GMH/ÍNDICE A-Z

F-E3
1496, decembro, 1
Andrés López de Lara, clérigo (reitor) de Santo Estevo de Allariz e arcipreste no deádego de Ourense, outorga poder a Bernaldino de Miranda e Francisco de Lerma, veciños de Burgos, para demandar os bens mobles e raíces que se lle deben da herdanza dos seus pais en Nebas Rubias (diocese de Burgos) e en Lara así como
o diñeiro correspondente aos beneficios de San Miguel de Fontariego (diocese de Segovia) e de Tordobieles (Burgos). (fol. 4-4v)

Dado en forma. Poder de Andres Lopes de Lara.

Et al primeiro dia del mes de dezenbro de noventa e seys annos, Andres Lopes de Lara clerigo de Santo Estevo de la villa de Allariz e arçipreste enel deanadego de Ourense, dio poder a Vernaldino de Miranda, vezino de Burgos presente,
e a Françisco de Lerma absente, eso mismo vezino de Burgos, a eles e a cada un deles yn solidum con poder de sustituyr, para que por el et en su nonbre podese pedir e aver e cobrar e demandar todos los bienes muebeles e rayzes et semoventes a el devidos e perteesçentes por herençia de seus padre et madre Gonçalvo Lopes et Catalina Lopes en la villa de Nebas Rubias de la dioçese de Burgos e en Lara e en sus terminos, e demandar conta dellos e resçebyr- (fol. 4)
los et tenerlos en seu nome e para resçebyr todos los mrs. e debdas que lle deven quales quer personas eclesyasticas e seglares, e ansy para demandar e resçebyr todos los mrs. que lle deven de las pensyones e arrendamientos de los anos pasados fasta oje de las pensyones de los benefiçios de San Migell de Fontariego de la dioçese de Segovya e del benefiçio de Tordobieles de la dioçese de Burgos y dar cartas de pago e ynjuyziar, obligou seus beens etç. e los relevou etç., lle outorgou poder bastante etç. Tests. Joan de Prado escudeiro e Gonçalvo do Souto mercader e Rodrigo de Meyjon Frio e Gonçalvo Gil escrivanos criados de min notario.