que reçeby de vos Gil Peres, procurador do conçello da dita çidade noveenta maravedis de moeda vella, contando branqua en tres dineiros, os quaes maravedis eu ouve de aver //
(Fol. 13 vº)
este anno pasado de mill et quatroçentos et dez et seis annos por rason de vestuario que do dito conçello ouve de aver o dito annos pasado et dous quaes confeso etc. Et renunçio a toda eixençon que non diga delo o contrario et a a ley etc. Et eu o dito Gil Peres asy o reçebo. Testemoyas: Pero Fernandes de Trivaldes, coengo enna iglesia de Santiago et Fernan Montesiño et Alonso Peres criados do notario adeante escripto.
 
Dez et sete dias do mes de fevereiro. Sabean todos que seendo o conçello, justiças et regidores jurados et omes bõos da çidade de Santiago juntados enno sobrado da notaria de min Rui Martines, notario da dita çidade por crida de anafil segundo han de uso et de costume ende Fernan Aras Xarpa et Pero Yanes Abraldes, justiças enna dita çidade et Martin Serpe, Alvaro Alonso Juliate, Alonso Fernandes Abril, Fernand Gonçalves do Pregontoiro, Gomes Rodriges, bachiller, Juan Ares da Cana et Martin Galos homes bõos et jurados enna dita çidade et en presença de min o dito Rui Martines, notario et das testemoyas adeante escriptas, logo enton o dito conçello justiças et jurados diseron que por quanto eles avian de servir este dito anno a noso señor o arçobispo de Santiago don Lope de Mendoça con viinte mill maravedis de moeda vella contando blanqua a tres dineiros et eso mesmo avian de pagar os marcos et jantar que noso señor el rey ha en cada ũu anno en esta dita çidade et os marcos do dito señor arçobispo et para pagar o selario que han de aver este dito anno as justicas et notarios et os serventes do dito conçello et para outros custos nesçesarios que avian de conprir que acordavan et acordaron que se repaartise et derramase en esta dita çidade hũa renda de contia de triinta mill maravedis de moeda vella, contando blanca a tres dineiros et que mandavan a Bernald Yanes et a Gil Peres, procuradores do dito conçello que presentes estavan que comecasen logo a coller et recabdar a dita renda por los infintos porque se collera et recabdara o anno primeiro pasado de mill et quatroçentos et des et seis annos outra renda que se collera o dito anno de otra tanta contia como esta que agora mandavan coller, porque querian que se algũa das colacões da dita çidade entendia que estava agraviada enno dito repartimento et quisese emendar seu infinto que o podesen faser et que mandavan a min notario que dese copia dos ditos infintos a aquelas colações que os quisesen (...) et quelles davan termino doje a oyto dias primeiros segintes a que tenuesen corregidos et enmendados os ditos infintos et non o trajendo corregidos et enmendados os ditos infintos enno dito termino que dende endeante non os podesen emendar et que mandava que se collesen os ditos maravedis por los ditos infintos do dito anno pasado segundo de suso avian mandado. Testemoyas que a esto foron presentes: Vaasco Troquo et Vaasco Gomes de Marçoa et Juan Fernandes da Cana et Fernan Gomes et Vaasco Peres Abril et Gonçalvo de Covas et Fernan de San Lourenço, alfaiate, et Juan Ares do Vilar et Domingo Longo et Pero Alonso, serventes do dito conçello.
Predito. O dito conçello, justicas et jurados, diseron que por quanto noso señor o arçobispo de Santiago avia dado regimento de como se regese esta sua çidade et ontre outras cousas contiudas enno dito regemento et ordenança por el feita sobre la dita rason avia mandado que o dito conçello, justiças et jurados elegisen en cada ũu anno seis homes bõos vesiños da dita çidade para que fosen con eles presentes por parte da comonidade a o repartir et derramar de algũas rendas ou maravedis quando se ouvesen de repartir et derramar enna dita çidade, por ende que eles en conplindo o que por lo dito señor arçobispo fora mandado que elegian este dito anno a estas personas que aqui dira para que fosen presentes por parte da dita comonidade a o repartir et derramar dos ditos quando se ende ouvesen de repartir. As quaes personas que asi para esto nonbrasen este dito anno son estes que se siguen: Vaasco Troquo, Vaasco Gomes de Marçoa, Juan Ares do Vilar, Gonçalvo de Canas, Juan Raposo, canbeador, Fernan de San Lourenço, alfaiate, os quaes asi nonbrados diseron que mandavan et mandaron aos sobreditos que veesen a os conçellos et cosistorios quanto et a casa que se ouvesen de faser et fosen requiridos para elo, so penna de LXº moravedis por cada vez que asi non quisesen faser. Testemoyas os sobreditos. //  
(Fol. 14)
Predito. O dito conçello, justiças et jurados, mandaron que quaesquer personas que agora usavan de vender ou vendesen de aqui endeante aseite enna dita cibdade que tovesen medidas çertas porque vendesen o dito aseite por maneira que aquelas personas que o ouvesen de conprir non reçebise engano algũo et que mandavan a os ditos alcalles que fesesen logo dar pregon por las praças desta çidade que as personas que usavan de vender o dito aseite fosen marquar as medidas por que o ouvesen de vender por la marqua do dito conçello que ten Juan Golçalves, plateiro, para o qual lles davan termino doje a oyto dias primeiros segintes et que mandavan que o dito Juan Golçalves levase por seu traballo por rason da dita marqua que asi avia de põer ennas ditas medidas hũa blanca de cada hũa et non mais et outrosi que mandavan que se despois do dito termino fose achada algũa persona que vendese o dito aseite por medidas que non fosen marquadas que pagase por pena LXª maravedis, a meidade para os muros da dita çidade et a otra meidade para os ditos alcalles por cada ves que fose achado que vendia por las taes medidas por marquar. Testemoyas, os sobreditos.
 

Materias

aceite; alimentos; branca; branca; diñeiros; diñeiros; fisco; mandamento; marabedí; medidas; muralla; notaría; ordenanza; pedidos; pregón; publicación; rei; repartimento; roupa; tributo; venda; xantar; xornal; xornal; marabedí

Persoas

Lope de Mendoza, arcebispo de Santiago de Compostela; Roi Martínez de Carballido, notario público; Xoán González, prateiro; Afonso Fernández Abril, rexedor de Santiago de Compostela; Afonso Pérez, criado; Álvaro Afonso Xuliate, rexedor de Santiago de Compostela; cámara arcebispal; Domingos Longo, servente; Fernando Ares Serpe, xustiza de Santiago de Compostela; Fernando de San Lourenzo, xastre e repartidor; Fernando Gómez; Fernando González do Preguntoiro, rexedor de Santiago de Compostela; Fernando Montesiño, criado; Gómez Rodríguez, bacharel; Gonzalo de Canas, repartidor; Gonzalo de Covas; Martiño Galos, rexedor de Santiago de Compostela; pagamento; Pedro Afonso, servente; Pedro Afonso, servente; Pedro Eáns Abraldes, xustiza de Santiago de Compostela; Pedro Fernández de Tribaldes, cóengo de Santiago de Compostela; Vasco Gómez de Marzoa, repartidor; Vasco Pérez Abril; Vasco Troco, repartidor; Xil Pérez, procurador do concello Santiago de Compostela; Xoán Ares da Cana, rexedor de Santiago de Compostela; Xoán Ares do Vilar, servente e repartidor; Xoán Fernández da Cana, repartidor; Xoán Raposo, cambiador e repartidor; Martiño Serpe, rexedor de Santiago de Compostela

Outros

Santiago de Compostela, concello

Lugares

Santiago de Compostela