GMH/ÍNDICE A-Z

099
1457

XXIIJ (29R)

Testimoyo autorisado sóbrela casa de Rriãjo.

-99-

Testimoyo.

Ẽno porto de Rriãjo, a XXX días do mes de setẽbro de LVIJ anos4. Ante o juís / Gomes de Rribademar, en presença de mj, Áluar Peres, escriuano del rrey e notario, et çétera, / e testigos de yuso escriptos, pareçeu y presente o señor Sueyro Gomes de / Soutomayor, vasalo de noso señor el rrey, e presentou ante o dito juís, / e leer fiso por mj, dito notario, hũa pública escriptura de testimoyo que avía pasado / ante Gonçaluo Garçía d'Espõorís, escriuano e notario dante o allcalde mayor do arçobispo / de Santiago, sobre rrasõ de hũu rrequirimẽto que o rreuerẽdísjmo señor / dõ Rrodrigo4 de Luna4, arçobispo de Santiago, avía enbiado tomar sóbrela / casa de Rriãjo, escripto en sete4 follas de quarto de papel çebtý e / signado4 do dito Gonçaluo Garçía d'Espõorís, segũdo por ela pareçía.  E diso / ao dito juís que, por quanto el avía rreçelo que a dita escriptura de testimoyo se / le podería4 perder297 por fogo ou por agua ou por rroubo e por outro caso / for(ti)tuýto, e el lo entendía aver de menster para en todo tenpo para / en garda de seu dereyto, que pedja e rrequiría ao dito juís que mãdase a mj, / dito notario, sacar hũu traslado ou dous o máis, aqueles que menester le fosẽ, / e que llos mãdase dar sjnados298, ẽnos quaes / le pedía que el posese4 seu decreto e abtoridade, de maneyra que senpre / fesese fe. E299 así mjsmo presentou hũu título que o dito arçobispo / le ouvo feyto de merçed de XJ freigresjas, e(n)scripto300 en purgamjño de / coyro e firmado de seu nome4 e signado4 de escriuano público e sellado / cõ seu sello de cerra colorada encaixado en cousela de çera brã/ca, colgado en çentillas de seda asul; o qual todo tomou en súa / mao o juís e abrió las ditas escripturas e catouas e vido las sãas / e nõ rrotas nẽ en algũu cabo nẽ parte sospeytosas; e diso que / mãdaua e mãdou a mj, dito notario, que sacase delas hũu traslado ou / dous ou máys, quantos o dito señor Sueyro Gomes demãdase e ouvese / de menester, ẽnos quaes e en cada hũu deles diso que poýa e puso seu / decreto e abtoridade, en quanto podja e deuja de dereyto301, e que mãdaua e mãdou / que valesẽ e fesesẽ fee en todo tenpo e lugar, como4 os ditos originales, / et çétera302. O thenor4 das quaes ditas escripturas he este que / se sigue:

"E ẽnos paaços4 de Rriãjo, ao primeyro dja de setẽbro / do ano44 de303 çinquoenta4 e sete4. Estando presente Sueyro Gomes / de Soutomayor e en presença de mjn, Gonçaluo Garçía d'Espõorís, notario, pareçeu / o bachiller4 Rrodrigo4 Ballo, en nome4 de noso señor o arçobispo leo / e noteficou esta carta ao dito Sueyro Gomes rrequiríndolle que a / conprise en todo segũdo que en ela se cõtijña, e que daría máis / conpridamẽte por escripto este rrequirimẽto se conprise. E o dito Sueyro / Gomes diso que obedeçía e obedeçeu a dita carta cõ rreuerẽçia deujda así // como4 a carta de seu señor, e que pedja o traslado e daría súa rresposta ẽno térmjno4 / do dereyto. Testigos: Gonçaluo Mariño e Jon Mariño e Lopo4 de Goyãs, escudeyros do dito Sueyro / Gomes, e Áluar Peres, notario".

