GMH/ÍNDICE A-Z

417
1341, xaneiro, 17. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo afóranlles a Arias Pérez e ao seu fillo a cortiña e a casa de Abuín, coa condición de que lles proporcionen aos cóengos que acudan ao adonay o día de Santa María antes de Nadal o viño e catro soldos.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 33v.

Sabeam quantos esta carta viren commo nos Fernan Aras, dayam, et o cabidoo da iglesia de Lugo, avervamos a vos, Aras Peres da Cruz et a voso fillo Aras Peres, clerigo, por en toda vosa vida d’anbos et dous, a cortina d’Avoy et a casa que vos, Aras Peres da Cruz, en ella feçeste, por la qual cortina et casa as pessoas et coengos que foren en dia de Sancta Maria d’ante Natal, an de aver o vino quando foren a o adonay, segundo se conten no testamento de Vermun Peres. En esta maneira vos la avervamos: conven a saber que avedes a lavrar et parar ben a dita cortina, et manteer a casa feyta en boo estado, et avedes a dar cada anno, por dia de Sancta Maria sobredita, a cada hun coengo et pesoa que esteveren a o adonay, quatro soldos desta moneda del rey don Affonso, que façen quatro dineiros novees tres soldos, por raçon do vino que cada hun delles deve aaver a este dia, et pagardes-nos os ditos quatro soldos a cada huna pessoa et coengo sen condiçon et enbargo nehun a este dia sobredito, commo se conten no testamento do dito Vermun Peres. Et se vos, Aras Peres, ou o dito voso fillo, quiserdes leyxar a dita casa et cortina en toda vosa vida et do dito voso fillo que a leyxedes cada que quiserdes, et leyxedes a dita casa feyta et cortina enno estado en que ora esta a o dito cabidoo. Et a o sobredito cabidoo salvo lle fique pra demandar os outros herdamentos que lle son obligados por lo testamento de Vermun Peres con a dita cortina et casa para les pagaren o dito vino.

Et eu, Aras Peres da Cruz, que estou presente asy reçebo de vos, o dito dayam et cabidoo, o vervo da dita casa et cortina, et obligo min et todos meus bees para vos pagar cada anno os ditos quatro soldos a cada coengo et pessoa, ou de vos leyxar a dita casa et cortina, commo dito he, feyta et en boo estado. Et eu Tareyia Pellaes, muller do dito Aras Peres, outorgo este vervo sobredito que o dito meu marido, Aras Peres, faz con o dito dayam et cabidoo, et prometo et outorgo et obligo meus bees de o guardar en todo et de non viir contra ello. Et por que esto seia çerto nos as ditas partes rogamos a Ruy Fernandes, notario publico de Lugo, que feçese ende esta carta.

Que foy feyta en Lugo XVIIe dias de ianeyro, era de mill et CCCos LXXta et nove annos.

Testemoyas: don Alvar Dias, archidiago de Sarria; don Pero Iacome, iuyz; don Aras Pellaes, thesoreyro; Iohan Fernandes, Fernando Affonso, Vaasco Dias, Affonso Eanes, coengos de Lugo; Affonso Ianeyro, Fernan Eanes, Diego Eanes, Rodrigo Eaes, clerigos do choro de Lugo ts.

Et eu Ruy Fernandes, notario publico de Lugo dado por auctoridade do bispo desse miismo lugar, a esto presente foy et a rogo das partes sobreditas esta carta escrivi en este livro do cabidoo et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade.