GMH/ÍNDICE A-Z

45
1306, abril, 12. Lugo
Arias Pérez véndelle ao cóengo Fernando Arias o casal de Lama, en San Salvador de Vileiriz, o padroado que aquí lle corresponde e as súas propiedades en San Xoán de Pena, por 2750 marabedís.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 36r, traslado ao Libro do Cabido polo notario Fernando Pérez.

Eno nome de Deus amen. Eu Arias Peres de Paramo de boo corazon, vendo a vos Fernando Areas, coengo de Lugo, o meu o meu (sic) casal de Lama, que he sub signo de San Salvador de Villaeyriç con todas suas pertenenças et dereyturas, a monte et a fonte. Outrosi vos vendo todo o dereyto do padroadigo que eu aio na eglesia sobredtia de Villaeyriç que he a meatade da eglesia sobredita.

Outrosi vos vendo todo quanto herdamento aio en Sayoane de Pena no casal de Saa, sub signo de Sayoane sobredito, con suas pertenenças et dereyturas, a monte et a fonte, o qual casal foy de don Fernando Peres de Paramo meu avoo; et reçebo de vos en prezo por esto dous mill et seteçentos et çiquoenta moravedis en dineiros novees que el rey don Fernando mandou fazer, a XI dineiros minos terça d'un por cada moravedi, os quaes moravedis por min peytastes a don Fernando Ruys amo do inffante don Fillipe, endeantado mayor por el rey en Galiza quando me teveron cercado na torre de Servyae. Et se por ventura estes herdamentos et este padroadigo mays valle ca estes moravedis sobreditos douvollo en doazon d'entre vivos por entrega dos dapnos et custas et maos tratos que por esta raçon reçebestes, et metovos logo estes herdamentos et padroadigos en iur et en mao et en vosa posison todo meu senorio et poderio removudos des oge mays avedeos senpre en pas vos et vosa voz pus vos.

Feyta a carta XII dias d'abril. Era de mill et CCC XLIIIIº annos, en tempo del rey don Fernando, bispo en Lugo don Rodrigo.

Et eu sobredito vendedor esta carta outorgo et confirmo.

Os que presentes foron: Affonso Martines cavalleyro, Iohan Arez escudeyro, morador en Alvares; Martin Peres clerigo, fillo de Pedro Miguelles que foy de Castro Verde [...] Fernando [...] Martin Peres mercador de Lugo.

Et eu Pedro Iacome publico notario de Lugo presente foy et notey et escrivi esta carta et puge y meu signal.

Eu Fernando Peres, publico notario da çibdade de Lugo, dado pel-la autoridade do bispo dese lugar, vi et lii huna carta signada con signal de Pedro Iacome notario sobredito a qual era scrita enno thenor que sobredito he et a pidimento do cabidoo de Lugo trasladey de vervo a vervo, et en este traslado puge meu nome et meu signal.

Testemoyas: don Alvar Dias arçidiago de Sarrea, o juys don Pedro [...] o tesoreyro Aras Pellaes, Iohan Ferrnandes de Valdayo, coego, et Iohan Fernandes, raçoeyro de Lugo, ts.