GMH/ÍNDICE A-Z

83

1317, setembro, 6. Vilamaior-Mondoñedo.
Convenio entre o bispo de Mondoñedo don Rodrigo e o Cabido, dunha parte, e don Gutierre, fillo de Fernán Pérez Ponço, da outra, polo que se obrigan mutuamente, como o fixeran en tempos do pai deste, á defensa mutua, especialmente contra Lopo Núñez de Montenegro (Cf. Doc. n.º 65).
A, perg. de 320 x 230 mm. Letra gótica cursiva.

Sabiam quantos esta carta virem commo nos don Rodrigo por la graça de Deus bispo de Mendonnedo et o cabidoo dessa / eglesia da vnna parte et eu dom Gutierre fillo de don Fernan Peres Ponço da outra fasemos entre nos tal auenença et tal / conpostura. Primeyramente que eu don Gutierre des oie este dia endeante prometo que ame uerdadeyramente a uos obispo / et cabidoo sobreditos et a uosa eglesia et a uossas cousas en todas las cousas que aceçeren et hu vir uosso proueyto et / da uosa eglesia et de cada vn de uos que ajude en ello et hu vir uosso danno que estorue en ello et o desuiir / et non consintir et que de a entender por feyto et por obla que me prase do uosso ben et de uossa eglesia. Et outrossy que non / reçeba por vassallo ninhun omme peyteyro enna uossa terra et se por ventura y alguns ommes fillosdalgo reçeber / por vasallos que esses que eu reçebir que uos façan os uossos dereytos et uos sirvan segundo que uos siruen os outros ommes / fillosdalgo que moran enna uossa terra et en outra maneyra que me non pare a elles nen nos deffenda sobrestas cousas / et cada vnna delas. Et outrossy que non faça nouidade ninhua nen fortellesa en vossa terra nen en uosso sennorio. Et / outrossy que ajude uos et uossa eglesia contra aquelles pera que me uos chamardes que uos mal feseren ou uos lo queyran faser / et espeçialmente contra Lopo Nunez de Montenegro. Et nos obispo et cabidoo sobreditos prometemos a amar a uos / don Gutierre et aas uossas cousas et faser contra uos oblas d-amigo assy comnmo a nos cae de faser. Et se / por ventura o que Deus non queyra uos non conpressedes estas cousas commo dito he que nos obispo non possamos toller / sen noua nenhua aquello que uos damos que tennadaes de nos et uos non uos teerdes delo por maltreyto. Et / pera se teeren et guardaren estas cousas et cada vnna delas entre nos as partes mays uerdadeyramente nos obispo / et cabidoo prometemos a uos don Gutierre en uerdade de uos las teermos et guardarmos et eu don Gutierre / outrossy prometo et juro a uos obispo et cabidoo de uos teer et guardar todas estas cousas et cada vnna delas ami/gauilmente en boa verdade assy commo perteeçe a faser a omme de meu lugar. Et que todo esto seia çerto / mandamos ende faser duas cartas en vn tenor por Pedro Yanes raçoeyro et notario da eglesia de Mendonnedo et / por Johan Romeu notario de Villamayor et por mayor firmidume fesemoslas seellar de nossos seellos pendentes. / Dada en Villamayor vi dias de setenbro Era de mill et ccclª et cinquo annos. /
Et eu Pedro Eanes raçoeyro et notario sobredito a rogo et por mandado das partes sobreditas en estas cartas puge / meu sinal que he tal. (Signo, no que se le: Petrus Iohannis notarius). Testemoyas don Pedro Gonçalues dayan don Diego Fernandes archidiago don Pay Eanes maestrescola don Roy Lopes thesoureyro Johan Affonso de Saauedra Roy Marques commendeyro de Mendonnedo Fernan Nunes das Canoyras. Aluar Suares chançeller de don Guterre Fernan Peres de Reygosa et outros.

(Reverso):
M. x. n. 6. Da conpotura que feso o \ bispo et/ cabidoo da iglesia de Mendonnedo con don Guterre.