(29V)

Este dito abto foy posto escripto2 ẽnas espal/das da dita carta original4 que o dito señor arçobispo ouvo en seu poder, da qual / dita carta seu thenor4 atal he:

"Don Rrodrigo de Luna4, porla graçia de Deus e de la / Santa Eglesia de Rroma, arçobispo de la Santa Eglesia de Santiago, capelán mayor del / rrey, noso señor, e su notario mayor del Rregno de León e oydor de la / su Abdiençia e del su Consejo, a vós, Sueyro Gomes de Soutomayor, / cauallero de nuestra Casa e vasallo de la dicha nuestra Eglesia, salud4 e graçia. / Ben sabedes ou deuedes saber como4 la vuestra casa de Rrianjo es sita / en nuestro arçobispado e señorío e nós tenemos en ella304 justiçia4 / e jurdiçón tenporal, mero e mjsto jnperio, porlo qual njnguno njn algunos / caualleros e escuderos njn305 outras personas non pueden faser en el dicho nuestro arçobispado / e señorío casas fuertes njn fortalesar las que en el tienen fechas syn nuestra / liçençia4 e mandado e expreso consentimjento, segund los preujllejos que nós e / la dicha nuestra eglesia tenemos de los rreys pasados de esclareçida me/moria, que santo paraýso ayan, e así mjsmo la custunbre antigua vsada / e gardada en la dicha nuestra eglesia e arçobispado e señorío e jurdiçón de tanto / tienpo acá que memoria de omes non es en contrario, e los que contra ello van / o pasan cahen e jncurren en grandes e graues penas4. E agora noua/mente es venjdo a nuestra notiçia4 e nos es denunçiado que vós, en quebrantamjento / de los dichos preujllejos e custunbres de la dicha nuestra eglesia, desde dous4 años / a esta parte avedes fortelesado e fortalesades la dicha vuestra casa / de Rrianjo, fasendo en ella cauas e paliçadas e outros cadafalsos / e outras guaritas de madeyra e hedefiçios de fortalesa e casa / forte4 sen nuestra liçençia e mandado, e por ello non es dubda aver caýdo / e jncurrido en las dichas penas, por lo qual agora que d'ello fomos e somos / sabjdor, querendo en ello proueer segund que a nós e a nuestro dereyto e de nuestra / eglesia pertenesçe, mandamos dar e djmos esta nuestra carta para vós en la dicha / rrasón4 so la forma en ella contenjda, por la qual vos mandamos / que, del dja que con ella fordes rrequerido fasta nueue4 djas primeros / siguientes, derribedes e allanedes e desfagades las dichas cauas / e paliçadas e cadafalsos o garitas e otros quaesque(e)r edefiçios / nouos que avedes fecho2 e fasedes desd'el dicho tienpo de los dichos dos(s)306 años / acá en la dicha vuestra casa de Rrianjo; e de aq adeante los non fagades / njn mandedes faser en cosa alguna d'ello, porque los dichos preujllejos e / costunbre sean guardados a nós e a nuestra eglesia e non quebrantados por // vós njn por otra persona4 alguna e non fagades ende al por alguna manera, so pena / de la nuestra merçed e de caher por el mjsmo fecho e ayades caýdo e jncurrido contra  /  nós e la dicha

XXIIIJº (30R)

nuestra eglesia en caso [de]175 desobediençia e que ayades perdido e / perdades todos feudos, tierras e merçedes que de nós e d'ella tenedes, e los quales / por el mjsmo fecho, lo contrario fasendo, confiscamos e aplicamos a nó[s]6 / e a la dicha nuestra eglesia declarando por esta carta averlos perdido, segund dicho / es; sobre lo qual mandamos yr a vós al nuestro bachiller Rrodrigo4 Ballo, al / qual damos307 todo noso poder conplido para que en nuestro nonbre vos la lea / e notefique esta carta e vos faga todos los outros abtos e rrequerimjentos que / sean neçesarios de se faser e que nós mjsmo faríamos e poderíamos / faser seendo presente; en testimonio de lo qual mandamos dar e damos esta / nuestra carta firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello e signada4 del / nuestro secretario de yuso escripto. Dada en la nuestra villa de Noya, a XXXJ / djas de agosto, año del señor de J M CCCCº e çinquoenta4 e sete4 años. Rrodericus, archiepiscopus compostelanus. E yo, Jon Gonçales de la Parra, secretario4 / del arçobispo, mj señor, e su notario arçobispal, la fis escriujr por / su mandado, e por ende fis aq este mj signo4 atal en testimonio de verdad4: / Jon Gonçales".

