GMH/ÍNDICE A-Z

670
1231/07/03.

Don Xoán Eáns Mariño fai unha emenda no testamento de Pedro Romeu a causa dos pactos que con el subscribira o mosteiro de Toxos Outos. Segundo este, don Pedro Romeu debía deixarlle cando morrese ó mosteiro a herdade que del tiña por pacto en Outeiro Donego, na freguesía de Sta. María de Asados, a cal xa tivera do mosteiro a súa nai, dona Maior Díaz. Así mesmo, don Pedro tiña por outro pacto co mosteiro herdades deste nas vilas de Arxellas e Camboño, en S. Xoán de Camboño, as cales lle debía igualmente devolver ó cenobio ó morrer xunto coa herdade que tivese en Calo, en Sta. María de Nebra. Don Xoán Eáns Mariño cambia, pois, o testamento para que se cumpran os pactos anteditos, anulando expresamente a cláusula testamentaria na que don Pedro lle deixaba a herdade de Outeiro Donego á súa irmá dona María Fernández.

B.- Tombo, f. 170r.

Correctio quam domnus Johannes Marinus fecit in scripto testamento.

Ego domnus Johannes Iohannis Marinus, per potestatem quam mihi dedit Petrus Romeu in suo testamento quod ego potuissem corrigere suum testamentum si u\i/dissem pro bono quod erat in eo aliquid corrigendi, inueni quod ipse Petrus Romeu mandauerat quasdam hereditates germane sue domne Marie Fernandi in Octeyro Donego et in filigresia Sancte Marie de Assados, quas hereditates domnus Pelagius Romeu per testamentum mandauerat monasterio Sancti Justi et que hereditates domna Maior Didaci, mater Petri Romeu, et pater suus domnus Fernandus Fernandi de Minortis per placitum tenuerunt de monasterio in uita sua tali condicione quod post mortem domne Maioris Didaci predicte hereditates libere et quiete remanerent monasterio cum quanto ipsi ibi haberent et ganarent et proficerent, et quas hereditates post mortem matris sue domnus Petrus Romeu de ipso monasterio tenuit tali condicione quod post mortem suam libere et quiete remanerent predicto monasterio cum quanta hereditate ipse haberet et gaanaret et cum quanto ibi proficeret; vnde ego domnus Johannes Iohannis Marinus, uisis illis scriptis, per potestatem quam ego habeo corrigendi testamentum domni Petri Romeu, corrigo et mando quod ille hereditates de Octeyro Donego et de Assados sint de monasterio Sancti Iusti libere et quiete sicut in suis placitis continetur. Item inueni quod domnus Petrus Romeu tenuerat unum casale de hereditate in Cambonio et alium in Argelos in uita sua de monasterio Sancti Justi per talen condicionem quod ipse post mortem suam daret monasterio Sancti Iusti pro predictis hereditatibus quas ei dederant ad tenendum quantam hereditatem ipse haberet in Callo, que villa est in filigresia Sancte Marie de Neuar; vnde ego domnus Johannes Marinus, corrigendo testamentum predicti Petri Romeu, mando quod monasterium Sancti Iusti habeat quantam hereditatem domnus Petrus Romeu in Calo habebat. Et omnes iste correctiones facio pro saluamento anime ipsius domni Petri Romeu.

Ego Petrus Iohannis, notarius juratus de Barchala, per mandato domno Johanne Iohannis Marino feci scribere per infrascriptum Simonem Petri hanc correctionem.

Presentibus: Petrus Melendi Dimees et Johannes Petri de Lueru et Petrus Sauarigo, milites; et Johannes Petri et Pelagio Petri, clericos Sancti Johannis de Barcala; et Johannes Martini de Broonio; Roderico Pelaiz de Meiro.

In supradicta era et quotum Vo nonas iulii.

Ego Simon Petri de mandato Petri Iohannis, notari jurati de Barcala, scripsi.