GMH/ÍNDICE A-Z

2
1396, marzo, 23. Santiago

O reposteiro Rodrigo Afonso móstralle ó cambeador Johán Migelles e ó cóengo Gonçalvo Freire unha carta do arcebispo (29-II-1396), da que se fai traslado, na que lles ordena que paguen a conta das capas dos cóengos que deben, ó cal pago eles se  comprometen.

Santiago, Arquivo da Catedral, Tombo H, folio 2v., inverso


Año 1396. Capas1

Anno Domini M CCCº XCº sexto2, XXIIJº días de março. Rodrigo Afonso, reposteiro, em3 nome do deán e cabídõo mostrou a Iohán Migelles, canbeador, hũa carta do señor arçebispo de Santiago dom Iohán scripta em papel e firmada de seu nome e sẽelada em costa de seu sẽelo, da qual o thenor a tal hé:

Dom Iohán, porla graça de Dios e dela santa egllesia de Roma arçibispo de Santiago, perpetuo admjnistrador en lo spiritual e tenporal dela nuestra egllesia e obispado de Tuy, chançeller mayor de nostro señor el rrey e su capellán mayor e notario mayor del rregno de León, ad vós Gonçalvo Fre<i>re4, canónigo dela nuestra egllesia de Santiago, e Iohán Migelles do Camjño, vezino della \dicha/5 nostra6 çibdade de Santiago, salut e biendiçón. Sepades que nos dixieron que vosotros non aviades pagado njn7 dado cuenta de las capas de los canóigos [sic] que fueron en esta nuestra egllesia cada vno del tienpo que fue expensero del cabĩllo de la \dicha/8 nuestra egllesia. Et nós por ponermos en esto remedio es nuestra merçet que cada uno de vos9otros que dé cuenta con pago de las dichas capas cada año de su tiempo. Por que uos mandamos e amonestamos primo, segundo, terçio, em vertude de obendiençia e so pena de excomunión, dándouos siete días por cada monjçión asý que del día que uos esta nuestra carta fuere mostrada, leúda e publicada fasta XXJº días primos segintes que se cunplira el término de las dichas10 monjçiones, dedes cuenta con pago buena e verdadera de las dichas capas cada vno de su tienpo a Gonçalo Peres, cardenal, e a Johán de Monterrayal, jues, e a Ruy Goterres e al bachaler Fernand Abril, que las han de tomar en nonbre de la dicha nuestra iglesia. E non fagades ende al so la dicha pena d’escomonyón e dela nuestra merçed. Dada en la nuestra villa de Ponteuiedra, veynte e nueue días de febrero, año del naçimjento de nuestro señor Ihesu Christo de mjll e tresientos e nouenta e seys años. Et si estos non podieren ser aujdos, que llas tomen dos d’ellos e que se non partan deuer en este térmjno fasta acabarlo. E ay scripto entre reglones onde dize Fernant e non enpesca [sic]. Archiepiscopus conpostellanus. Gonçalo Garçía, notario.

E a qual mostrada e leúda o dito Iohán Migelles diso que lle obedeçía e era prestes para dar conta con pago segundo se contiña ẽna dita carta11. Testemoias: Johán da Cana, canbeador, Fernán de Mourelos, alfaiate, e outros.

Despoys desto no dito día, o dito Rodrigo Afonso mostrou a dita carta ao dito Goçalvo Freyre, cóengo, e o dito Gonçalvo Freyre disso que lle obedeeçía e era prestes de a cunprir em quanto podesse segundo se en ela contiña. Testemoias: Gonçalvo Peres, cardeal de Santiago, Galter, scripuán de létera formada, Stevo Rodriges, scripuán.

1 Marxe superior, letra do século XIX.
2 Riscado: XXV.
3 Riscado: en.
4 Uso estes < > para incluír letras esquecidas por quen escribe o documento.
5 Uso as \ / para incluír palabras que están entre liñas ou nas marxes.
6 Riscado: eg.
7 I está sobreescrito a e.
8 Riscado: dita.
9 Riscada unha letra ilexible.
10 Riscado: amoestaço
es.