E despoys desto, ẽna vila de Noya, dja sábado, tres djas / do dito mes de setẽbro do dito ano4, ante o dito bachiller Rrodrigo4 Ballo e / en presençia de mjn, o dito Gonçaluo Garçía d'Espõorís, notario, e dos testigos de juso escriptos, / pareçeu Áluar Peres de Põtevedra, notario de Rrianjo, e en nome4 de Sueyro / Gomes de Soutomayor dou e presentou hũu escripto que desía que daua / por rresposta á carta do dito señor arçobispo que fora leýda ao dito Sueyro Gomes / perlo dito bachiller e por ante mjn, dito notario, a qual rresposta era escripta / en papel e firmada do nome4 do dito Sueyro Gomes308, / da qual o thenor atal he:

"E eu, / o dito Sueyro Gomes de Soutomayor, vasalo del rrey, noso señor, en rrespondẽdo / a dita carta do moy rreuerẽdo meu señor dõ Rrodrigo4 de Luna4, arçobispo de Santiago, / suso encorporada, e ao rrequirimẽto por vertude4 della a mjn feyto porlo / dito bachiller Rrodrigo4 Ballo, o qual avido aq todo por rrepetido, digo / que obedesco a dita carta en quanto poso e deuo como4 de meu señor e / prelado, e quanto ao conprimẽto dela, digo que eu nõ ey feyto nẽ jnno/uado cousa algũa ẽna dita mjña casa de Rriãjo de pedra de cãto, / [s]aluo309 que a ma[n]dey20 rreparar de algũa madeyra, e así mjsmo ey / feyto quebrar pedra ẽna caua dela para faser ẽno baixo estabros / e cosjña e outros conprimentos de casas para se[r]ujdũ]bre310 dela, e digo / que outra cousa algúa nõ ey feyto nẽ labrado nẽ posto pedra nẽ cãto // de nouo ẽna dita casa, e que está ẽna maneyra que ma

(30V)

deixou meu padre, Pay Gomes / de Soutomayor, cuja alma Deus aja. E digo que en caso que en ela labrase, / que nõ sería maraujlla labrar en mjña casa propia e solar antígoo4 dos / Mariños, meus anteçesores, feyta e çemẽtada en mjña propia herdade, por la / mellor poder gardar para serujço de meu señor el rrey, dõ Enrrique, que Deus deixe / beujr e rreynar por moytos tenpos e bõos, quanto máys teẽdolle feyto pleito / e omenaje por ela e porla de Lantáñoo en súas maos estando ẽna vila / de Aréualo, en persona4 do dito moy rreuerẽdo311 meu señor o arçobispo, e así / mjsmo para seu serujço4 e da dita súa santa egleia de Santiago, a que(e)n o dito Pay / Gomes, meu padre, e eu senpre serujmos e fomos mãdados e obedientes. / E por ende digo que, labrando4 ou avendo de labrar en ela para la tener rrepa/rada para la mellor poder gardar para serujço do dito meu señor el rrey e do dito / meu señor arçobispo e para meu defendemẽto, digo que nõ erraría, quanto máis / que dela nẽ de outra algũa nõ ey deserujdo nẽ ofendido nẽ entẽdo deserujr ao / dito meu señor arçobispo nẽ a súa egleia, antes serles obediente e serujrles / como4 senpre fise, e por quanto entendo que a dita carta e mãdamento he contra mjn agrauj/ado, digo que, se neçesario e conprideiro me he para en garda de meu dereyto a/pelar da dita carta e mãdamento, apelo en quanto poso e de dereyto deuo para ante / la altesa de meu señor el rrey ou para ante los señores visrreys en seu / lugar e do seu moy alto cõsello e oydores da súa chançellería ou para ante qual/que(e)r deles, e poño so garda e anparo e defendemẽto da coroa rreal do dito meu / señor el rrey a dita mjña casa e a mjña persona2 e outras mjñas casas e terras / e fasenda e de todos meus criados, escudeyros e vasalos; e esto dou por mjña rresposta, / negãdo tódaslas estimaçõos e protestaçõos contra mjn feytas, e aquelo contra mjn / mãdado en aquelo que me posa perjudicar, e nõ cõsinto en elas nẽ ẽna dita / carta e mãdamẽto nẽ en parte algũa delo. E digo que, porque ao presente nõ ey podido / aver letrado para mellor rresponder, protesto que por cousa que faça nẽ deixe de faser / e aq diga nõ seja desobidiente contra o dito meu señor arçobispo e súa santa / egleia de Santiago, e de emẽdar e correger en esta dita rresposta cada que quiser aquelo / que para guarda de meu dereyto neçesario e cõprideiro me seja, e pido ao presente / notario, Gonçaluo d'Espõorís, que ynsira esta mjña rresposta ao pee da dita carta e / rrequirimẽto e me dé a mjn al tãto signado4 por testimoyo encorporado en el á dita / carta e mãdamẽto para garda do meu dereyto, para cõ el me presentar ante la altesa / de meu señor el rrey ou ante que(e)n cõ dereyto deua. E se por ventura vós, o dito notario, / rrefusardes en mãdar este testimoyo por ser en casa do dito señor, pjdolo por testimoyo / signado a Áluar Peres de Põtevedra, escriuano del rrey e notario de terra de Postomarcos, / que foy e he presente a todo elo, e aos presentes rrogo que dello sejã testigos. Sueyro".

