GMH/ÍNDICE A-Z

181

1462, maio, 6. Vilamaior-Mondoñedo.
O procurador do Cabido presentou ante o provisor, a través do bispo don Fradique de Guzmán, a escritura de alugamento dos dous tercios de Bares, de 1452, que se transcribe, e pediu a súa execución a fin de que os arrendatarios pagasen as rendas do último ano. Estes non se someteron á sentencia do provisor e formularon verbalmente a súa apelación.
A, papel. caderno de 14 follas útiles –4 en branco– de 220 x 147 mm. Letra procesual incipiente.

En la çibdat de Villamayor a çinco / dias del mes de mayo anno / del nascimiento de nuestro Salua/dor Jesucristo de mill et / quatroçientos et sesenta et dos / annos a la abdiençia de la / Terçia del dicho dia ante el / honrrado et discreto varon Gon/çalo Martines de Alcala canonigo / de Mondonnedo et arçipreste de Cuellar / prouisor et vicario general en lo / espiritual e tenporal de la / dicha iglesia et obispado de Mondo/nnedo por el muy reuerendo in / Christo padre et senor don Fadrique / de Guzman por la graçia de Dios et / de la santa Iglesia de Roma obispo de dicha / iglesia et obispado et en presençia / de mi Ferrnand Filipe escriuano del / dicho sennor Rey et su notario / publico en la su corte et en / todos los sus regnos et / senorios et notario de la dicha / abdiençia et consistorio por / el dicho senor obispo et de los / testigos de yuso escriptos paresçieron / presentes a juysio de la vna / parte actor demandante Vasco / Gomes das Xeixas en nonbre / et commo procurador de los senores / dean personas et cabildo de la / dicha iglesia de Mondonedo et de la / otra parte reo et defendiente Juan Dourado canoigo del monesterio / de San Martinno de Mondonnedo asy / commo procurador sufiçiente / que por ante mi es de Aluaro / Pillado prior et de Gomes Dorado canoygo del dicho moneste/rio. Et luego el dicho Vasco / Gomes presento et fiso leer ante el / dicho sennor prouisor et por mi / el dicho escriuano vn instrumento /publico de arrendamiento et / obligaçion signado de notario / publico segund que por el / paresçia el tenor del qual / es este que se sigue: /
Anno do nasçemento de noso sennoor / Jesucristo de mill et quatroçentos / et çinquenta et quatro annos sabado / sete dias do mes de setenbro / enna çibdat de Vilamayor / estando enno paaço dos Caualleiros / sito enna caustra da iglesia / cathedral da dita çibdad a/juntados hos sennores Aluaro / Gomes d-Escalona bachiller en / Decretos chantre en las iglesias / de Mondonnedo et Ourense et Ruy / Rodrigues de Soutelo arçediano de Trasan/cos et Lopo Lopes de Texeiyro arçediano / de Asumara et Juan Enrriques / maestrescola de Lugo et Pedro / de Horosco et Afonso Gonçales / et Gonçalo Peres et Ruy Gon/çales et Gonçalo Yanes et / Pedro Martines et Juan Danca et Martin / Vasques et Vasco das Xeyxas / personas et canonigos da dita / iglesia deron en renda et a/rrendaron os seus dous terços / sen cura de toda ha iglesia / de santa Maria de Vares et / fruitos et rendas deles segun / que son anexos aa mesa / do cabildo de Mondonedo por / lo sennor don Afonso Segu/ra obispo de Mondonedo por / vertud de vna bulla a/postolica de vnion de quatro/çientas libras outorgada a/a mesa capitular de Mondonedo / a Gomes Dourado canonigo de / San Martino de Mondonedo / que esta presente por sua vida / del et por presçio et contia / de mill et seteçentos mor. / duas blancas vellas ho mor. / ou