GMH/ÍNDICE A-Z

103
1457

-103-

Foro

Este dja. Como eu, Sueyro Gomes, aforo a vós, Garçía Pichaleyro, para / vós e vosa moller, Costança Ares, e vosas boses, para senpre jamays, terr[e]o349 / a donde façades casa, tãto en longo e tãto en ancho4 como4 o meu fu/meyro, que agora está+ máys en cabo, onde mora Jon d'Aboýn, escontra o / nordés; o qual dito terreo vos dou a donde disẽ a Forna, desde lo cabo da / senrra350 escontra351 o lugar que ha de yr de longo desde la rribeyra / para çima en casa e peyrao; o qual vos aforo por dose morauidís vellos en / cada ano4, que me avedes de dar a mjn e a mjñas voses por el dja de / Santiago de junjo de cada hũu ano4 despoys de vosas vjdas, por quanto / vos eu faço graçia e quita do dito foro dos ditos XIJ morauidís por vosas vjdas / e de cada hũu de vós, por rrasõ que352 vós deixastes oje dito dja de toda / a parte de herdade e vjnas que vós, a dita Costança Ares, avjades e vos perteçe, / desd'o dito lugar e porto de Rriãjo fasta as vjnas do Barco e me lo distes / e deixastes para mjn; e en fin de vosos djas, vosas voses hã de dar / a mjn e ás mjñas dito foro dos ditos XIJ morauidís en cada ano4. Oblígome de vos / defender e anparar, et çétera. E eu, o dito Garçía, rreçebo o dito foro para mjn e mjñas / voses e de mjña353 moller, e obligo meus bees e de meus soçesores, et çétera. / Pena4 de mjll morauidís vellos. Cartas firmes en hũu thenor. Testigos: Afonso Martíns, forneyro, e Jon / Cãtelrra e Ferrnand Peres, vicario, et çétera. //

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
649. Está escrito terro.
350. Despois está riscado un p.
351. Despois está riscado o porto.
352. Despois está riscado me.
353. Despois está riscado vos
.