GMH/ÍNDICE A-Z

9

1416, setembro, 5.
O Concello ordena que se pague a Juan Pérez, alfaiate, veciño da cidade, 1.200 maravedís, que o Concello lle debía ó Adiantado de Galicia polo xantar do Rei do dito ano e que o citado Juan Pérez recadaría en nome de Nuno González de Vilariño, escudeiro do adiantado.
Seguen a carta do Adiantado García Sarmiento de data 1 de xullo, e o recibo de Nuño González.

Çinquo dias do mes de setenbre. Sabean todos que seendo o conçello, justiças jurados et homes bõos da çidade de Santiago juntado por crida de anafil segundo que han de costume enno sobrado da notaria de Rui Martines, notario da dita çidade, presentes ende Martin Serpe et Vaasco Fernandes Troquo, justiças, et Maartin Galos et Alvaro Afonso Juliate, jurados enna dita çidade et Johan Bugeirete et Pero Leal, vesiños da dita çidade et en presença de min Fernan Yanes, notario publico de noso señor el rey enna sua corte et en todos los seus regnos et escusador por Roy Martines, notario publico da çidade de Santiago jurado et das testemoyas adeante escriptas; enton o dito conçello justiças e homes bõos jurados, mandaron a Gil Peres e a Bernald Yanes do Camiño, procuradores do dito conçello, que presentes estavan, que desen et pagasen a Juan Peres alfayate, vesiño da dita çidade mill et dozentos moravedis contando branca en çinco dineiros que o dito conçello devia a o endeantado de Galiza do jantar de noso señor el rey deste dito anno, os quaes moravedis, o dito Johan Peres avia de recabdar en nome de Nuno Gonçalves de Vilarino, escudeiro do dito endeantado a o qual o dito endeantado librara os ditos moravedis enno dito conçello sua carta de recudimento, firmada de seu nome. Et que pagasen os ditos moravedis en esta maneira: o dito Bernald Eanes os seisçentos moravedis, et o dito Gil Peres os outros seisçentos moravedis et que acadasen o poder que o dito Juan Peres avia do dito Nuno Gonçalves para reçeber os ditos moravedis et sua carta de pago et o traslado da dita carta de recodimento do dito endeantado et con elo lle seerian reçebidos en conta os ditos mill et dosentos moravedis, branqua en çinquo dineiros. Testemoyas: Ruy Nunes et Fernan Rodriges de Soneira et Juan Serpe et Juan de Vilazide et Gonçalvo Eanes de Covas o moço, et Juan Duran mercadores vesiños da dita çidade et Domingo Longo et Fernan Vieytes, serventes do dito conçello.
Conçello, alcalles et onbres buenos de la çidade de Santiago. Yo el adelantado de Gallizia vos enbio mucho saludar como a aquellos para quien queria que Dios diese mucha honrra e bonaventurança. Bien sabedes como este anno de mill et quatroçientos et diez et seis annos me devedes et avedes de dar seisçientos maravedis de moneda vieja contando quatro brancas por moravedi de la jantar del rey (...) en ellos mill et dosientos maravedis de moneda branca porque vos digo que recudades et avedes de recodir con los dichos mill et dosientos moravedis de la dicha moeda blanca a Nuño Gonçalves Villariño, mi escudero, por quanto los ha de aver para en cuenta de su terra que de mi tiene et recodylde con ellos este dicho anno et de aqui adelante en cada un anno por quanto (...) fuer et tomad del dicho Nuño Gonçalves su carta de pago o del que lo ovier de recabdar (...) que con ella et con esta mi carta o con su traslado della signado de scripvano publico en cada uno de los dichos annos vos seeran reçebidos en cuenta los dichos mill et doçientos moravedis que le assi dieredes enmentre mi voluntad fuer. Et para la dicha rason le doy mi poder conplido//
(Fol. 4 vº)
para que vos faga et pueda fazer todas las prendas et premias et requerimentos et todas las otras cosas que vos yo poderia fazer presente seyendo. Fecha miercoles primero dia de julio anno de mill et quatroçientos et diez et seis annos. Garçia Sarmiento.
Concertada por lo original scripto en papel et firmado do dito endeantado et segundo por el paraesçia a o qual deron autoridade Martin Serpe et Vaasco Troquo justiças enna dita çidade a pedimento de Juan Peres alfayate vesiño da dita çidade que presentou por nome de Nuno Gonçalves. Testemoyas, os sobreditos.