tres nouas ou outra moeda / corrente vsual que tanto valla / hos quaes ditos mill et sete/çentos mor. ho dito Gomes / Dourado canonigo ha de dar / et pagar de cada vn anno / ao dito cabildo et seu mordomo / en pas et en saluo sen / desconto alguno en esta çibdat / de Vilamayor forros et quitos / a dous plasos de cada anno / ha meatade por dia de na/uidade primeira que viene da feita / desta carta de arrendamento et / ha outra meatade a dia de pas/cua de Resurreçion seguinte que / sera enno anno de mill et / quatroçentos et çinquenta et çinco annos annos / et asy endiante dos outros annos / venideros ha qual renda lle / deron ao dito Gomes Dourado des/de dia de san Juan / Bautista que paso enno / mes de junio deste anno pre/sente de mill et quatroçentos / et çinquenta et quatro annos por sua vida. Et ha de / pagar mays ho dito Gomes / Dourado todos los carregos / et tributos rey et Roma sennor / et padrones que ho dito bene/fiçio duas terças sen cura de / santa Maria de Vares deuer / en qualquer maneira durante ho / tenpo do dito arrendamento. Para / o qual arrendamento resçebir ho / dito Gomes Dourado et se obli/gar a elo et a seus beens lle / deu poder liçençia et actoridade / Aluaro Pillado prior do dito / monesterio de San Martino que / estaua presente et lo resçebeu / asy o dito Gomes Dourado / canonigo et obligo a sy et / a seus beens mobles et ray/ses eclesiasticos avidos et / por aver de dar et pagar ao dito / cabildo et seu moordomo a hos / ditos plasos de cada anno en esta / dita çibdade et postos en pas / et en saluo a sua custa hos / ditos mill et seteçentos mor. / et mays hos ditos tributos / et cargos por sua vida. Para / ho qual millor teer et con/plir et gardar et pagar / deu logo consigo por fiado/res et deuedores et prinçipales / pagadores de mancomun et / cada vn por lo todo ao / dito Aluaro Pillado prior / et a Ferrnand Dourado canonigo / do dito monesterio rector / et comendatario de ho / terço con cura da dita iglesia / de santa Maria de Vares / presentes et outorgantes a / dita fiadoria ao qual dito / Ferrnan Dourado canonigo rector / susodito ho dito prior deu / licençia et actoridade para / ha tal obligaçon et fiadoria / faser et outorgar segundo que o / feso et renunçiaron hos ditos fiadores et cada hun deles todo / dereyto preuillegio ymunidade / exçeçion que en fauor seu fose / et o dereyto da autentica presente / tamen utroque o qual dito Gomes Dou/rado obligo a sy et a seus beens / de releuar aos ditos seus fiadores / indepne a pas et a saluo. A qual / dita renda ho dito cabildo / arrendo ao dito Gomes Doura/do con coindiçion que se falles/çer el meesmo primeiro que o dito / seu fiador Ferrnand Doura/do cononigo que fique ha dita / renda enno dito Ferrnan / Dourado por sua vida / para que a leue rendada por / ho dito cabildo et le pague / ho preçio et qontia susodita / et aos plasos de suso con/tiudos et que do dia que / fallesçer ho dito Gomes / Dourado que fique obligado / ho dito Ferrnand Dourado de / dar fasta viynte dias outro / fiador ao dito cabildo et seu / moordomo por la dita ren/da et non ho dando que seja / ha dita renda espirada et / fique libre ao dito cabildo / para disponer dela. Et mays / se fallesçer ho dito Ferrnand / Dourado fiador ante que ho / dito Gomes Dourado arrendador / que ha renda seja en sy nin/guna et espirada et que sen / enbargo do dito Gommes Dourado / nen