XXV (31R)312

E a qual dita rresposta presẽtada, o dito Áluar Peres, en nome4 do dito Sueyro Gomes, // diso que así a daua e presentaua ante o dito bachiller, e pedja e rrequiría a mjn, dito notario, / que da dita carta e pedimẽto feyto porlo dito bachiller, e da dita rresposta le dese dello hũu / público jnstromẽto para garda [do]313 dito Sueyro Gomes e de como4 o presentaua e desía e / pedja testimoyo e testimoyos e o dito bachiller diso que o oýa e que leuaría a dita rresp[os]t[a]6 / ao dito señor; estando presentes por testigos: Gomes Gonçalues d'Aaro e Afonso d'Esteyro, clérigo, e Ferr[nando]6 / Gonçalues, criado do juís de Muro, e Áluaro d'Ourẽse, criado do dito bachiller. E eu, / o dito Gonçaluo Garçía d'Espõorís, escriuano de noso señor el rrey e seu notario público ẽna súa / corte e en tódoslos seus rregnos e señoríos, a esto que dito he en hũu cõ os / ditos testigos presente foy e escriuj en [e]stas314 seys follas de papel de quarto de pligo e / mais esta en que vay mjña firma acustumada, e as quaes vã cosjdas po[r]6 / medjo cõ filo brãco, e por ende, aquí meu nome4 e signo4 poño en testi[moyo]6 / de verdade que tal he. Gonçaluo Garçía, notario. //

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
6. O papel está rompido.
175. Falta a preposición.
297. A última sílaba está entreliñada.
298. Despois está riscado en maneyra que fesesẽ fee.
299. Despois está riscado logo.
300. Está escrito enscpto con sinal de abreviación.
301. De dereyto está entreliñado.
302. Despois está riscado testigos que forõ presentes.
303. Escribiu do naçemẽto, corrixiu a primeira palabra e riscou a segunda.
304. Despois está riscado jurdiçón.
305. Escribiu nẽ e corrixiu por riba.
306. Escribiu dous e corrixiu por riba poñendo outro s sobre o u.
307. Escribiu mandamos e riscou a primeira sílaba.
308. Despois está riscado de Soutomayor, / vasalo del rrey, noso señor.
309. Hai unha mancha de tinta que impide le-lo comezo da palabra.
310. Está escrito senujdũbre.
311. Despois está riscado señor.
312. O número XXV repítese logo no folio aquí cosido e que inclúe un traslado.
313. Está escrito dito no canto de do.
314. Está escrito enstas.