GMH/ÍNDICE A-Z

226
1327, febreiro, 26

Cláusulas testamentarias de Domingo Pérez.

MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 8r, traslado ao Libro do Cabido polo notario Rui Fernández: 1336-outubro-4.

Era de mill et CCC LXXª et quatro annos, quatro dias andados do mes de outono.

En presença de min Ruy Ferrnandes notario publico de Lugo et das testemoyas subscriptas, estando ante don Pedro Iacome, juys de Lugo, frey Aras de Paramo, frade da orden de San Domingo, mostrou et feço leer por min notario ante o sobredito juys hun testamento de Domingo Peres, dito alguaçil, que foy, signado con signal d’Aras Peres, notario de Lugo, o qual testamento se começava asy: «Eno nome de Deus amen. Era de mill et CCC LXVº annos, XXVI dias andados do mes freveiro (sic). Sabam quantos esta carta viren conmo eu Domingo Peres, dito alguaçil, iacendo doente et mendome (sic) de morte etc...» Eno qual testamento entre las outras se contina esta clausua que se segue: «item mando a meatade da minna casa que eu comprey en que eu mora (sic), que esta cabo as casas do thesoreiro, don Johan Longo, que foy, a a see de Lugo por aniverssario, item mando a outra meatade desta casa iadita para a obra da ponte de Lugo». Et o dito testamento fiiçiasse asy: «et que esto seia çerto et non vena en dulta roguey a Aras Peres, notario publico de Lugo, que feçesse hun publico instromento et que possese en el seu signal. Que foy feito era et dia sobreditos. Testemoyas: Johan Martines, escrivan; Pedro Eanes de Viris; Domingo Eanes de Villapena; Pedro Rodrigues, mouleyro; Fernando Bayo; Pedro Eanes do Campo; Pedro Afonso de Parrega; Fernando Eanes dito moreyro; frey Roy Tello; frey Jacome ts».

Et o dito testameto leudo, frey Fernando de Bollanno, procurador da obra da ponte de Lugo, que estava presente, pediu a o dito juys que dese auctoridade a min, notario sobredito, que tornase a dita clausula en publica forma porque podesse faser fe du pareçesse. Et o dito juys a pidimento frey Fernando (sic), procurador da obra da dita ponte, deu auctoridade a min notario que trasladasse a dita [clausula] en esta livro do cabidoo en publica (sic) signada con meu signal. Testemoyas: Johan Gomes, raçoeiro de Lugo; Gomes Pellaes da Crus; Fernand Garçia, escrivan; Johan Peres, criado do juys, ts.

Et eu Ruy Fernandes, notario publico de Lugo sobredito, dado pella auctoridade do bispo desse missmo lugar, a esto commo dito he presente fuy, et vi a dita clausula enno dito testamento escripta enno tenor sobredito, et a rogo et a pidimeto de frey Fernando, procurador da obra da dita ponte, et por mandado et auctoridade do sobredito juys, vervo por vervo en este livro do cabidoo a trasladey et puge y meu signo en testemoyo de verdade.

SIGNO