do dito rendo ho dito / cabildo ha posa arrendar / et faser dela ho que queser /. As quaes condiçiones et cada vna / delas hos ditos Gomes Dourado / et Ferrnand Dourado et cada hun deles consentiron et outorgaron asy / que sejan valedeiras et firmes / para ho qual ho dito Ferrnand / Dourado feso juramento solep/ne aos santos Euangeos en / hun libro misal que toco con / suas manos de conplir ho / susodito et de nunca por / sy nen por outro publice / uel oculte directe nen yn/directe ocupar nen perturbar hos ditos dous terços de / santa Maria de Vares de que / o dito cabildo era justo / poseedor nen frutos / nen rendas nin cousa deles / nin diser nen se chamar que os / leua saluo por renda a el / feita deles por ho dito cabildo / cujos son perpetuamente huni/dos et por sentençia que contra / el deu ho sennor obispo don / Afonso Segura enna qual / el diso que consentiria et consenteu / et renunçiaria et reneunçio qual/quer apelaçion que sobre elo fisera / et yntimara et ha daua / et deu por ninguna ho dito / Ferrnand Dourado et eso mesmo / que renunçiaua et renunçio qual/quer dereyto o anexaçion apostolica / et hordenaria que dos ditos / dous terços sen cura lle fosen / feita ao dito terço da dita sua / cura et rectoria de que era co/mendatario et rector o qual / todo asy juro et prome/teu conplir et gardar. Et eso mesmo hos ditos sennores per/sonas coengos et benefiçiados fiseron juramento aos santos / Euangeos enno dito libro que / tocaron de suas maos de / gardar ho dito arrendamento / et condiçiones del aos ditos Gomes Dourado et Ferrnand / Dourado canonigos et a cada / vn deles durante ho dito / tenpo et de lles non quitar / ha dita renda a eles / asy feita por menos nin / por mays presçio que outro hou / otros por ella quesese dar nin / prometer nin lles la reuocar nen / quitar pagandola eles segundo / dito he et conplindo has / ditas condiçiones. Et asy lo / outorgaron todo aos ditos Gomes / Dourado et Ferrnand Dourado et / eles et cada hun deles asy ho / houtorgaron da sua parte et / mays ho dito cabildo deu por / quito ao dito Ferrnand Dourado / todas has rendas et cousasque / leuo dos ditos dous terços sen / cura des que vacaron por muerte de / Vasco Fernandes canonigo de Orense clerigo / benefiçiado et poseedor que fue / deles fasta ho dito dia de / san Juan Bautista que se co/menço esta dita renda ho / qual ho dito Ferrnand Dourado / diso que resçibia en en merçed et / graçia do dito cabildo / do qual has ditas partes otorgaron / dous contractos feitos enna for/ma susodicta vn para ho / dito cabildo et outro para hos / ditos Gomes Dourado et Ferrnand / Dourado et para cada vn deles / por min notario et testigos juso / escriptos. Que foy feito et otorgado / anno dia mes et logar suso/ditos. Testigos que eran pre/sentes hos ditos sennores / et cabildo et prior et Ares Ferr/nandes et Afonso Rodrigues raçioneros / da dita iglesia. Et eu Pedro / de Horosco canonigo de Mondo/nedo notario publico por la / actoridad apostolica a todo esto / que dito he con hos ditos testigos / presente foy et este dito contra/cto por outro en minna presençia / fis escriuir et a rogo et pedimento / do dito cabildo puje aqui meu / signo acostumado que tal he / en testimonio de verdade rogado et / requerido. Non enpezcan duas / rasuras onde dis en anbas / cada vna en seu renglon / Ferrnand Ferrnand que asy / ha de diser ho qual aprouo.
