GMH/ÍNDICE A-Z

052
1457

XIIJ (19R)

Julljo

-52-

En Leýño, tres días de julljo de LVIJ anos4. Como4 eu Pedro de Teayo, fillo / de Gonçaluo de Teayo, morador ẽna Cruña, vendo a vós, Pero de Ben, e a Tareyia Oanes, vosa moller, / moradores en Barral de Beejo, que he ẽna freigresja de Sã Gião de Leýño, e / a vosas boses; cõbén a saber: os tres çelemjs de pã que eu ey ẽno casal / de Afonso Grande de Pegigeyro, que o dito Afonso Grande ouvo e lle fincou por bos de seu aboo4, Afonso Beturro, os quaes ditos tres çelemjs de pã a mj perteesçen / por bos de meu padre, Gonçaluo de Teayo, e de mjña aboa4, Mariña Brãca, / os quaes sõ porla medida que a mj soýã de pagar por preço e cõtía / de çent4  morauidís vellos, que por vós e en voso nome4 me dou e pagou en / Rriãjo Jon Seco en hũa dobra d'ouro crusada, de que me outorgo por / ben pago, e en rrasõ da paga rrenũçio las leys que falã dela, et çétera; / e oblígome4 cõ todos meus bees de voslos faser çertos e desẽbar/gados en todo tenpo, so pena4 do dobro da dita cõtía, e desde agora / me parto e quito de jur, teẽça e posesiõ e señorío que eu ey aos / ditos IIJ çelemjs de pã, e poño e apodero ẽno jur e posesiõ e señorío / deles a vós, o dito Pero de Ben, e a vosa moller, Tareyia Oanes, e a vosas boses / e herdeiros que sejã vosos deste153 dja en adeante, para vender, trocar, / enpenar, cõcãbiar e faser deles e en eles o que vós quiserdes e por bẽ / touerdes, como4 de vosa cousa propia, libre e desẽbargada; do qual / outorgo carta firme qual paresçer signada4 do presente escriuano, cõ poder / a las justiçias e rrenũçiaçõ de todas leys, et çétera. Testigos: Pay Rromeu / de Vialo e Ares de Leys e Lopo4 de Goyaas, escudeyros de Sueyro Gomes.

Quedou XVIIJº morauidís / vellos para / domingo154.

_______

4. Leva un trazo sobre a palabra.
153. Despois hai unha mancha de tinta que non parece ocultar ningunha letra.
154. Máis abaixo, tamén na marxe, está riscado cõta / XX brãcas.