GMH/ÍNDICE A-Z

170

1454, abril, 24. Saldanxe.
Posesión do préstamo da freguesía de Saldanxe que tomou o procurador do Cabido, en virtude da unión que del fixera o bispo don Afonso de Segura á Mesa Capitular. Transcríbese o documento episcopal, que leva a data do 30 de outubro de 1453.
A, papel, con signo notarial, de 308 x 298 mm. Letra cortesá.

Anno do nasçemento de noso sennor Jesucristo de mill et quatroçentos et çinquenta et quatro annos viinte et quatro dias do mes de abril dentro / enna iglesia de sant Migeel de Saldange da diocesis de Mondonnedo en presença de min notario et testigos a juso escriptos paresçeu ende personal/mente Martin Vaasques canoigo enna iglesia de Mondonnedo et asy commo procurador et en nomme dos dean personas canoigos et benefiçia/dos da dita iglesia de Mondonnedo et cabidoo dela apresentou logo ali et por min notario feso leer hua carta de recudimento dada et concesa por lo reueren/do en Christo padre et sennor don Afonso Segura por la graça de Deus et da santa iglesia de Roma obispo de Mondonnedo oydor da abdiençia de noso sen/nor el rey referendario et do seu consello a qual era escripta en papel et firmada do nomme do dito sennor obispo et subscripta da libraçon et nome / do dito Pedro de Horosco canoigo enna dita iglesia notario apostolico da qual o tenor de verbo a verbo he este que se sigue:
Nos don Alfonso Segu/ra por la graçia de Dios et de la santa iglesia de Roma obispo de Mondonnedo oydor et referendario de nuestro sennor el rey et del sub consejo fase/mos saber a vos los feligreses de las feligresias de santo Andre de Masma et de Vilaselan et de Saldange sitas en el dicho nuestro obispado que por vertud / et vigor de vna bula apostolica de vnion et facultad a la mesa capitular del nuestro cabildo de Mondonnedo conçessa por el muy santo Padre Nicolao / quinto et a nos cometida anexamos vnimos et incorpramos a la dicha mesa capitular el vn oytauo sin cura de la dicha iglesia de santo / Andre et el vn terçio sen cura de la dicha iglesia de santa Maria de Vilaselan et el vn terçio sin cura de la dicha iglesia de santa Migel de Sal/dange los quales benefiçios sinples agora vacaron por renunçiaçon que dellos en nuestras manos sinplemente fiso Gonçaluo Martines de Morraço / cardenal de la iglesia de Santiago vltimo clerigo et poseedor que dellos fue. Por ende vos mandamos et amoestamos en virtud de santa / obediençia et su pena d-escomoyon por la abtoridat apostolica et ordinaria et coto de seisçentos mor. a cada vno de vos para la nuestra camara que / vista la presente reçibades et consintadess reçibir en nonbre del dean et cabildo de la dicha iglesia et para el a la posesion real et corporal / uel quasi de las dichas partes de los dichos benefiçios et de cada vno dellos al procurador que esta carta vos mostrare en nonbre de dicho cabildo / et le recudades et fagades recudir et a aquel que les oviere de leuar los dichos benefiçios por los susodichos dean et cabildo des aqui adelan/te in perpetuum et non a otro alguno con todos los diesmos frutos et derechos rentas et otras qualesquer cosas al dicho oytauo de Masma et / terçio de Saldange et terçio de Vilaselan pertenesçientes en qualquer manera segundo que recudistes al dicho Gonçaluo Martines al qual dicho procura/dor que fuere por parte del cabildo mandamos et damos poder que pueda tomar la dicha posesion. Et los vnos nin los otros clerigos nin / leigos non fagades nin fagan ende lo contrario sub las dichas penas d-escomoyon et coto de los dichos seisçientos mor. Dada en la / çibdad de Vilamayor a triinta dias del mes de octubre anno Domini millesimo cccclmo tercio. Afonsus episcopus mindoniensis. Et yo Pedro de Horosco / canonigo de Mondonnedo notario apostolico por mandado del dicho sennor obispo esta carta escripui et firme demi nonbre. Petrus de Horosco canonicus notarius apostolicus /
A qual dita carta asi presentada et liida logo o dito Martin Vaasques diso que asi commo procurador et en nome dos sobreditos dean personas canoigos / benefiçiados et cabidoo da dita iglesia requeria et logo requereu a Juan d-Argomoso clerigo et rector da dita iglesia que presente estaua que por ver/tude da dita carta et sub as penas en ela conthiudas posese et apoderase realmente et con efecto aos ditos dean personas et cabidoo / et a el en seu mome enna quasi(?) posison real et corporal da dita terça parte sen cura de toda a dita iglesia de san Migeel de Saldange / asi vaca commo dito he et segundo lle pela dita carta era mandado. Et logo o dito Iohan d-Argomoso clerigo et rector tomou a dita libraçon / en suas maos et diso que a obedesçia asy commo a libraçon et mandado de seu sennor obispo et en conplindo o que lle por ella era comiso et mandado tomou / ao dito Martin Vaasques canonigo asi commo procurador et en nome do dito cabidoo por la mao et leuoo ao altar et posolle enna mao a ves/timenta cales libros canpaa et diso que por aqueles ornamentos e por los outros da dita iglesia poyna et apoderaua et logo poso et apoderou / aos ditos dean personas et cabidoo en persona do dito Martin Vaasques seu procurador enna posison real et corporal da dita terça parte sen cura da / dita iglesia de san Migeel de Saldange asi vaca por lo dito Gonçaluo de Morraço con todos los desemos froytos rendas et outras eclesiasti/cas dereituras a ela petesçentes. Et o dito Martin Vaasques diso que en nome do dito cabidoo et para el asi reçebia et reçebeu a posison da dita terça / parte sen cura de toda a dita iglesia con todas las cousas a ela pertesçentes. Et os friigueses da dita iglesia que estauan presentes diseron / que obesdeesçian a dita carta et eran prestes de conplir o que lles por ella era mandado. Esto foy todo enno sobredito lugar os sobreditos anno / mes et dia. Testigos que foron presentes Gonçaluo Salgado Ruy Garçia Fernan do Rego Gomes de Fojaca Lopo do Curral Juan \da/ Iglesia friigeses dela.

Et eu Pedro Fernandes clerigo da diocesis et obispado de Mondonnedo et notario publico por la abttoridade apostolica a esta / dita apresentaçon requerimento et posison et a todo outro que sobredito he en hun con os sobreditos testi/gos presente foy et esto todo con o traslado da dita librason aqui ençima por minna \mao/ escripui et aqui / de requerimento do dito Martin Vaasques coengo et procurador puge meu nome et signal acostumados / que taes son en testemoyo de verdade rogado et requerido. Non enpesca aqui ençima enno vltimo renglon / onde dis “da” et aqui en esta minna subscripçon onde dis “notario” et “mao” que eu notario o aprouo. Petrus Fernandi clericus et notarius apostolicus. (Rúbrica). (Signo).

(Reverso):
M. Lvii. M. v. n. 68. Posison de un terçio sin cura de Saldange para o cabildo.