Et presentado et leydo el dicho / contracto luego el dicho Vasco das / Xeyxas en el dicho nonbre dixo / que pedia et pedio al dicho sennor / prouisor et vicario que constrengese / conpeliese et apremiase por / su definitiua sentençia a los / dichos prior et Gomes Dourado / en el contenidos en persona del dicho / Juan Dourado su procurador a que le / diese et pagase realmente et / con efecto los dichos mill et seteçi/entos mor. de las pagas de na/uidad et pascua florida vlti/mas pasadas et cunplise el / dicho contracto segund que se en el / contenia condepnandolo en las / custas. El el dicho sennor prouisor / feso pregunta al dicho Juan / Dourado que desia el qual / dixo que pedia traslado del dicho / dicho (sic) contracto et de lo que desia el / dicho Vasco das Xeyxas et /termino para alegar et desir / el derecho de las dichas sus partes / et suyo en su nonbre. Et el / dicho Vasco da Xeyxas dixo que / non le ponia otra demanda / saluo aquel contracto et juramento / que en el se contenia et que se/gund el dicho juramento el nin / las dichas sus partes non podian / alegar cosa alguna en contrario del / dicho contracto et si contra el / fuesen que serian ynfames et / fechos(?) perjuros. Et el dicho sennor / prouisor et vicario diso que por / el visto el dicho contracto seer / justo et traer consigo aparejada / esecuçion et el juramento en el / contenido fecho por los dichos reos / segund se contenia en el dicho / contracto et asy mesmo visto / el pedimento fecho por el / dicho Vasco Gomes que mandaua / et mando a los dichos Aluaro / Pillado prior et Gomes Dourado / canonigo en persona del dicho Juan / Dourado su procurador en vertud / de santa obedençia et so pena d-es/comunion amoestandolles para / elo primo secundo terçio asy / que doje dia da data desta / sua sentençia fasta noue dias / primeros seguintes los quales les / daua et asignaua por tres / moniçiones dandolles los tres / dias primeros por primero termino / et los otros tres dias segun/dos por segundo termino et los / otros tres dias vltimos por / terçero plaso et termino perentorio / moniçion canonica que al dicho / termino diesen et pagasen et deen / et paguen realmente et con / efecto a los dichos sennores dean / et cabildo de la dicha iglesia et / al dicho Vasco Gomes das Xey/xas commo su procurador los / dichos mill et seteçientos mor. / de las dichas pagas et terminos / pasados de nauidad et pascua florida vltimas pasadas / con las costas derechas fechas en / esta cavsa por parte de los dichos / senores et cunplan tengan et / guarden de aqui adiante el dicho contracto / en todo et por todo segund / et en la manera que se en el / conten ho dentro del dicho ter/mino de los dichos nueue dias parescan ante el por si o por / su procurador a mostrar pa/ga ho quenta ho otra rason / legitima sy la por sy / han para que lo asy non / deuan faser et conplir et enbar/guen la esecuçion desta dicha / su sentençia et que si el dicho Juan Dourado queria treslado / del dicho contracto que gelo man/daua dar \ sy non que el dicho termino pasado ellos faziendo el contrario trina canonica monicione premisa ponia et promulgaua en ellos sentençia d-excomoyon en estos escriptos et por ellos./ Et luego el dicho / Juan Dourado en el dicho nonbre / dixo que non consentia ante / que apelaua et apello por pa/labra con protestaçion de la / yntimar por escripto. Et el dicho / Vasco Gomes en el dicho nonbre / diso que consentia et que pedia / et pedio a mi el dicho notario / que gelo diese todo por tes/timonio signado para garda / conseruaçion de su derecho et de los / dichos sennores dean et cabildo / sus partes. Lo qual todo fue et paso asy en la dicha çib/dat et en la dicha abdiençia dia mes et anno susodichos. De lo qual fueron testigos presentes / Pedro Martines de Felgueira canonigo en la / dicha iglesia et Diego de Solis / et Pedro Vasques ambos notarios / et outros. Gundisaluus, prouisor (Rúbrica).
Va escrito sobreraydo / en un lugar honde dise sentençia et en outro / lugar honde dise data et vn escrito entre / renglones honde dise dar et en outro lugar en la plana ante desta honde dise “sy non el dicho termino pasado ellos fasiendo el con/trario trina canonica monicione premisa ponia / et promulgaua en ellos sentencia d-excomoyon / en estos escritos et por ellos” non le / enpesca que asy ha de desir.
Yo Ferrnando Filipe escrivano / del dicho sennor et su notario / publico en la su corte et en to/dos los sus regnos et senno/rios et notario de la dicha / audiençia susodicho presente fue en vno con los / dichos testigos a todo lo que / dicho es et a ruego et / pedimiento del dicho Vasco / Gomes lo escriui en estas / quatorse fojas de papel de / quatro de plego con esta en que / vay mi signo et a fin de cada plana va vna rubrica / acostunbrada et por çima seys / rayas de tynta et por ende fis a/qui este mio signo en testimonio / de verdat. ( Signo, debaixo do cal se le: Ferrnando Filipe). (Rúbrica).

(Reverso):
A. nº 25. M. x. n. 70. Arriendo de los dos terçios de Vares que anexo el obispo Segura a la mesa capitular.