GMH/ÍNDICE A-Z

292

s/d

Lopo de Mugares, escudeiro, doa a Tereixa Díaz a renda de 3 mrs. sobre unha horta sita na Rúa do Pumar. (fols. 92v-93)


Carta de Tereija Dias.

Sabean quantos esta carta de doaçon viren como eu, Lopo de Mugares escudeiro, dou en pura doaçon legitima e verdadeira para por senpre, segundo que doaçon mellor pode e deve seer dada, a vos Tereija Dias, moller que fostes de Roy Garçia, a qual dita doaçon vos dou por moytas boas obras e graças e ajudas que de vos (fol. 92v)
ajo reçebidas et a qual dita doaçon vos dou e faço de todo o dereito e senorio e posison e propiadade e voz e auçon de tres mrs. que eu ajo e teño porla orta que foy de Roy Manoy, que ora ten Roy Sobriño et sua moller Maria Gonçalves, a qual orta et exido esta enna Rua do Pumar e vay topar ennas casas que foron do dito Rodrigo Garçia. Faço vos doaçon dos ditos mrs. tres mrs. e de todo o dereito e senorio etç. enno mellor modo e maneira etç. e logo todo jur, dereito etç. e por esta presente carta etç. e por esta presente carta etç. e renunçio etç. et qual quer da miña parte. Penna dosentos mrs. etç. Carta de doaçon forte e firme etç. Tests. Rodrigo de Pyneiros et Ares Fernandes e Joan de Cusanca alfayates.