GMH/ÍNDICE A-Z

54
1433, agosto, 10

Pero Cruu, o vello, e Pero Cruu, o mozo, veciños de Pontevedra, herdeiros e cumpridores do testamento de Juan Giton, defunto, venden a Juan Cruu unha leira de viña en San Mamede de Moldes e outras herdades nas freguesias de San Pedro de Tomeza e San Miguel de Marcón, por precio de 700 maravedis.

(f. 23 v)

Des dias do dito mes de agosto. Sabean todos que eu, Pero Cruu, o vello, et Pero Cruu, o moço, besiños da villa de Pontebedra, herẽes et testamentarios que somos da manda et testamento de Juan Giton, cuja alma Deus aja, que somos presentes et que fasemos por nos et por todas nosas vozes, non costrengudos por força nen por engaño resçebidos, mas de nosa livre et propia voontade, vendemos firmemente et outorgamos por jur de herdade, para todo senpre, a vos Juan Cruu, besiño da dita villa de Pontevedra, que sodes presente, et a toda vosa vos, toda a propiedade et foro et dereito et auçon que o dito Juan Giton et nos en seu nome, aviamos et avemos ẽna leira de viña, disimo a Deus, que disen da Lavandeira, que he ẽna fiigresia de San Mamede de Moldes, et outrosi vos bendemos mas todo o moyño que jas derribado, o qual esta devante a dita leira de viña, con toda a herdade que arredor del esta que perteesçe ao dito moyño, segundo que o dito moyño et erdade suya teer et usar Domingo de Marcon, lavrador et outrosi vos bendemos mais todas las herdades, casas, casares et plantados et viñas et herdades et foros et dereituras que o dito Juan Giton et nos, en seu nome, avemos et nos pertesçen por sua herança ẽnas fiigresias de San Pero de Tomeça et de San Migell de Marcon, et en cada hũa delas, et vendemos, como dito he, a dita leira de biña con seu tarreo en que esta, et con seu muro et çerca et o dito moiño, et a dita herdade asi a el perteesçente et as sobreditas herdades, casas, casares et chantados et viñas et foros et dereituras que asi o dito Juan Giton et nos, en nome, avemos ẽnas ditas fiigresias et en cada hũa delas con todas suas entradas et saydas et pertensças et dereituras que lle perteesçen et perteesçer deven, asi de feito como de dereito, por contia de seteçentos maravedis de moeda vella, contando a branqua en tres dineiros et os quaes ditos seteçentos maravedis da dita moeda, nos de vos resçebimos en presença deste notario et ts. et de que nos nos outorgamos por entregos et pagos, et renunçiamos etc. et se o disermos etc. et se mais val todo esto que vos asi bendemos toda esa mayosia que mais ba vos damos et outorgamos en pura, justa et sãa doaçon para todo senpre, asi como doaçon mellor pode et deve ser et de dereito mais valer ontre bivos, et todo jur etc, anparar etc, pena o doblo. Et eu o dito Juan Cruu, que soo presente por mĩa voz asi o resçebo. Ts. etc. Ares Lopes, pedreiro. Juan Gonçalves do Ribeiro, mariñeiro, besiños da dita villa de Pontevedra, et outros. Feita.