GMH/ÍNDICE A-Z

420
1341, agosto, 28. Lugo
Afonso Pérez, clérigo do coro, comprométese a cumprir as súas obrigas como administrador de outubro.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 34v.

Sabeam quantos esta carta viren, commo eu Afonso Peres dito Janeiro, clerigo do choro de Lugo, por raçon da amistraçon do mes d’outubro, que eu tenno arrendada do dayam et do cabidoo da iglesia de Lugo, obligo min et todos meus bees a pagar et conprir esta amiistraçon pagando quatro paes a o coego et dous paes a o raçoeyro segudo o estatuto novo. Et outrosy pagar o vynno segundo o estetuto que sobre esto he feyto ena iglesia de Lugo, et toda-llas outras cousas que eu aio de pagar po-lla renda desta amistraçon, segundo ha eu tenno arrendada por hun stromento feyto por Iacome Eanes, notario de Lugo. Et para esto asy conprir vos dou por fiadores a don Pedro Iacome, iuyz de Lugo, et Vaasco Rodrigues, coego de Lugo, estes fiadores presentes et outorgante a esta fiaduria. Et logo o dayam et os homees boos do cabidoo que y seyan presentes asy reçeberon estes fiadores en commo dito he. Outrosy eu, o dito Affonso Peres, obligo a vos o iuys et a Vaasco Rodrigues sobreditos to-llos bees da minna iglesia de Maaree et os outros bees, que eu aio, et espeçialmente esta dita amistraçon que eu tenno do dito cabidoo para vos quitar desta fiadoria en que vos entrastes a o dito cabidoo por min. Et de commo esto pasou as partes sobreditas rogaron a min Fernando Peres, publico notario de Lugo, que feçese ende este publico estrumento.

Que foy feyto eno choro da iglesia cathedral de Sancta Maria de Lugo XXVIIIº dias d’agosto, era de mill et CCC LXX IXª annos.

Testemoyas: don Fernando Aras, dayam; don Alvar Dias, archidiago de Sarea; Iohan Fernandes, Iohan Dias, coengos de Lugo; Gomes Pellaes, Gomes Peres de San Fiis de Muya; Ruy Peres, porteiro; Francisco Eanes, Iohan de Lovea, capellaes do choro ts., et outros.

Et eu Fernan Peres, sobredito publico notario jurado da çiudade de Lugo dado pello bispo dese lugar, a esto en commo sobredito he chamado et rogado presente foy con as ditas testemoyas et por [rogo das] partes este strumento scrivi et puge y meu nome et meu signal.