Predito. Sabean todos que eu Juan Peres alfayate, vesino et morador enna çidade de Santiago, en nome de Nuño Gonçalves de Vilariño, escudeiro de Garçia Fernandes Xarmento, endeantado de Galisa, do qual ey poder para esto adeante contiudo por carta de poder escripta en papel et firmada de seu nome et firmada do nome et signal de Juan deSanta Maria, notario publico del rey, da qual seu thenor he este que se sige:
 Conçello et alcalles et homes bõos de çidade de Santiago, en Nuño Golçalves de Vilariño me envio moyto encomendar en vosa graça como aqueles a quen faria todas las cousas que a vosas honrras conpriesen. Sabede que meu señor o endeantado de Galisa me livrou em vos outros en ese conçello o jantaar del rey que son mill et dusentos pares de branquas este anno da era de mill et quatroçentos et des et seis annos et dende endeante en cada hũu anno en quanto sua merçede for segundo mais conpridamente veeredes por sua carta et livramento que me en vos feso aquel vos e la envio con Juan Peres alfayate, vesino et morador en esta dita çidade et vos tomade o treslado do dito meu livramento et dade a o dito Johan Peres o original para que mo torne et con o dito treslado do dito livramento et con esta mina (sic) carta pagando vos os ditos mill et dusentos pares de branquas a o dito Juan Peres voso vesiño et tornade del coñosçemento como llos pagastes eu me outorgo deles por ben pago para o qual sobre la dita rason dou poder conprido a o dito Juan Peres que vos posa faser et faça en meu nome todos los requerimientos et protestacões que vos eu mesmo en este caso faria seendo a elo presente: et porque esto he çerto escripvi aqui meu nome et por mayor abastança rogey a o notario de juso scripto que a signase de seu signo Feita en Çea, triinta dias de agosto anno de noso Salvador Jhesu Christo de mill et quatroçentos et des et seis annos. Testemoyas que foron presentes: Gonçalvo d’Ariin et Vaasco de Moreda et Golçalvo de Pereda moradores enna aldea de Çea et Lourenço de Senorin et outros. Nuño Gonçalves. Eu Johan de Santa Maria, notario publico por noso señor el rey ennas terras de Chãao de Castella enno Bubal et Bolo de Senda en todo o regno de Galisa a esto que dito he presente fui con as ditas testemoyas en miña presença o fiz escripvir et aqui meu nome et signal fis en testemoyo de verdade que tal he Juan de Santa Maria, notario. Et eu o dito Juan Peres por vertude do dito poder a min dado por lo dito Nuño Gonçalves para o que sobredito he, outorgo et conosco por esta presente carta que reçeby de vos Bernald Yanes do Camiño et Gil Peres, procuradores que sodees do dito conçello da dita çidade, os ditos mill et dosentos moravedis, contando branca en çinco dineiros de vos os ditos Bernald Yanes os seisçentos moravedis et de vos o dito Gil Peres os outros seisçentos moravedis et de vos o dito Gil Peres os outros seisçentos moravedis da dita moeda branca en çinquo dineiros, et os quaes mill et dosentos moravedis da dita moeda me pagastes en nome do dito conçello et eu de vos reçeby en nome do dito Nuno Gonçalves et pasaron de voso poder a o meu en dineiros contados renunçio a toda exepçon que non diga ende o contrario et a a ley do aver non dado et pagado et contado visto et reçebido en presença do notario et testemoyas et a a ley que diz que a dita exepçon se pode opoer en termino de hũu anno, dous annos.//
(Fol. 5)
Et os quaes moravedis son do jantar de noso señor el rey que ha en cada hũu anno enna dita çidade os quaes o endeantado de Galisa ten do dito señor rey o qual endeantado livrou os ditos maravedis enno dito conçello a o dito Nuno Gonçalves por carta de recodimento por manda do seu nome. Et os quaes moravedis son do jantar deste anno da feita desta carta et en nome do dito Nuno Gonçalves por vertude do dito poder dou por quito et livre para todo senpre a o dito conçello et a vos os ditos seus procuradores en nome del dos ditos mill et dusentos maravedis, branca en çinco dineiros que eu de vos ey reçebido en nome do dito Nuno Gonçalves et para el. Et porque he çerto outorgey ende esta carta de pago por ante o notario et escusador et testemoyas adeante escriptas que foy feita et outorgada enna dita çidade anno, dia et mes sobreditos. Testemoyas que foron presentes: Roy Nunes et Fernan Rodriges de Soneira et Juan Serpe et Juan de Vilazide et Gonçalvo Yanes de Covvas, o moço, et Juan Duran, mercadores, vesiños da dita çidade et Domingo Longo et Fernan Bieytes, serventes do dito conçello.
D’aqui a uso por lo notario.